Gemeente Amsterdam
Specialist Ecologie

| 22 mei 2019

Specialist Ecologie
Amsterdam, 32-36 uur
Vacaturenummer: 19050030

De functie
Je ziet het als een uitdaging om als vakbekwame en zelfstandige specialist (adviseur) samen met ons de natuur en het stedelijk groen te borgen in onze civieltechnische projecten; van idee tot uitvoering. Je denkt mee van het ontwerp tot het contract dan wel de uitvoering. Je brengt de meest actuele kennis in en ziet kansen voor innovaties en het verzilveren van beleidsambities. Complexe vraagstukken in de grootstedelijke omgeving, van binnenstad tot buitengebied, worden hierbij integraal aangevlogen, rekening houdende met verschillende thematiek (o.a. duurzaamheid, water en bodem) en assets (o.a. groen, verhardingen en constructies).

Je wordt de tweede ecoloog binnen onze organisatie; naast ecologen bij andere delen van de organisatie van de stad. Samen met de andere ecoloog bij het Ingenieursbureau moet je in goed overleg het werk verdelen.

Werkzaamheden
Taken die bij een specialist/adviseur ecologie horen zijn onder andere:

 • Je adviseert in alle fasen van het planproces; van initiatieffase t/m uitvoering (in deze laatste fase vanuit de rol als backoffice, niet als toezichthouder), rekening houdend met ecologische, technische, juridische en beleidsmatige kaders en kansen.
 • Je zorgt voor een juiste implementatie van natuurwetgeving en het Amsterdamse natuur- en groenbeleid in projecten, waaronder de Ecologische Visie, Natuurinclusief bouwen en bestrijding Japanse duizendknoop.
 • Je participeert/adviseert in projectoverstijgende interdisciplinaire werkgroepen en brainstormt voor complexe uitdagingen waarbij jouw ecologische deskundigheid meerwaarde oplevert.
 • Je stelt QuickScans op het gebied van natuur en stedelijk groen op voor een snelle indruk, wettelijk kader en advies t.b.v. vervolgstappen in de verdere planvorming en engineering.
 • Je verspreidt, begeleidt en toetst werkzaamheden uitgevoerd door derden. Dit betreft o.a. quickscans, natuurwaardenonderzoeken (conform de vereiste inventarisatieprotocollen), ecologische werkprotocollen, boomeffectanalyses en ontheffingsaanvragen (projectplan) conform de Amsterdamse standaard.
 • Je implementeert en adviseert over uitkomsten van bovenstaande producten én eigen kennis/ervaring in projecten via Programma’s van Eisen, Risicodossiers, Ontwerpen, Bestekken (RAW), vraagspecificaties geïntegreerde contracten (UAVgc), vergunning- en ontheffingsaanvragen en beheerplannen.

Wij vragen
Eisen

 • Een re­le­van­te op­lei­ding met als zwaar­te­punt de (Ne­der­land­se) eco­lo­gie.
 • Ken­nis van de Ne­der­land­se na­tuur­wet­ge­ving.
 • Er­va­ring met eco­lo­gi­sche en­gi­nee­ring in een com­plex ste­de­lij­ke om­ge­ving en een ster­ke af­fi­ni­teit met ste­de­lijk groen;
 • We zoe­ken ie­mand met 3 tot 5 jaar re­le­van­te werk­er­va­ring.
 • Werk- en denk­ni­veau: hbo+ ni­veau.
 • Je kan zelf­stan­dig stuk­ken schrij­ven, ad­vi­se­ren en hel­der com­mu­ni­ce­ren.

Wensen

 • Je bent nauw­keu­rig en hebt ana­ly­tisch ver­mo­gen;
 • Je bent pro­ac­tief en goed in sa­men­wer­ken;
 • Je bent in staat de ei­sen en be­lan­gen van ver­schil­len­de par­tij­en te ver­ta­len naar je ad­vies;
 • Je be­schikt over een po­si­tie­ve in­stel­ling en geen 9 tot 5 men­ta­li­teit.

Competenties
Van alle medewerkers van de gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij Open, Actief en Integer zijn. Voor deze functie gelden verder de volgende competenties:

 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen
 • Om­ge­vings­be­wust
 • Sa­men­wer­ken
 • Re­la­tie­be­heer
 • Re­sul­taat­ge­richt­heid
 • Zelf­stan­dig­heid

Wij bieden

 • Af­han­ke­lijk van je op­lei­ding en werk­er­va­ring be­draagt het sa­la­ris mi­ni­maal € 2.795,- en maxi­maal € 4.859,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 10-11) op ba­sis van 36 uren per week.
 • De ge­meen­te Am­ster­dam kent pri­ma op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den plus een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den. Deze se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den be­staan o.a. uit op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en per 1 ja­nu­a­ri 2017 het In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get. Dit is een vrij be­steed­baar bud­get. Je kunt bij­voor­beeld zelf be­slis­sen wan­neer je het bud­get wil la­ten uit­be­ta­len en hoe­veel ex­tra ver­lof je no­dig hebt.

De organisatie
Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam is dé partner binnen de stad op het gebied van inkoop, techniek en projectrealisatie in grond-, weg- en waterbouw. We werken in een divers grootstedelijk gebied met fraaie parken en grote groengebieden, van de bruisende Zuidas tot in de groene flanken, van de grachtengordel tot aan het aan Natura 2000 grenzende IJburg. Met bijna 1000 medewerkers werken we aan de openbare ruimte en civiele constructies in Amsterdam, hebben we expertise op water en deltatechnologie, stedelijke inrichting en natuurinclusief bouwen, groen en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en leveren we project- en contractmanagement. We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilots draaien en aan de lat staan voor je eigen ontwikkeling, dat kan allemaal bij het Ingenieursbureau!

Werken bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam betekent:

 • bij­na let­ter­lijk wer­ken in de ach­ter­tuin van haar ei­gen­zin­ni­ge be­wo­ners.
 • elke dag kun­nen fiet­sen door je ei­gen pro­ject­ge­bied en het pro­ject da­ge­lijks zien vor­de­ren.
 • en ook: wer­ken bij de Cham­pi­ons Lea­gue van de ge­meen­te­lij­ke In­ge­ni­eurs­bu­reaus.

Energietransitie, klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, mobiliteitstransitie, een snel groeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met bijna 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van ecologen en omgevingsmanagers, tot boomspecialisten en (milieu)historische onderzoekers, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur, aan de renovatie van tunnels en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten? Kijk op www.amsterdam.nl/ingenieursbureau.

Sollicitatieprocedure
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 27 mei 2019 onder vermelding van Specialist Ecologie – 19050030 via het online sollicitatiefomulier.

Let op de voorrangsregels worden in acht gehouden! Verplichte mobiliteitskandidaten hebben voorrang op interne kandidaten en interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Vragen over deze vacature?
Voor meer informatie over deze functie en/of de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met René Weenink, teamleider, bereikbaar op telefoonnummer 06-53324711 of per mail r.weenink@amsterdam.nl. Of kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.