Uitgelicht artikel

Oplossing meestal gezocht in multifunctionele invulling
Drie V&D’s in drie steden, drie jaar later

Auteur Kasper Baggerman Eind 2015 viel het doek voor de warenhuizen van Vroom & Dreesmann, Nederlands grootste winkelconcern en icoon van de wederopbouw. Tienduizend mensen verloren hun baan en met name de winkelgebieden van kleine en middelgrote steden werden zwaar getroffen. Drie jaar later zijn de littekens nog zichtbaar en voelbaar.  ROm ging kijken bij… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Lessons learned van een succesvolle stedelijke kavelruil in Winterswijk
Waardeloos voor de een, waardevol voor de ander

Stedelijke kavelruil heeft in Winterswijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het succesvol herontwikkelen van meerdere gebieden rondom het centrum. Belangrijk was om de gebiedsvisie centraal te stellen in het proces, en niet de kavelruil. Winterswijkers, investeerders en vastgoedeigenaren maakten samen visies die de komende jaren worden uitgevoerd. Robert Lautenbach, Andries Geerse en Larissa Guschl delen… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Leren van natuurlijke en historische systemen
Ontwerpen aan een klimaatrobuust land

auteur Jaco Boer ‘De strijd tegen klimaatverandering en wateroverlast zal nooit af zijn’ (Henk Ovink) Steden verdichten én hittebestendig maken Spectaculair stedelijk landschap van Rotterdam Central District moet groener en blauwer worden. Kade Eindhoven. Kijken naar het verleden en van daaruit voorstellen doen waarin uiteenlopende opgaven slim met elkaar zijn gecombineerd. Dat is de aanpak… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Burgemeester Leeuwarden: ‘Samenwerking City Deals zorgt voor blijvende verbinding’

‘Ik geloof heel erg in City Deals, omdat ik zie wat het steden oplevert’ De City Deals gaan een volgende fase in. Tijdens de Dag van de Stad, op aanstaande maandag 29 oktober, bespreken bestuurders van de G40, VNG, Rijksoverheid en andere partners de ‘City Deals 2.0’. Nieuwe thematische City Deals en regiodeals richten zich… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Vier stappen om klimaatadaptatie behapbaar, doelmatig en flexibel te maken
Bewust omgaan met klimaatadaptatie, geen stress!

auteur Renier Koenraadt, Dirk Jan Venema, Albert de Vries Renier Koenraadt is Strateeg Ruimtelijke Adaptatie bij Antea Group Dirk Jan Venema is dataspecialist en adviseur ruimtelijke, strategische vraagstukken Albert de Vries is senior adviseur ondergrond en klimaatadaptatie bij Antea Group Geef klimaatadaptatie een volwaardige plek bij nieuwbouw en herstructurering In gesprek te blijven met maatschappelijke… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Waterstof goed alternatief voor peperdure isolatie

Door Kasper Baggerman Voor bestaande woningbouw is waterstof een aantrekkelijk alternatief voor all-electric, waar peperdure isolatie voor nodig is. Met kleine ingrepen is een woning snel waterstof-klaar, zegt hoogleraar Ad van Wijk. Burgers moeten dan wel eerst gerustgesteld worden, want het element H2 heeft geen al te beste reputatie.   Dit is een verkorte versie… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Grote ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen vragen om ambitie
Sturen op duurzame en inclusieve groei

auteurs Jos van Heest en Maarten Kruger – adviseurs bij Bureau BUITEN / jos.vanheest@bureaubuiten.nl   Zoek de balans tussen de sociale ondergrens en het ecologische plafond Goede internationale treinverbindingen vragen serieuze aandacht De grote ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen in ons vakgebied – toenemende regionale verschillen in Nederland, duurzame verstedelijking en de woningbouwopgave, de energietransitie, klimaatadaptatie… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Beter bouwen op veen

auteurs Sanneke van Asselen, Gilles Erkens/ Sanneke.vanAsselen@deltares.nl Honderdduizenden woningen erbij in de Randstad vóór 2030; deels zal die woningbouwopgave binnenstedelijk worden gerealiseerd, deels buiten de steden. Grote kans dat dit in het laatste geval op veenbodem zal gebeuren. Nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht en Deltares toont aan dat traditioneel bouwen op veen kostenverhogend werkt.… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Consument wil betalen voor duurzamer wonen
Subsidie overheid voor energiezuinige woningen niet nodig

De waarde van energiezuinige nieuwbouw neemt toe en de consument is bereid meer te betalen. Dat komt naar voren uit onderzoek naar de effecten van duurzame woningbouw op de residuele grondwaarde, van de adviesbureaus PAS bv, DWA en Bureau Stedelijke Planning. Die laatste onderzocht de marktvraag van energiezuinige woningbouw. Omdat de bouw van deze woningen… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Ruilverkaveling voor energie

      Als we de energie uit kolencentrales vaarwel zeggen, moeten we alternatieven hebben, bijvoorbeeld windmolens of zonnepaneelvelden. Maar het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat mensen dat vaak landschapsvervuiling vinden en deze oplossingen liever niet in hun buurt hebben. Dus pleit Boris Hocks van Generation Energy voor het ontwerpen van nieuwe landschappen… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Werken aan een waardevol landschap
Met boerenverstand de grote transities aanpakken

auteur: Jaco Boer Het open veenweidelandschap van het Groene Hart staat onder druk door bodemdaling, verstedelijking en de noodzaak van een duurzame energietransitie. De agrariërs vervullen hier een sleutelrol met de vraag hoe zij als ‘hoeders’ van dit landschap hierop kunnen inspelen en er toch nog een boterham aan kunnen verdienen. In Midden-Delfland en Groot-Wilnis-Vinkeveen… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Omgevingswet: een dubbele veranderingsopgave voor ‘bodem’ en ‘water’
Leerprocessen voor proactieve en verbindende rolopvatting

auteurs Mike Duijn en Henk Puylaert (H2Ruimte)/ duijn@essb.eur.nl en henkpuylaert@h2ruimte.nl Wederzijdse verwachtingen uitspreken is cruciaal als startpunt voor ‘goede omgangsvormen’ Steek tijd, middelen en energie in een bredere beschikbaarheid van bestaande kennisbronnen Voor een goed geïntegreerde positie en een pro-actievere rol in planprocessen in de geest van de Omgevingswet, staan de sectoren bodem en water… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Naar een concrete Nationale Omgevingsvisie
Perspectiefgebieden

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) kan sterk aan kracht winnen door opgaven voor samenhangende gebieden uit te werken en uitvoeringsgericht te maken. Naar analogie van de sleutelprojecten in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra, kiest het kabinet er dan ook voor om de opgaven in perspectiefgebieden concreet te maken (Minister BZK 2018). Dat biedt… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Energietransitie – kiezen voor stadswarmte of ‘all-electric’
Stijgende kosten voor verwarming in het gasloze tijdperk

De komende jaren neemt Nederland afscheid van verwarmen met aardgas. De transitie heeft tot gevolg dat Nederlanders meer geld kwijt zullen zijn aan de verwarming van hun woning. Nu al is er veel te doen over de prijs van stadswarmte, een van de alternatieven voor gas, terwijl voor het belangrijkste alternatief, all-electric, hoge investeringen moeten… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Veel doelen SVIR gehaald

Meer banen binnen bereik door sterkere groei stedelijke regio’s De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 (MIR) laat zien dat veel van de economische en  mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vrijwel zijn gehaald. De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is bij gemeenten steeds meer ingeburgerd geraakt. Er is nu meer bevolkingsgroei op multimodaal (auto + openbaar… Lees meer »

Uitgelicht artikel

De cruciale verbinding tussen integraal strategisch beleid en uitvoering

We moeten de rampzalige breuk tussen integraal strategisch beleid met integrale uitvoeringsplanning weer herstellen. We moeten op zoek naar concepten die hierbij helpen. ‘Perspectiefgebieden’ hebben die potentie, denkt Friso de Zeeuw. ‘Amsterdam Wetlands’ is een ander voorbeeld. Versleten concepten, zoals het Groene Hart, moeten we slopen,, anders wordt de spaghetti alleen maar omvangrijker. En soms… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Alles wat u moet weten over de bruidsschat van de Omgevingswet

Bij invoer van de Omgevingswet geeft het Rijk een bruidsschat, regelgeving over 600 andere over te hevelen regels. Klinkt ingewikkeld, maar het valt mee. De VNG maakte een serie informatieve filmpjes, die precies uitleggen hoe de vork in de steel steekt. De Vereniging Nederlandse Gemeenten maakte een serie van vier filmpjes over de bruidsschat, gepresenteerd… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Circulaire dilemma’s

Bij de transformatie van de Bijlmerbajes naar het woongebied Bajes Kwartier[1] in Amsterdam is circulariteit uitgangspunt. Er is een groot circulair team samengesteld dat in een proces van cocreatie probeert de kansen te pakken die hergebruik van bouwmaterialen en een circulair bouwproces bieden. In het team zitten zowel circulaire ontwerpspecialisten van het loopbedrijf en materiaalexperts,… Lees meer »

Uitgelicht artikel

De praktische implementatie van een bestuurlijk-juridisch concept
Paradigmawisseling door te sturen op gebruiksruimte

Het opschuiven van de ingangsdatum van de Omgevingswet biedt extra kansen om te oefenen met het beleidsmatige concept gebruiksruimte. Door dat nu al centraal te stellen kunnen bestuurders, burgers en bedrijven nadenken over de langetermijnambities voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van maatschappij en bestuur. Het concept bevordert een structurele ontwikkeling, uitvoering en evaluatie… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Kansen duurzame bodemenergie onbenut door regelgeving en gebrek aan capaciteit
De opmars van de warmtepompen

Als de regels niet snel worden versoepeld en boorbedrijven het tempo van de woningbouwopgave niet weten bij te benen, leggen ook gesloten, comfortabele en duurzame bodemenergiesystemen het straks af tegen de minder duurzame maar makkelijker te installeren én veel goedkopere luchtwarmtepompen. Het jaarlijks aantal geïnstalleerde open WKO-systemen is inmiddels al met 99 procent gereduceerd. Dit… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Actief ingrijpen voor behoud unieke kwaliteiten
De Groen-blauwe Metropool

Nederland heeft een sterke internationale aantrekkingskracht, juist vanwege de fijnmazige en karakteristieke stedelijke en landschappelijke verscheidenheid. Versterken we die aantrekkelijke groen-blauwe metropool of laten we de Randstad zonder sturing de komende twintig jaar uitdijen en wordt ons land een stedelijke lappendeken? Volgens Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning, is actief ingrijpen… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Stichtse Vecht baseert omgevingsvisie op cultureel erfgoed
Trendlijnen maken kernkwaliteiten zichtbaar

Cultureel erfgoed kan een bijzondere rol spelen in gemeentelijke omgevingsvisies. Het heeft de kracht om uiteenlopende opgaven met elkaar te verbinden en mensen sterker bij het debat over hun leefomgeving te betrekken. Zo formuleerden ontwerpers en bewoners in de gemeente Stichtse Vecht acht ‘trendlijnen’ als toetsingskader voor nieuwe plannen. De invoering van de Omgevingswet mag… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Aanbesteden gebiedsontwikkeling
Ook gemeente loopt warm voor partnerselectie

Bij het aanbesteden van een gebiedsontwikkeling zijn meer gemeenten vóór het selecteren van een vaste samenwerkingspartner in plaats van een conventionele gunning op basis van een plan, bijvoorbeeld via een EMVI-procedure, dan tegen. Ontwikkelaars zijn in overgrote meerderheid vóór partnerselectie. Dat blijkt uit een enquête van vakblad ROm/Stadszaken.nl, Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft in samenwerking met… Lees meer »

Uitgelicht artikel

‘Ook bouwen in de stadsregio, naast verdichten’

Jessie Wagenaar, directeur Verkoop en Gebiedsmarketing BPD Eerst bouwen in de stadsregio voor starters en jonge gezinnen, daarnaast kijken of we stedelijke woonmilieus kunnen creëren voor andere specifieke doelgroepen. Jessie Wagenaar, bij gebiedsontwikkelaar BPD verantwoordelijk voor verkoop en gebiedsmarketing, draait de volgorde in de bekende discussie om. ‘De urgentie is te groot. We kunnen woningzoekenden… Lees meer »

Uitgelicht artikel

2/3 ambtenaren vindt dat ontwikkelaar onterecht mikt op nieuwe uitleglocaties
Gemeente verwijt bouwwereld ‘oude reflexen’

Een grote meerderheid van gemeenten vindt dat projectontwikkelaars te gemakkelijk grijpen naar oude reflexen: bouwen op uitleglocaties buiten de stad. Ontwikkelaars daarentegen vinden dat de ruimtelijke wereld ‘geobsedeerd’ is door stedelijke verdichting en voorbij gaat aan de woonwensen van gewone mensen. Die willen vooral een groene en ruimte leefomgeving. Dat is een van een uitkomsten… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Regiosessies Omgevingswet: veiligheid en gezondheid integraal afwegen

Het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat organiseert weer een reeks regiosessies Omgevingswet, die dit keer in het tegen staan van ‘veiligheid en gezondheid integraal afwegen’. Voor u als ruimtelijke ordening-professional en must op bij te zijn. Met de invoering van de Omgevingswet ligt het initiatief om omgevingsveiligheid en gezondheid op te nemen in ruimtelijke plannen… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Woerden kiest voor piepschuim

De gemeente Woerden is het dure ophogen van de openbare ruimte zat en kiest voor structurele oplossingen zoals vervanging van grond door piepschuim. Woerden loopt daarin voorop, stelt bodemexpert Gilles Erkens van Deltares. Hij pleit voor meer rijkssteun rond bodemproblematiek. Vakblad ROm besteedt deze maand aandacht aan ruimtelijke adaptatie en in dat kader aan de… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Overal schijnt de zon: Sinnetafels
Hoe de IJlsters wel zelf bepalen waar zonnevelden komen

Als mensen elkaar op de juiste manier en op het juiste moment vinden, dan gebeuren er mooie dingen. Ook in ‘zonneveldland’. Dat blijkt wel uit het Friese project Sinnetafels (vrij vertaald: zonnetafels) waarover Barend van der Veen, procesregisseur bij Weusthuis en Partners, voor de provincie Fryslân de regie voert. Samen aan de slag vanuit Mienskip. “Overal… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Duurzaamheid als leidend principe in Nieuw-Zeeland
De gemiste kans van de Omgevingswet

We noemen het de Stelselherziening Omgevingswet, maar in wezen proppen we goeddeels reeds bestaande instrumenten in één nieuwe wet en reeds bestaande regels in vier algemene maatregelen van bestuur. Formeel mag dan de vindplaats veranderen, inhoudelijk verandert er in wezen weinig tot niks, stelt Fred Kistenkas. Nee, dan het Nieuw-Zeelandse model, dat staat wereldwijd bekend… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Leer van de oude waterstromen

Tot voor kort waren wateroverlast en bodemdaling in het veengebied te bestrijden met een lager grondwaterpeil. Door de grote verschillen in funderingen en het groeiende probleem van paalrot moeten gemeenten en waterschappen op zoek naar andere oplossingen. Het verleden kan daarbij een belangrijke inspiratiebron zijn. Dit artikel is eerder verschenen in ROm 4, april 2018. Beeld… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Summerschool: hoe geven we de energietransitie (letterlijk) vorm?
Jongprofessionals gezocht die de toekomst van energie bedenken

Het Kennislab voor Urbanisme zoekt 24 jongprofessionals (student of net aan het werk) die meedenken over de toekomst van energie tijdens de summerschool ‘Ontwerp het –veilige- energielandschap’ van 4 t/m 6 juli in Hoogeveen. De jongprofessionals verdiepen zich 3 dagen in de vraag: hoe geven we de energietransitie (letterlijk) vorm? In Hoogeveen wordt geëxperimenteerd met… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Enquête Bouwen en Wonen

Bouwen en nog eens bouwen: op korte termijn is er behoefte aan tienduizenden nieuwe huizen. Maar hoe verhoudt duurzaamheid zich tot snelheid? En halen we het groen naar de stad of de stad naar het groen? En last but not least: hoe werken gemeente, corporatie en ontwikkelaar optimaal samen bij het verwezenlijken van de bouwopgave… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Woonseminar ROm/Stadszaken: werk samen, experimenteer!

Voorlopig kunnen we uit de voeten met de bestaande plancapaciteit voor woningbouw, en dat hoeven écht niet alleen micro-appartementen te zijn. Het vereist wel maximale samenwerking tussen overheid, markt en corporaties. Maar de woonopgave gaat om meer dan aantallen alleen. De woonomgeving moet leidend zijn, inclusief nieuwe mobiliteitsoplossingen. Dat vraagt om nieuwe coalities, meer data,… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Vraaggericht(er) werken bij de ontwikkeling van omgevingsvisies ‘nieuwe stijl’
De nieuwe samenwerkelijkheid

Auteurs Kjell-Erik Bugge en Estivani Kemerink op Schiphorst- Matti/k.e.bugge@saxion.nl De Gemeente Hengelo werkt actief aan nieuwe samenwerkingsvormen met belanghebbenden bij gebiedsontwikkeling. Deze vormen passen beter bij bottom-upprocessen en toegenomen lokale bestuurlijke afwegingsruimte. Recent heeft een proef met cocreatie bij de omgevingsvisie voor een deel van het Havengebied nuttige bouwstenen geleverd. Dit is een ingekorte versie… Lees meer »

Uitgelicht artikel

5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen [1]

Door: Edwin Buitelaar, Senior onderzoeker en programmaleider PBL, bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht Edwin is aanstaande vrijdagmiddag één van de sprekers op het Seminar ‘Waar bouwen we in de stadsregio‘, naast Jan Latten, Paulus Jansen, Sjors de Vries, Fleur Gräper-van Koolwijk en hopelijk u ook! Er zijn nog aan aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via http://romagazine.nl/debatseminar-waar-bouwen-we-in-de-stadsregio/18876   Het… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Omgevingsvisie Staphorst gaat óók over het sociale domein
Sociaal en fysiek zijn ondeelbaar

De omgevingsvisie ‘Staphorst, voor elkaar!’ is niet alleen richtinggevend voor het fysieke maar ook voor het economische én sociale domein. Daarmee gaat de visie verder dan de Omgevingswet vereist. Nog geen enkele gemeente gaat zo ver met de integratie van deze domeinen. Daarom is de Staphorstse omgevingsvisie opgenomen in de Tweede Tranche Pilots Omgevingsvisie, onder… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Hoe wonen koppelen aan mobiliteit, energietransitie, klimaatadaptatie?

Op het seminar ‘Waar bouwen we in de stadsregio’ op vrijdagmiddag 20 april op de redactie ROm en Stadszaken.nl komt werkelijk iedereen die antwoord kan geven: Jan Latten (CBS, UVA), Jessie Wagenaar (directeur BPD), Paulus Jansen (wethouder Utrecht), Sjors de Vries (RUIMTEVOLK, namens Concilium Zwolle), Edwin Buitelaar (PBL, UU), gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk (namens de… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Seminar: Woon-werkgebieden van de toekomst op donderdag 7 juni

In het seminar ‘Woon-werkgebieden van de toekomst’ leert u over de transformatie van (verouderde) werklocaties naar gebieden waar wonen, werken en andere functies naast elkaar bestaan en elkaar versterken. De middag wordt op donderdag 7 juni in samenwerking met Bureau BUITEN georganiseerd, en heeft als doel u een inhoudelijke basis en praktische tools aan te rijken… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Bodemdaling stijgt op de politieke agenda

De aandacht voor de bodemdaling in het veenweidegebied lijkt een kantelpunt te hebben bereikt. Lange tijd onderbelicht bij bestuurders, krijgt het nu meer politieke en bestuurlijke aandacht. Trigger is het Klimaatakkoord van Parijs, waarmee afremmen van de CO2-uitstoot door veenoxidatie een beleidsdoel is geworden. In het Groene Hart zijn met name lokale en regionale overheden… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Vijf vragen aan: Hans van Tellingen, Strabo
‘Winkelleegstand is soms een lokaal probleem’

Hans van Tellingen, onderzoeker bij Strabo, staat bekend om zijn uitgesproken stellingnames in het debat over winkels en winkelleegstand. Ook nu wijst hij Marije van Hees, Retailagenda-voorzitter, op totaal andere feiten over de winkelleegstand als nationaal probleem, zoals zij die beschreef in ROm 12, december 2017. 1) U stelt: ‘Winkelleegstand is geen nationaal probleem. Winkelleegstand… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Aan de slag met een Regionaal Energietransitie &  Economievernieuwingsprogramma – RE2P
Energietransitie is ook een economische transitie

Plotseling staat de economische impact van de energietransitie vol in de spotlights. Het is niet alleen meer een verhaal van een noodzakelijke, maar geleidelijke verandering, mede door de forse reductie van de Groningse gaswinning. In een tijdbestek van een paar weken werden grotere stappen gezet dan in de jaren hiervoor: het aansluitrecht op gas vervalt… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Integrale visie nodig, op basis van 2000 jaar ervaring
Bodemdaling in laag Nederland zorgwekkend

Bodemdaling is in de lagere delen van Nederland al eeuwen aan de gang. Met het wegpompen van water kon de ergste overlast lang worden bestreden, al zakte de bodem daardoor nog dieper. Maar de groeiende druk op historische binnensteden en het karakteristieke veenweidelandschap vraagt om een andere, meer integrale aanpak van het probleem. Kleine en… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Woningbouw en gemeentepolitiek
Waarom Leusden moet bouwen voor de buren

Gemeenten in de buurt van grote steden voelen de druk van de overspannen woningmarkt aan den lijve. Daags voor de gemeenteraadsverkiezingen kloppen steeds meer stedelingen aan bij de gemeentepoort. Maar bouwen voor deze nieuwe groep ‘vluchtenden’ gaat niet van harte. Volgens burgemeester Titia Cnossen van de Gemeente Woudenberg zijn er genoeg inhoudelijke argumenten om dat… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Wat weet en moet de gemeenteraad met de Omgevingswet?
Gevraagd: actievere opstelling raadsleden

auteurs Marcel Bayer en Jan Jager Raad moet initiatief nemen bij participatie en democratische vernieuwing Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, vroegen vakblad ROm en Stadszaken.nl bestuurders, beleidsambtenaren, professionals en raadsleden wat ze weten van hun nieuwe rol met de Omgevingswet. Het meest genoemd werden: meer ruimte voor initiatieven en lokale afweging, integraler werken en sterkere… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Het Nederlandse cultuurlandschap van de 21e eeuw
Een gezamenlijk verhaal en gedeelde regie

Grote opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie en schaalvergroting in de landbouw vragen om een gezamenlijke visie en gedeelde regie op onze leefomgeving. Afgelopen najaar discussieerden ruim achtduizend professionals, ondernemers en burgers tijdens de Landschapstriënnale in Haarlemmermeer over deze belangrijke uitdagingen. Gastheer en akkerbouwer Dirk Molenaar had zijn erf speciaal voor de manifestatie laten ombouwen tot expositieruimte… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Burgers krijgen lucht van lakse overheden en binden strijd aan

Burgers onthulden vanochtend verkeersborden op plekken waar de lucht zo sterk vervuild is dat de Europese luchtkwaliteitswet wordt overtreden. De onthulling vormt het startsein voor een jaar lang actie voor gezonde lucht. Een strijd die de burgers, als Luchtwachters, samen met Milieudefensie gaan voeren. Ze willen dat de lucht in hun stad zo snel mogelijk… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Bestuurlijke afwegingsruimte als proces
De haarlemmerolie van de Omgevingswet

Afwegingsruimte zien als proces en niet als instrument; met die benadering hoeft de overheid niet meer bang te zijn om los te laten, is de stellige overtuiging van Wim Tijssen. Fysiek-ruimtelijke planningsvraagstukken kunnen zo werkelijk integraal aangevlogen worden met de gebiedsopgave als uitgangspunt. De lessen van Stad en Milieu blijven actueel. Dit is een verkorte… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Zuid-Limburg zet de toon met innovatieve retailagenda
Samen voor een sterke hoofdwinkelstructuur

Het Maankwartier bij Station Heerlen moet de hoofdstad van de voormalige Oostelijke Mijnstreek de grandeur van weleer teruggeven, nadat het glans had verloren door de mijnsluitingen, de sloopwoede van achtereenvolgende gemeentebesturen en de heroïnespuit. Vlak voor de jaarwisseling schaarden de laatste van achttien Zuid-Limburgse gemeenten zich achter de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL), een eerste… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Windenergieopgave in Rotterdamse havengebied
Met burgers zoeken naar kansen

De Rotterdamse regio bouwt gestaag het potentieel aan windenergie uit. Actieve sturing door gemeenten en provincie gaat hand in hand met open minded en strategisch omgevingsmanagement. Selectieve inzet van de diverse instrumenten en het op enige wijze ‘teruggeven’ aan de omgeving zijn hier onlosmakelijk aan verbonden. Dat heeft de Gemeente Rotterdam inmiddels geleerd. Dit is… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Nederlander heeft geen idee wie de burgemeester is

De helft van de Nederlanders weet niet wie hun burgemeester is en heeft geen vertrouwen in de lokale politiek. Een meerderheid gaat op 21 maart wel stemmen. Sociale huurwoningen, armoede en veiligheid zijn de belangrijkste thema’s. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van ROm/Stadszaken.nl en USP Marketing Consultancy. Tevens blijkt uit het onderzoek dat bijna 70% van… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Kansen voor vernieuwing van het platteland
Het karakteristieke boerenlandschap als troef

Koekje van eigen deeg. De consument bewustmaken van de kansen voor een ander soort landbouw en een streekeigen, betekenisvol landschap. Het platteland verandert ingrijpend door ontwikkelingen als schaalvergroting, intensivering en verbreding van activiteiten. Hoe daarbij het karakteristieke agrarisch landschap als troef in te zetten? Over die vraag discussieerde onlangs een bont gezelschap op uitnodiging van… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Burgers willen serieus genomen worden
Participeren kun je leren

Burgerparticipatie is in de Omgevingswet juridisch verankerd. Hoe dat moet gebeuren, daar zegt de wet niets over. De praktijk is weerbarstig, laten de ervaringen in Roermond zien. In Westland oefenen ze met een participatietraject voor de omgevingsvisie om initiatiefnemers en burgers direct bij de planvorming te betrekken. Dit artikel stond eerder in ROm 12, december… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Omgevingsdienst moet zichzelf opnieuw uitvinden

Omgevingsdiensten moeten transformeren van toetsende milieudiensten naar proactieve organsaties die een verbindende rol vervullen tussen sectoren. Om de nieuwe rol optimaal te kunnen oppakken, zijn naast een cultuurverandering en nieuwe competenties een ruimer mandaat vereist. Dat is een van de belangrijkse conclusies uit een dubbelinterview met Paul Schuurmans, directeur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Wat verbeelding voor de ruimtelijke ordening kan doen

Fotografie: Maarten Nauw Steeds vaker worden ontwerp en cultuur ingezet bij de vormgeving van grote ruimtelijke vraagstukken. Spannende voorbeelden uit de afgelopen jaren zijn de installatie 2050: An Energetic Odyssey over 25.000 windmolens op de Noordzee, en Volksvlijt 2056 over de economische toekomst van Amsterdam. In Den Haag is sinds 19 december 2017 de Post-Fossil… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Limburgse retailaanpak ‘uniek’. Wat zijn de risico’s?

Na het ALDI-convenant (zie onder) en deals met andere supers in regio Parkstad, gaat de strijd tegen winkelleegstand in Zuid-Limburg door. Verleden week werden 18 gemeenten het eens over publiekrechtelijke planologische aanpak met het wegbestemmen van overtollige meters als uiteindelijke doel. Wat zijn de risico’s? Afgelopen vrijdag schaarden de laatste 3 van 18 Zuid-Limburgse gemeenten zich… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Verandermanagement in Breda:
Van organisatie naar organiseren

De Omgevingswet is een transitie. Maar geen transitie slaagt zonder medewerking aan de basis. Een gemeente die werk maakt van veranderen is Breda. Achthonderd medewerkers van het ruimtelijk-economische domein moeten het anders gaan doen, door zelf te ondervinden wat die verandering kan zijn. Lees het volledige artikel in ROm 12, december 2017  De vraag was… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Marijke van Hees over de Retailagenda
‘Ruimtelijke interventies in het winkelaanbod zijn onvermijdelijk’

Lees het volledige artikel in ROm 12, december 2017 De sector die niet op alle fronten lijkt te profiteren van de aantrekkende economie, is de detailhandel. Dat raakt niet alleen de middenstand, maar ook binnensteden en menig dorpskern in het hart. De verlenging van de Retailagenda die minister Henk Kamp voor het aantreden van het… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Zo verandert Pinterest de fysieke leefomgeving in jouw gemeente

In Londen en Amsterdam, maar ook in Sneek of Schiedam, kom je hetzelfde soort cafés tegen – lichte kleuren, hangende planten, tweedehands meubilair. Ontwerptrends verspreiden zich razendsnel en dat gebeurt vooral via Pinterest. De invloed van het platform stopt daar echter niet, ook de fysieke leefomgeving is internationaler dan ooit. Meer weten? Lees het hele… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Gedeputeerde Joke Geldhof over de woningbouwopgave
’Waar een wil is, is een weg’

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is ruimte voor 300.000 woningen en de MRA-viewer laat zien op welke locaties de 33 gemeenten die woningbouw voorzien hebben. Maar hoe verzilver je de ruimtepotentie, en wie bouwt er voor de laagste inkomens? Dat die er komen is een collectieve verantwoordelijkheid, vertelt de Noord-Hollandse gedeputeerde Joke Geldhof. Zo gaan… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Ethiek en de smart city
De slimme stad als zegen of vloek?

Dit is een ingekort artikel uit het Future City Magazine dat als bijlage met ROm#11 (november) is verschenen i.s.m. de Future City Foundation. Het complete magazine over de toekomst van de stad ontvangen? Meld u hier aan voor een gratis gedrukt of digitaal exemplaar! Via streaming services als Spotify en Netflix, het gebruik van internet en sociale media,… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Community living met betaalbare woningen voor werkende jongeren
Maak kennis met Change=

Fotografie: Roos Aldershoff  De woningmarkt is oververhit. Vooral in steden als Utrecht en Amsterdam. Betaalbare huurwoningen zijn schaars, wachtlijsten voor sociale huur lang. Vooral werkende jongeren vallen vaak tussen wal en schip. Change=, een nieuwe ontwikkelaar, biedt mogelijk antwoord. Het eerste Change=-project is inmiddels een feit. Sinds februari 2017 worden de 498 zelfstandige studio’s in Change=1… Lees meer »

Uitgelicht artikel

5 factoren voor logistiek succes buiten de ‘Blauwe Banaan’

Wie niet in ‘de Blauwe Banaan’ zit, heeft een achterstand in de logistieke hotspot-concurrentiestrijd. Hoe kunnen de zogeheten B-locaties alsnog een deel van de logistieke taart pakken? Wie een duurzaam en aantrekkelijk logistiek vestigingsklimaat wil bouwen, heeft meer nodig dan stuntprijzen en een voormalig grasveld. Dit is een ingekorte versie van het artikel dat op… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Zes juridische aandachtspunten voor elk smartcityproject

Vaak wordt bij smartcityprojecten pas in een laat stadium aandacht besteed aan juridische wet- en regelgeving en blijken de juridische uitdagingen groter dan verwacht. Het gevolg daarvan is dat smartcityprojecten soms stagneren of zelfs noodgedwongen tot stilstand komen. Zes tips voor iedereen die met digitale tools zijn of haar stad wil verbeteren. Door: Sebastiaan Palm… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Direct inzicht in diverse toepasbare maatregelen
Klimaatadaptatie op basis van wijktypen

Aanduidingen als historische binnenstad, volkswijk of naoorlogse tuinstad geven veel informatie over de karakteristieke woonomgeving die daarbij hoort. We ‘zien’ meteen de bouwperiode, bouwstijl, mate van verstedelijking, type en grootte van woningen, soort en hoeveelheid groen en water, de indeling van de openbare ruimte en bijvoorbeeld de indeling en breedte van het wegprofiel. Op basis… Lees meer »

Uitgelicht artikel

5 vragen aan Urgenda-advocaat Roger Cox
Een beter milieu begint bij de rechter: start bodemprocedure luchtkwaliteit voorbode voor meer

Deze week is de bodemprocedure gestart over Europese luchtnormen, aangespannen door Milieudefensie. Urgenda-advocaat Roger Cox, partner bij Paulussen Advocaten in Maastricht dwong in 2015 met succes de Nederlandse Staat op de knieën in de geruchtmakende Klimaatzaak. Gaat milieubeleid door de rechter gedicteerd worden? 5 vragen aan Roger Cox. 1. Is deze zaak een voorbode voor… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Agenda Stad biedt Nederland nieuwe manier van werken
City Deals voorbode van ‘horizontale’ overheid

Van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie tot de inclusie van migranten en vluchtelingen. Meer dan 125 steden Nederlandse steden, acht ministeries, provincies, waterschappen en talloze partners uit overheid en bedrijfsleven werken sinds twee jaar samen aan de stedelijke transities van Agenda Stad. De grootste winst daarbij zit hem in de onderlinge samenwerking. Het nieuwe kabinet wil… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Reserveer 1 procent van budget klimaatbeleid voor monitoring

Onlangs ratificeerde het Nederlandse parlement het klimaatakkoord van Parijs. Dat akkoord draait vooral om de emissiereductie van broeikasgassen. Maar ook een ander essentieel punt zou zeker moeten worden gesteld in Nederland: en dat is een nauwkeurige, veelzijdige en langdurig gegarandeerde monitoring van de gevolgen van klimaatverandering. We moeten   de vinger aan de pols houden om… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Dordrecht en Enschede laten zich door verleden inspireren
Klimaatadaptatie naar hogere versnelling

Nederland moet zich beter voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Zo klonk het op Prinsjesdag tijdens de presentatie van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Onze eeuwenlange ervaring in het omgaan met water kan daarbij inspiratie bieden, zo laten projecten in Enschede en Dordrecht zien. Dit artikel komt uit ROm 11, november 2017 Ondergelopen straten tijdens stortbuien… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Spiegelbeeld van Randstad Holland, maar dan beter
Operatie Noorder-Randstad

In de verkiezingscampagne eisten in de vier grote steden op hoge toon 35 miljard voor de Randstad. Maar voor beduidend minder geld, zonder Vinex en hoogbouw-plus kunnen economie, ecologie en leefbaarheid een veel grotere kwaliteitsslag maken als we de investeringen elders doen en daarbij andere accenten leggen: in het noordoosten des lands en langs de… Lees meer »

Uitgelicht artikel

De lokale politiek en het lokale bestuur zijn nadrukkelijk aan zet
Het omgevingsplan is meer dan een speeltje voor RO’ers

Bij het Ontwerpatelier XL, in mei tijdens het Praktijkcongres Omgevingswet en Veiligheid, waren juist wel vele disciplines betrokken bij de casus om veiligheid en verstedelijking in samenhang te bekijken. Milieu en ruimte moeten gelijkwaardige partners zijn bij de implementatie van de Omgevingswet. Dat is nu niet het geval bij de pilots omgevingsplannen of bestemmingsplannen verbrede… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Derk Loorbach pleit voor ‘balansbegroting'
‘Voor elke euro in asfalt ook een euro in emissieloze collectieve mobiliteit’

‘Investeer naast elke euro in asfalt ook een euro in emissieloze collectieve mobiliteit.’ Met deze maatregel roept hoogleraar socio-economische transities Derk Loorbach het nieuwe kabinet op om de mogelijkheden van gewenste transities te omarmen. ‘Hoe langer we vast blijven houden aan oude regimes, des te disruptiever worden grote maatschappelijke ontwikkelingen’. Derk Loorbach is hoofdspreker op… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Lelystad wordt multimodaal knooppunt
‘Flevokust Haven’ verrijst uit IJsselmeer

Lelystad goederenhaven, het zal even wennen zijn. Toch is dit binnenkort realiteit als de gloednieuwe kade opengaat en de eerste binnenvaartschepen aanmeren om hun lading stukgoed, bulk en containers af te zetten of op te pikken. Dit is een ingekorte versie van het artikel in ROmagazine 10, oktober 2017 Flevokust Haven gaat de economische basis… Lees meer »

Uitgelicht artikel

‘Omgevingswet net zo ingrijpend als transitie sociaal domein’

Jop Fackeldey is opgetogen over de brief van minister Schultz over de Omgevingswet. Dat heeft niet in eerste plaats te maken met de duidelijkheid over de invoeringsdatum, maar vooral met het woord ‘transitie’ dat de minister gebruikt. ‘Als je vanwege het uitstel van invoering van de Omgevingswet denkt dat je achterover kunt leunen, dan heb je het… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Bert van Wee: ‘NS moet concurrentie altijd vrezen’

Weer was de staatssecretaris boos op de NS, dat er een potje van maakt op de HSL-Zuid. En weer dreigt de staatssecretaris de concessie aan een concurrerende aanbieder te vergeven, zeker nu het spoorbedrijf geen beterschap belooft. Maar hoe realistisch is dat scenario? 5 vragen aan hoogleraar tansportbeleid Bert van Wee (TU Delft). 1. Zowel… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Met durfkapitaal de stad verdichten

Het Rijk kiest met onder meer de Structuurvisie 2040 en Agenda Stad voor de steden, want dat zijn de drijvers van de economische groei. Gevolg is wel dat de bouwopgave in toenemende mate ín die steden moet plaatsvinden, dus moet er meer gebouwd worden in hoge dichtheden, in bestaand stedelijk gebied. Vaak vergt dit een… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Integraal ontwerpen aan erfgoed en klimaat

Energie winnen uit de teelt van lisdodde (zie artikelafbeelding) en tegelijkertijd bodemdaling tegengaan. Of eeuwenoude waterkeringen transformeren tot een ingenieus adaptatielandschap. Veel onderzoeksvoorstellen die dit voorjaar bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werden ingezonden, zijn ronduit verrassend en innovatief. Deze maand volgt de tweede ronde van de Open Oproepen rond klimaatadaptatie, energietransitie en erfgoed die met… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Steden blijven verdichten

Een kwart van het totaal aantal toegevoegde woningen is sinds 2000 in bestaand stedelijk woongebied gebouwd. Een vergelijkbaar aantal woningen is bijgebouwd in stedelijke transformatiegebieden. Samen goed voor een half miljoen extra woningen in de afgelopen 17 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam. Onderzoekers Jip Claassens en Eric Koomen, die de… Lees meer »

Uitgelicht artikel

‘Bestuurders: omarm afwegingsruimte’

Meer afwegingruimte in de Omgevingswet staat zeker niet gelijk aan ‘meer milieuruimte’, stellen Sarah Ros en Peter Jasperse in de nieuwste editie van ROm. Maar afwegingsruimte is wel een onmisbare schakel in de decentralisatie, stellen de Omgevingswet-experts. ‘Veel bestuurders hebben dat nog niet door’. ‘De reflex om toch weer van alles dicht te regelen is groot,… Lees meer »

Uitgelicht artikel

De binnenstad als outlet
City outlet laat Duits stadje bruisen

In Nederland liggen Factory Outlet Centres aan de rand van de stad, op een bedrijventerrein of langs de snelweg. Het Duitse kuuroord Bad Münstereifel laat zien dat een outlet prima in het bestaande winkelgebied is in te passen. De “city outlet” geeft het historische stadje een impuls. Binnenstadondernemers beschouwen de goed bereikbare ‘merkendorpen’ vaak als… Lees meer »

Uitgelicht artikel

West-Brabant op weg naar een regionale energiestrategie

Goede ideeën voor duurzame energieopwekking zijn er genoeg. Toch lopen kansrijke initiatieven nog te vaak vast als het aankomt op realisatie. Het opzetten van een realistische business case vergt kennis en een klein startkapitaal. Dat constateerden deelnemers aan de pilot regionale energiestrategie in de regio West-Brabant. Zij bedachten een oplossing: een regionaal investeringsfonds dat helpt… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Onorthodoxe methode om markt van sloopmeters in beweging te krijgen
Veilen van lege boerderijen

Het veilen van ‘sloopmeters’ als oplossing voor vrijkomende agrarische bebouwing. Onderzoekers van Hogeschool Saxion noemen dit als serieuze optie om de markt van vraag en aanbod van ‘sloopmeters’ in beweging te krijgen. Naast herbestemmingen is een betere marktwerking nodig om de noodzakelijke middelen te genereren voor de sloop van leegstaande schuren. In de praktijk worden… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Senior-professionals gezocht voor Summerschool Omgevingsvisie

De provincie Zuid-Holland betrekt letterlijk jong en oud bij het opstellen van haar omgevingsvisie. En vroeg daarom aan het Kennislab voor Urbanisme om eind augustus een summerschool te organiseren om tot een visie te komen. Hoofdlaborant Jan-Willem Wesselink licht toe. Een summerschool voor senior-professionals? ‘De Provincie Zuid-Holland wil letterlijk jong en oud betrekken bij haar… Lees meer »

Bootcamp ‘Nieuwe infra voor de leefbare stad’ (12 nov)

Gratis pitch training én ontmoet de innovatiekoppen van de infrawereld Speciaal voor studenten en net afgestudeerden Alles komt samen in de stad en die stad raakt vol. Dat ervaren we dagelijks: volle treinen, filerijden op de snelweg, geen vrije parkeerplek te vinden, zoeken naar ruimte om rustig te spelen en te recreëren, en de straten… Lees meer »

Masterclass De Gelukkige Stad (december/februari)

– Hoe ontwerp, beleid en beheer bijdragen aan gelukkige gebruikers Nu met € 100,- decemberkorting Iedereen streeft naar geluk. En de openbare ruimte kan daaraan bijdragen. Geluk in deze context is geen zweverig begrip, maar meetbaar en te koppelen aan concrete stedelijke factoren die bijdragen aan het geluk van de gebruikers. In de 1-daagse ontwerpmasterclass… Lees meer »