Uitgelicht artikel

Adaptation Futures 2016
Klimaatadaptatie van weginfrastructuur in vier Noord-Europese landen

  Klimaatverandering heeft potentieel grote gevolgen voor transport en weginfrastructuur. Door tijdig en slim maatregelen te nemen zijn de gevolgen en de kosten van maatregelen beheersbaar. Een optimale aanpak houdt rekening met de omgeving en is gericht op alle transportmodaliteiten. Mede door internationale samenwerking en uitwisseling zijn voldoende instrumenten en voorbeelden beschikbaar om adaptatie adequaat… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Waterloopkundig lab wordt monumentaal beleefbos

Ruim veertig jaar was het Waterloopbos in de Noordoostpolder een openluchtlaboratorium voor waterloopkundigen. Met zelfgebouwde schaalmodellen werd gerekend aan tientallen dammen, sluizen en havens voor opdrachtgevers uit de hele wereld. De komende jaren moet het bos uitgroeien tot een plek waar beleving van natuur en cultuurhistorie vloeiend in elkaar overlopen, met een in stukken gezaagde… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Omgevingsrechtelijke do’s en don’ts voor het houden van festivals en evenementen
Voorkom dat het feest in het water valt!

Festivals en evenementen groeien in aantal en omvang. Daarmee nemen ook de invloed van die evenementen op de leefomgeving en de bezwaren van de omgeving toe. 2014 en 2015 waren wat dat betreft bewogen jaren, zowel bij de wetgever als bij de rechter. Op basis van recente uitspraken zetten wij een aantal do’s en don’ts… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Toekomst werelderfgoed veilig gesteld met gebiedsgerichte aanpak
Kinderdijk als motor voor regionale ontwikkeling

  Het nieuwe ontwikkel- en exploitatiemodel van Kinderdijk geldt als voorbeeld voor andere (wereld)erfgoedsites. De succesfactoren van de aanpak liggen in het benutten van het bezoekerspotentieel, het ontlasten van de regio via bezoekersmanagement en het organiseren van een regionaal financieel arrangement gebaseerd op investeringen en niet op subsidies. Een gebiedsgerichte aanpak dus. Enkele jaren geleden… Lees meer »

Noordoostpolder vernieuwt op eigen kracht

De leefbaarheid van de Noordoostpolder staat onder druk door schaalvergroting in de landbouw, bodemdaling en een krimpende bevolking. Het zeventig jaar oude poldersysteem is dringend aan vernieuwing toe. De pioniersmentaliteit en innovatiedrang van de lokale gemeenschap kunnen daarin een belangrijke rol spelen, zo leert een onlangs verschenen biografie van het gebied. De Noordoostpolder is een… Lees meer »

DBFM: ‘medicijn met bijwerkingen’
Gezamenlijk delen risico’s en managen stakeholders

DBFM is populair in Nederland. Maar op papier lijkt de winst van publiek-private samenwerking soms al geboekt, terwijl de daadwerkelijke resultaten tijdens of na de uitvoering soms minder positief zijn. Een treffend voorbeeld is het A15 Maasvlakte-Vaanplein-project. Onderzoekers Frits Verhees en Stefan Verweij geven op basis van recente onderzoeken en praktijkervaringen, enkele overwegingen voor het… Lees meer »

Leer van de ervaringen van creatieve herbestemmers
Geen succesformule voor geslaagde herbestemmingen

Gemeenten worstelen met het vinden van nieuwe functies voor een groeiend aantal leegstaande fabrieken, kloosters en verzorgingstehuizen. Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wisselden eind januari ambtenaren en initiatiefnemers van creatieve verzamelpanden ervaringen uit over hun successen en uitdagingen in herontwikkeling. De Utrechtse Vechtclub XL is een goed voorbeeld van een… Lees meer »

Segregratie laagstbetaalden neemt toe
Planbureau Leefomgeving: ‘Ongelijkheid bestrijd je niet met stenen’

In economisch succesvolle steden groeit de kloof tussen arm en rijk. Ook stijgt de segregatie van laagstbetaalden en bijstandsontvangers. Fysieke interventies bieden maar zeer beperkt soelaas. Beleid kan daarom het beste gericht zijn op het ondersteunen van mensen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de studie ‘De Verdeelde Triomf. Verkenning van stedelijke economische ongelijkheid en… Lees meer »