Uitgelicht artikel

Minister Kajsa Ollongren:
‘We denken wel degelijk na over slimme financiering van gebiedsontwikkeling’

Auteur: Marcel Bayer De ontwerp-NOVI is een veelomvattende visie geworden met veel en hoge ambities, juist in een tijd dat er heel veel verandert: het klimaat, de energievoorziening, de economie. De overheid wil heel veel ballen in de lucht houden: duurzaamheid, circulariteit, leefkwaliteit, concurrentiepositie, biodiversiteit, sociaal inclusief. Dat heeft het risico dat we onvoldoende snel… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Werken met ‘dikke’ en ‘dunne’ regio’s

auteur Kees Terlouw/k.terlouw@uu.nl Kees Terlouw is universitair docent en onderzoeker sociale geografie en planning aan de Universiteit Utrecht. Nederland moet verduurzamen, maar hoe moet dat gebeuren? In deze ‘populistische’ tijden zien velen veranderingen als een bedreiging en wordt het rekening houden met bestaande nationale en regionale identiteiten steeds belangrijker. Wat is de relatie tussen regio’s,… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Spanning tussen geest en letter van de Omgevingswet

auteurs Sarah Ros, Jan Rotmans Sarah Ros is bestuursadviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet, Jan Rotmans is hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Levendige en leefbare dorpskernen maken we met elkaar Voor de gemeente Beesel zijn leefbaarheid en levendigheid van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Echter, de aantrekkelijkheid van de centra… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Zes hindernissen op de weg naar een nieuw mobiel netwerk
Help, 5G komt eraan!

AUTEUR YVONNE VENDRIG-DE PUNDER Yvonne Vendrig-de Punder is arts Maatschappij en Gezondheid bij GGD Rotterdam-Rijnmond en werkt tevens als zelfstandig journalist. Een kleine technologische revolutie wordt het genoemd, het nieuwe mobiele netwerk 5G. Het belooft sneller en betrouwbaarder te zijn dan het huidige 4G, met bovendien een veel grotere capaciteit. Dat is niet alleen fijn… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Hitte in kleine kernen

auteurs Teun Terpstra, Marcel Tonkes, Cor Jacobs | t.terpstra@hkv.nl Teun Terpstra werkt bij advies- en onderzoeksbureau HKV – Lijn in water, Marcel Tonkes is beleidsontwikkelaar bij de Provincie Overijssel, Cor Jacobs werkt bij Wageningen Environmental Research We weten uit onderzoek in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat de oppervlaktetemperatuur in steden overdag 10… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Schoonheid van het landschap vraagt om verantwoordelijkheid
De mythe van tijdelijke zonneparken

auteur Frank Stroeken Frank Stroeken is Ateliermeester AtelierOverijssel Zonneparken zijn een noodzakelijkheid, maar ze vormen ook een ontwikkeling die veel landschappelijke schoonheid op het spel zet. Zeker als we in ogenschouw nemen dat de huidige aantallen verveelvoudigen in de komende jaren. Aterliermeester Frank Stroeken gelooft niet zo in de gedachte van tijdelijkheid. Die leidt tot… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Terechte uitgangspunten, verrassende keuzes
Bemoedigende voortzetting van onze ruimtelijke ordeningstraditie

Auteur Cees-Jan PenDr. Cees-Jan Pen is lector De Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen. Het concept van de nationale omgevingsvisie – een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving – is een inspirerende, maar ook agenderende verrassing over waar en hoe ruimte voor wonen en werken moet worden gevonden. Niet de economie en het vestigingsklimaat zijn leidend, maar… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Een degelijke visie met de juiste prioriteiten en uitgangspunten
Duurzaam, weinig sociaal en niet concreet

Auteur Jos van Heest Jos van Heest is adviseur ruimtelijke economie en duurzaamheid & energie bij Bureau BUITEN. De concept-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt perspectief voor een duurzame en inclusieve economie met duidelijk prioriteiten en kaders. De uitwerking in concreet beleid moet nog plaatsvinden en daarbij rijst de vraag of de rijksoverheid niet te veel afwentelt… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Een ruimtelijk-economische beoordeling van de NOVI
Weinig bruikbare handvaten voor beleid

Auteurs René Buck, Marcel Michon René Buck en Marcel Michon zijn respectievelijk directeur en managing partner bij Buck Consultants International. De langverwachte ontwerp-NOVI schetst een duurzaam langetermijnperspectief voor onze leefomgeving. Voor het eerst sinds jaren is er een integrale visie op de ruimtelijke ordening van Nederland. En dat werd ook tijd, want duurzaamheids-, bereikbaarheids-, verstedelijkings-… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Verrassend brede NOVI: economie ingekaderd door duurzaamheid en leefkwaliteit

De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) spreekt zich onomwonden uit tegen ongebreidelde groei van wind op land en zonnevelden, houdt de deur van Schiphol op Zee op een kier en zet groots in op leefkwaliteit en duurzaamheid. Daarom komt er een verstedelijkingsstrategie met de nadruk op compact en functiemenging. De ontwerp-NOVI is vooral een oproep tot méér… Lees meer »

Uitgelicht artikel

‘Ruimte voor 15.000 nieuwe woningen in Amsterdam Nieuw-West’

Bestaat er een alternatief voor inbreiden op plekken die eigenlijk bestemd zijn voor economisch gebruik? ROm vestigt de blik op de uitstrekte wederopbouwwijken die onze steden rijk zijn. Daar is in principe nog ruimte om te bouwen. Maar hoe doe je dat met respect voor stedenbouwkundige kwaliteiten, en hoe krijg je draagvlak bij zittende bewoners… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Gebiedsgerichte en kwaliteitsgerichte invalshoeken bij benutten gebruiksruimte bieden meer kansen
Balanceren tussen benutten en beschermen

Auteur Loesanne van der Geest Loesanne van der Geest is werkzaam bij Mees Ruimte & Milieu en betrokken bij het LivingLab Omgevingswet Zuid-Holland Het beleidsconcept ‘gebruiksruimte’ speelt in de toelichting bij het Besluit kwaliteit leefomgeving een centrale rol. De wetgever lijkt te beogen dat bestuurders bewuster gaan sturen op een optimale verdeling van de gebruiksruimte,… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Archeologie in bouwprojecten is prima te managen
De ontwikkelkracht van erfgoed

AUTEURS JOLANDA BOS EN BOUDEWIJN GOUDSWAARD/J.BOS@THE-MISSINGLINK.NL Jolanda Bos en Boudewijn Goudswaard zijn beiden erfgoedadviseur bij The Missing Link. Zij is gespecialiseerd in risicobeheersing en de waarde van erfgoed, en in de wijze waarop erfgoed te gebruiken is voor imago en identiteit in (ruimtelijke) ontwikkelingen. Hij is senior archeoloog en geeft trainingen op het gebied van… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Verwar volle terrassen niet met sociale cohesie

Jos Gadet, hoofdplanoloog bij Gemeente Amsterdam, publiceerde op 8 mei een column in ROm met als hoofdboodschap dat het ‘gentrificationproces’ onterecht door kranten wordt bestempeld als oorzaak van afnemende sociale cohesie in buurten. Een heel erg slechte column is het niet, maar over de inhoud en de argumentatie kun je wel een mening hebben. Op… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Aardgasvrij of energieneutraal en wie is waarvoor aan zet?
Slim starten met de energietransitie

Auteur Bart van Geleuken Bart van Geleuken (Beleid op Maat) werkt als zelfstandig adviseur duurzaamheid en energie voor gemeenten Afscheid nemen van aardgas voor de verwarming van onze gebouwen draagt bij aan een energie- en CO2-neutrale toekomst. Toch zijn het heel verschillende doelen. Dat maakt de energietransitie extra complex. Er doemen vragen op, die tot… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Binnensteden in suburbane gebieden

De ontwikkeling van nieuwe suburbane woon-werk-winkelcentra vermindert de druk op de centrale stad. Bovendien versterken we daarmee het multifunctionele karakter van onze suburbs. Ze worden  stedenbouwkundig diverser, krijgen meer kwaliteit als levendige en aantrekkelijke enclaves om te winkelen en te recreëren. Voor de ruimtelijke ordening van de 21ste eeuw is de ontwikkeling van nieuwe centra… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Toekomstscenario’s in Overijssel leiden tot gespreksstof
Confrontatie met de wereld van 2050

auteur Frank Stroeken Frank Stroeken is Ateliermeester bij AtelierOverijssel en werkt daarnaast bij Wing. Ruimtelijke ordening is droomhandel. Polderen noemen we het ook wel. Vanuit ruimtelijke ordening faciliteren we veranderingen, geïnitieerd door diverse partijen die werken vanuit ongelijksoortige doelen. Ondernemers, waterschappen, natuurorganisaties, boeren, wegbeheerders en woningcoöperaties bouwen allemaal aan de toekomst van Overijssel. Echter, elk… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Brabantse binnensteden onder de loep

                  Middelgrote centra staan voor de enorme uitdaging compacter, vitaler en duurzamer te worden. In de praktijk betekent dit dat het centrum en zeker het winkelbestand minimaal 10-20 procent en maximaal 30-40 procent kleiner wordt. De voornaamste opgaven zijn om minder goedlopende aanloopstraten te transformeren, het kerncentrum… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Meld u nu aan voor de Beste Openbare Ruimte Award 2019!

Voor het 15e jaar op rij organiseert Stedelijk Interieur de Award Beste Openbare Ruimte, de ‘missverkiezing’ voor de openbare ruimte. Een deskundige jury kiest tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) op 20 juni in Rotterdam, samen met het publiek, de mooiste, robuuste en best functionerende openbare ruimte van Nederland. Meld uw openbare ruimte nu… Lees meer »

Masterclass Ruimtelijke Ordeningsrecht

14 november 2019 BCN Utrecht In één dag op de hoogte van de verschillende RO-instrumenten uit de Wro, Wabo en Chw. Meer informatie:  https://www.schulinck.nl/Opleiding-Omgevingsrecht-Masterclass-Ruimtelijke-Ordeningsrecht