Uitgelicht artikel

Zuidasdok: efficiënt door de planuitwerkingsfase

Het project Zuidasdok is een opgave van formaat. Een complexe infra- en ov-knooppuntontwikkeling in een zeer dynamische hoogstedelijke omgeving, met een bont palet aan invloedrijke stakeholders. Toch lag er in een recordtijd van iets meer dan twee jaar een ontwerptracébesluit én een ontwerpbestemmingsplan voor de A10 en Station Amsterdam Zuid. Nog geen jaar later waren… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Weghalen remmende werking op initiatieven en ontwikkeling
Planschade onder de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet kent het omgevingsplan functies toe aan locaties. Deze zullen bij recht veel ruimere bouw- en gebruiksmogelijkheden bieden dan de huidige bestemmingen. Doel is om plannen uitnodigender te maken. Dat is mooi, maar uitgaande van de huidige planschaderegeling leidt dat tot torenhoge planschades. Een nieuwe planschaderegeling biedt uitkomst. In de Omgevingswet is hoofdstuk… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Neem het initiatief, begin nu met de Omgevingswet
Zoek de grenzen op, investeer in participatie

Met de wettekst en de uitvoeringsparagrafen (AMvB’s) ontstaat steeds meer inzicht in de juridische kaders voor ruimtelijke plannen en procedures van de Omgevingswet. We weten inmiddels dat het hier niet alleen gaat om een juridische stelselverandering, maar om een nieuwe manier van denken en handelen zowel in de samenleving als bij (overheids)organisaties. Daarmee hoeven we… Lees meer »

Civiel Technisch Adviseur Gebiedsontwikkeling

De gemeente Weesp heeft voor het team Ruimtelijke Ontwikkeling een vacature voor een Civiel Technisch Adviseur Gebiedsontwikkeling (36 uur) Je plek in de organisatie Het team Ruimtelijke Ontwikkeling vormt samen met het team Stadsbeheer en het team Vergunningen en Toezicht de afdeling Beheer en Ontwikkeling. De collega’s binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling houden zich bezig… Lees meer »

Inschrijfformulier: Masterclass nieuwe Ladder, nieuwe economische kansen – 1 februari

ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden deelname evenementen Elba – Rec Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Inschrijving vindt plaats via een volledig ingevuld inschrijfformulier. U ontvangt vrijwel direct een automatische mail ter bevestiging van uw aanmelding. Circa 2 weken voor het evenement ontvangt u per mail een definitieve bevestiging met entreebewijs. Behandeling van inschrijving gaat op volgorde… Lees meer »

Eenvoudiger regelgeving en meer lokale afwegingsruimte

Met de publicatie van de ontwerp-algemene maatregelen van bestuur (AmvB’s) begin juli van dit jaar krijgt de invoering van de Omgevingswet steeds verder vorm. Vier nieuwe besluiten die een veelvoud aan eerdere besluiten en nog meer regels vervangen; het wordt overzichtelijker,er komt meer ruimte voor lokale afwegingen waarbij belanghebbenden een duidelijke rol krijgen, en niet… Lees meer »

Sittard vindt zichzelf opnieuw uit

Minder inwoners, leegstaande monumenten en krimpende budgetten. Afgelopen zomer bogen beleidsmedewerkers, erfgoedexperts, studenten en burgers zich vier dagen lang over de ruimtelijke uitdagingen van Sittard-Geleen. De lezingen, rondleidingen en workshops leidden tot nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor een gebiedsgerichte aanpak met erfgoed als belangrijkste inspiratiebron. Limburg heeft meer ruimte dan programma. Met deze nuchtere constatering… Lees meer »

ROm werkseminar ‘Klimaatbestendig en compact’ – 24 januari Dordrecht

‘Klimaatbestendig en compact: zo doe je dat’ Onze steden moeten compacter, om ruimte te sparen. Tegelijkertijd worden onze steden geconfronteerd met meer en vooral heviger regenval. Klimaatadaptief bouwen is een nieuwe noodzaak, die zich bijvoorbeeld vertaalt in groenblauwe structuren. Dat kost ruimte én geld. Hoe verenig je deze ogenschijnlijk tegenstrijdige ambities op een duurzame, en… Lees meer »

Masterclass nieuwe Ladder, nieuwe economische kansen – 1 februari

Modernisering Ladder 2017 Leren van casuïstiek Leren van elkaar middels een rollenspel Masters: Co Verdaas en Mr. Anita Nijboer Wie ruimtelijk-economische ambities koestert, krijgt vroeg of laat te maken met de Ladder voor duurzame verstedelijking. Drie jaar na de introductie blijkt de ‘ladder’ niet de onbuigzame wiskundige toets waar hij vaak voor wordt gehouden. De… Lees meer »

Handhaver water en waterinfrastructuur

Het team handhaving van de afdeling Vergunningverlening en handhaving houdt toezicht op activiteiten die invloed hebben op het watersysteem. Het betreft toezicht op grondwateronttrekkingen, op het lozen op oppervlaktewater, het gebruik van oppervlaktewater en op activiteiten aan en rond waterstaatswerken. Denk aan het aanleggen van dammen, het dempen en graven van oppervlaktewater, het gebruik van… Lees meer »