Uitgelicht artikel

Maatwerk per plan
Niet doorschuiven, maar slim faseren van onderzoek

Doorschuiven of faseren van onderzoeken klinkt aantrekkelijk met het oog op de doorlooptijd en de te maken kosten bij planvorming. Het lijkt een beetje op uitstellen, later oppakken of door anderen laten uitvoeren. Zo eenvoudig is het niet. Duidelijke protocollen en procedures voor het uitvoeren van milieuonderzoek bij een bestemmingsplan verdwijnen straks grotendeels. Partijen moeten… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Kadaster lanceert portaal voor eigenaren en stakeholders
Kansen pakken met stedelijke herverkaveling

De overheid wordt compacter en de samenleving krijgt steeds meer ruimte om dingen zelf te doen. Die wetenschap is ook aan het Kadaster niet voorbij gegaan. De afdeling Ruimte en Advies ondersteunt zelfwerkzaamheid van partners en klanten zodat iedereen zélf aan de slag kan met geo-informatie. Het Portaal Stedelijke Herverkaveling is hier een uiting van.… Lees meer »

Uitgelicht artikel

De Omgevingswet als geestverruimend middel

Als in 2019 de Omgevingswet in werking treedt, ontstijgt de fysieke leefomgeving de benauwde geest van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De verbrede reikwijdte van de Omgevingswet is daarom met recht en rede te betitelen als geestverruimend middel. Die moet dan alleen wel in de vruchtbare aarde van onder invloed verkerende organisaties kunnen neerslaan. In… Lees meer »

Lees in het nieuwe nummer van ROm:

Het interview met Mark Frequin (DG Bereikbaarheid), de voornaamste conclusies in de tweejaarlijkse Monitor Infrastructuur en Ruimte 2016, en de vergelijking van vier technologieparken. Mark Frequin, DG Bereikbaarheid: ‘Je moet in ruimtelijke oplossingen durven denken’ Verbetering van de bereikbaarheid is zeer belangrijk voor de Nederlandse economie. Er zijn nog de nodige knelpunten die om een oplossing… Lees meer »

Duurzame energie en erfgoed kunnen elkaar versterken

Nederland staat voor de opgave om zijn energiewinning op korte termijn te verduurzamen. De komst van windmolen- en zonneparken zal een groot effect op ons cultuurlandschap hebben. Erfgoed kan daarbij voor inspiratie en draagvlak zorgen en zelfs profiteren van de energietransitie. ‘Als het hier lukt om duurzame energie een plek te geven, lukt het overal.’… Lees meer »

De kunstblik van AtelierOverijssel
Ruimte als ‘doek’ voor kunstenaars

Het heeft iets prikkelend en spannends. De inzet van kunstenaars blijkt economisch en maatschappelijk veel meerwaarde te hebben, past helemaal bij deze tijd, spreekt mensen aan. Daarom is Kunstenlab als partner betrokken bij AtelierOverijssel. AtelierOverijssel werkt aan ruimtelijke kwaliteit. Onder andere door de inzet van zogenoemde werkateliers: bijeenkomsten met belanghebbenden waarbij veldonderzoek, ontwerp en inspiratie… Lees meer »

Dorpenacademie verkent nieuwe samenwerkingsvormen
Leren van andere dorpen

Het Nederlandse platteland is een broedplaats voor bewonersinitiatieven rond leegstaand erfgoed. Met de Dorpenacademie verkent kennis- en inspiratieplatform Ruimtevolk nieuwe samenwerkingsvormen tussen burgers, ondernemers en bestuurders om herbestemmingen te laten slagen. ‘Projecten waarin mensen de problemen van de ander helpen oplossen, hebben het meeste succes.’ Aan de noordrand van Venray ligt het Sint Annapark, een… Lees meer »

Ervaringen met omgevingsvisies
Zonder visie geen plan

De wetgever heeft overheden zes kerninstrumenten aangereikt om de fysieke leefomgeving te verbeteren, waaronder de omgevingsvisie. Deze integrale visie met strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving wordt in 2019 verplicht voor Rijk, provincies en gemeenten. Uit praktijkervaringen op meerdere plekken blijkt hoe belangrijk die omgevingsvisie is als basis voor het omgevingsplan en programma’s, en als… Lees meer »