Uitgelicht artikel

‘Kiezen voor Karakter’ – 5 jaar later
Meer oog voor erfgoed in ruimtelijke projecten

Vijf jaar geleden presenteerde het kabinet haar Visie erfgoed en ruimte. De zorg voor het erfgoed werd daarin verbonden met de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De programmacoördinatoren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijken terug op de oogst van de afgelopen jaren. ‘Onze inbreng wordt omarmd.’ Laat cultuurhistorie als inspiratiebron de basis zijn voor… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Praktijk
Hoe flexibel is de Ladder?

De praktijk roept om flexibel bestemmen. Daarmee is gemakkelijker in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en trends. Door gemengde bestemmingen op te nemen in bestemmingsplannen, kan leegstand eenvoudiger worden opgelost. Als de ene functie niet blijkt te werken op een locatie, dan kan een andere functie de leegstand opvullen. Naar verwachting neemt deze vraag onder… Lees meer »

Meer duidelijkheid over toepassing relativiteitsbeginsel

De overheid probeert met bestemmingsplannen en andere juridische instrumenten veelal economisch te sturen op wenselijk geachte ruimtelijke ontwikkelingen. Dat is van alle tijden. Ook dat concurrenten proberen via juridische procedures te voorkomen dat nieuwe bedrijven zich vlakbij vestigen om hen klanten af te snoepen. Afgelopen jaar waren er een aantal uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak… Lees meer »

Metropoolregio’s als Europese jas voor Nederlandse steden

De bestuurlijke aandacht voor metropoolregio’s is het stadium van vrijblijvendheid voorbij. Het Planbureau voor de Leefomgeving, de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur én de OESO waarschuwen dat economische activiteiten zich wereldwijd steeds meer in metropolen concentreren en dat de kleine schaal van onze steden tot een verslechtering van de Nederlandse concurrentiepositie zal leiden. Om mee… Lees meer »

Transformatie als groeiende opgave

Naast nieuwbouw is transformatie van bestaand vastgoed en gebieden een belangrijke ontwerpopgave geworden. En naast de ontwerpopgave is de maatschappelijke context uiterst relevant. Behalve de kwaliteit van het gebouw speelt het gebied waar het gebouw staat en de maatschappelijke omgeving een grote rol bij het succes van een transformatie. Architectenbureau OeverZaaijer onderzocht en presenteert een… Lees meer »

Van een geharnaste programmering naar toetsen en inpassen van initiatieven
Hybride markt vraagt om actieve overheid

Nederland ontwikkelt zich scherper dan voorheen op verschillende snelheden. Investeerders zijn footloose en richten zich op locaties met optimaal rendement of in ieder geval een beheersbaar risicoprofiel. Veel gemeenten zijn zoekende hoe op die nieuwe realiteit in te spelen. Vaak is risico nog de dominante drijfveer voor het handelen of niet handelen van gemeenten. Inzet… Lees meer »

Met brede blik op leegstaand vastgoed
Herbestemmen als gebiedsopgave

Een ontwerpende aanpak gericht op het creëren van meerwaarde voor hele gebieden kan de herbestemming van afzonderlijk leegstaand monumentaal vastgoed stimuleren. In Den Haag leverde een van de pilots een gebiedsvisie op met een nieuw ruimtelijk concept waaraan de verkopen van individuele gebouwen zijn te toetsen. De Achterhoek is met zijn regionaal intervisieteam leegstand voorzichtig… Lees meer »

ROmagazine 12, december 2015

ROm2 – De maximale reikwijdte van het bestemmingsplan – Verbindingen leggen voor verduurzaming – CA Leren van asielzoekers Nieuwe inzichten Transformatie als groeiende opgave Behalve de kwaliteit van het gebouw speelt het gebied waar het gebouw staat en de maatschappelijke omgeving een grote rol bij het succes van een transformatie. Architectenbureau OeverZaaijer wil het voormalige… Lees meer »

Elba-Rec nieuwe uitgever van ROm

Elba-Rec is per 1 december 2015 uitgever van ROm. Uitgever Louise Bos neemt hiermee na vijf jaar afscheid van deze titel als eigenaar, wel blijft ze betrokken als adviseur. Ze heeft de overtuiging dat ROm door deze stap verder kan groeien: ‘Het is een logische aanwinst voor Elba-Rec.’ Hoofdredacteur Marcel Bayer: ‘Met Elba-Rec als uitgever… Lees meer »

Wetenschap en praktijk sterker verbinden
De stad als proeftuin voor de circulaire economie

Circulariteit gaat over het sluiten van kringlopen. Water, energie en grondstoffen: afval bestaat niet, alles blijft zo veel mogelijk binnen ‘de loop’. Daarbij gaat het nog te vaak alleen over de techniek in plaats van de wijze van organiseren. Er is meer aandacht nodig voor deze ‘menselijke’ kant. Niet alleen op gebiedsniveau, maar op alle… Lees meer »