Uitgelicht artikel

Toekomst werelderfgoed veilig gesteld met gebiedsgerichte aanpak
Kinderdijk als motor voor regionale ontwikkeling

  Het nieuwe ontwikkel- en exploitatiemodel van Kinderdijk geldt als voorbeeld voor andere (wereld)erfgoedsites. De succesfactoren van de aanpak liggen in het benutten van het bezoekerspotentieel, het ontlasten van de regio via bezoekersmanagement en het organiseren van een regionaal financieel arrangement gebaseerd op investeringen en niet op subsidies. Een gebiedsgerichte aanpak dus. Enkele jaren geleden… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Noordoostpolder vernieuwt op eigen kracht

De leefbaarheid van de Noordoostpolder staat onder druk door schaalvergroting in de landbouw, bodemdaling en een krimpende bevolking. Het zeventig jaar oude poldersysteem is dringend aan vernieuwing toe. De pioniersmentaliteit en innovatiedrang van de lokale gemeenschap kunnen daarin een belangrijke rol spelen, zo leert een onlangs verschenen biografie van het gebied. De Noordoostpolder is een… Lees meer »

DBFM: ‘medicijn met bijwerkingen’
Gezamenlijk delen risico’s en managen stakeholders

DBFM is populair in Nederland. Maar op papier lijkt de winst van publiek-private samenwerking soms al geboekt, terwijl de daadwerkelijke resultaten tijdens of na de uitvoering soms minder positief zijn. Een treffend voorbeeld is het A15 Maasvlakte-Vaanplein-project. Onderzoekers Frits Verhees en Stefan Verweij geven op basis van recente onderzoeken en praktijkervaringen, enkele overwegingen voor het… Lees meer »

Leer van de ervaringen van creatieve herbestemmers
Geen succesformule voor geslaagde herbestemmingen

Gemeenten worstelen met het vinden van nieuwe functies voor een groeiend aantal leegstaande fabrieken, kloosters en verzorgingstehuizen. Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) wisselden eind januari ambtenaren en initiatiefnemers van creatieve verzamelpanden ervaringen uit over hun successen en uitdagingen in herontwikkeling. De Utrechtse Vechtclub XL is een goed voorbeeld van een… Lees meer »

Segregratie laagstbetaalden neemt toe
Planbureau Leefomgeving: ‘Ongelijkheid bestrijd je niet met stenen’

In economisch succesvolle steden groeit de kloof tussen arm en rijk. Ook stijgt de segregatie van laagstbetaalden en bijstandsontvangers. Fysieke interventies bieden maar zeer beperkt soelaas. Beleid kan daarom het beste gericht zijn op het ondersteunen van mensen. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de studie ‘De Verdeelde Triomf. Verkenning van stedelijke economische ongelijkheid en… Lees meer »

Omgevingsmanagement brengt projecten in stroomversnelling
Centrumroute Leiden nu wél gedragen

Na twintig jaar discussie over de bereikbaarheid van de Leidse binnenstad ligt er nu een gedragen nieuw herinrichtingsplan voor de drie kilometer lange centrumroute via de ‘beruchte’ Hooigracht en Langegracht. Vrijwel alle betrokkenen oordelen zeer positief over het proces dat leidde tot een haalbaar plan dat de kwaliteit én de bereikbaarheid van de binnenstad verbetert.… Lees meer »

Hybride woningmarkt
Met big data naar een op waarde sturende woonvisie

Met een woonvisie geeft de gemeentelijke overheid richting aan de ruimtelijke ontwikkeling en de prestatieafspraken met partners. De context – maatschappij, economie, technologie, wetgeving, institutionele omgeving – verandert echter zo snel dat het effect hiervan op de marktdynamiek zich steeds minder exact laat voorspellen. Met big data-analyses kun je een effectieve woonvisie onderbouwen. Big data-analyses… Lees meer »

‘Kiezen voor Karakter’ – 5 jaar later
Meer oog voor erfgoed in ruimtelijke projecten

Vijf jaar geleden presenteerde het kabinet haar Visie erfgoed en ruimte. De zorg voor het erfgoed werd daarin verbonden met de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. De programmacoördinatoren van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kijken terug op de oogst van de afgelopen jaren. ‘Onze inbreng wordt omarmd.’ Laat cultuurhistorie als inspiratiebron de basis zijn voor… Lees meer »