Uitgelicht artikel

Inspiratie uit de wederopbouwperiode

Nederland kreeg in de jaren 50 en 60 door moderne stadswijken en rationeel verkavelde landbouwgebieden een ander gezicht. De architectuur en stedenbouw uit deze periode bieden meer ruimte voor actuele beleidsopgaven dan veel professionals denken. In verschillende gebieden is daar de afgelopen jaren succesvol mee geëxperimenteerd. Wie voor de eerste keer een wandeling of fietstocht… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Effectief sturen op verduurzaming van vastgoed

Overheden – zowel lokaal als regionaal en nationaal – confirmeerden zich aan de doelstellingen voor CO2-reductie. Nu zoeken ze manieren om middelen effectief in te zetten en de voortgang te kunnen meten. Beschikbare bronnen van geo-informatie blijken goed dienst te kunnen doen voor de aanscherping en verantwoording van ons duurzaamheidsbeleid voor de gebouwde omgeving, laat… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Oss wil energieneutraal worden
Verduurzaming energievoorziening vraagt om actieve overheid

Om de doelstellingen voor duurzame energie te halen, moeten gemeenten actief aan de bak en de regie voeren op programma en proces. Windmolens blijken het effectiefst om de duurzaamheidsambities te realiseren, maar vragen een actieve rol om participatie en draagvlak bij de burgers te krijgen. Die conclusie trekken betrokkenen bij de visieontwikkeling en de praktijk… Lees meer »

Handhaver water en waterinfrastructuur

Het team handhaving van de afdeling Vergunningverlening en handhaving houdt toezicht op activiteiten die invloed hebben op het watersysteem. Het betreft toezicht op grondwateronttrekkingen, op het lozen op oppervlaktewater, het gebruik van oppervlaktewater en op activiteiten aan en rond waterstaatswerken. Denk aan het aanleggen van dammen, het dempen en graven van oppervlaktewater, het gebruik van… Lees meer »

Verbind events aan publieke waarden en maatschappelijke opgaven
Evenementen als motor voor gebiedsontwikkeling

Events kunnen een belangrijke rol spelen als katalysator voor maatschappelijke opgaven. Ze geven nieuwe betekenis en versnellen innovaties. Een event zorgt voor een deadline, dwingt tot zichtbare samenwerking, viert resultaten en geeft energie voor vernieuwing. De innovatieve manier van samenwerking kan ook na het event vernieuwing brengen in reguliere processen en werkwijze. Events zijn al… Lees meer »

Maatwerk per plan
Niet doorschuiven, maar slim faseren van onderzoek

Doorschuiven of faseren van onderzoeken klinkt aantrekkelijk met het oog op de doorlooptijd en de te maken kosten bij planvorming. Het lijkt een beetje op uitstellen, later oppakken of door anderen laten uitvoeren. Zo eenvoudig is het niet. Duidelijke protocollen en procedures voor het uitvoeren van milieuonderzoek bij een bestemmingsplan verdwijnen straks grotendeels. Partijen moeten… Lees meer »

Kadaster lanceert portaal voor eigenaren en stakeholders
Kansen pakken met stedelijke herverkaveling

De overheid wordt compacter en de samenleving krijgt steeds meer ruimte om dingen zelf te doen. Die wetenschap is ook aan het Kadaster niet voorbij gegaan. De afdeling Ruimte en Advies ondersteunt zelfwerkzaamheid van partners en klanten zodat iedereen zélf aan de slag kan met geo-informatie. Het Portaal Stedelijke Herverkaveling is hier een uiting van.… Lees meer »

Lees in het nieuwe nummer van ROm:

Het interview met Mark Frequin (DG Bereikbaarheid), de voornaamste conclusies in de tweejaarlijkse Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016, en de vergelijking van vier technologieparken. Mark Frequin, DG Bereikbaarheid: ‘Je moet in ruimtelijke oplossingen durven denken’ Verbetering van de bereikbaarheid is zeer belangrijk voor de Nederlandse economie. Er zijn nog de nodige knelpunten die om een oplossing… Lees meer »

De Omgevingswet als geestverruimend middel

Als in 2019 de Omgevingswet in werking treedt, ontstijgt de fysieke leefomgeving de benauwde geest van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De verbrede reikwijdte van de Omgevingswet is daarom met recht en rede te betitelen als geestverruimend middel. Die moet dan alleen wel in de vruchtbare aarde van onder invloed verkerende organisaties kunnen neerslaan. In… Lees meer »

Duurzame energie en erfgoed kunnen elkaar versterken

Nederland staat voor de opgave om zijn energiewinning op korte termijn te verduurzamen. De komst van windmolen- en zonneparken zal een groot effect op ons cultuurlandschap hebben. Erfgoed kan daarbij voor inspiratie en draagvlak zorgen en zelfs profiteren van de energietransitie. ‘Als het hier lukt om duurzame energie een plek te geven, lukt het overal.’… Lees meer »