Agenda stad

| 3 juni 2015

Ferd Crone

Ferd Crone

Ik ben blij dat de ‘Stad’ weer op de agenda staat in Nederland. Daarbij zie ik het begrip ’stad’ ruim. De grenzen van de fysieke stad zijn immers los komen te staan van de sociale en culturele stad. Steden spelen een grote en belangrijke rol in hun regio’s. De dynamiek in de huidige stedelijke regio’s is groot en de uitdagingen zijn navenant. Gemeentebestuurders realiseren zich al lang dat ze de uitdagingen niet alleen aan kunnen pakken en werken samen met publieke en private partijen, in de stad en daarbuiten en in hun stedelijke regio.

In het G32 stedennetwerk vinden steden elkaar: om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen voor problemen en om innovaties te stimuleren. Het is inmiddels een belangrijke plek om kennis uit te wisselen.

In die steden, wijken en regio’s is een continu proces van transformatie aan de gang. Dit vraagt veel van de steden en van de bestuurders van de steden. Er moet steeds geschakeld worden tussen de verschillende niveaus (wijk, stad, regio) maar ook tussen een groot aantal verschillende thema’s; van voorzieningen voor jongeren tot het faciliteren van grote bedrijven. Alles met elkaar complexe opdrachten die soms vastlopen maar waar ook veel mooie dingen gebeuren, waar bewonersinitiatieven en nieuwe coalities ontstaan. Als steden ontwikkelen we mechanismen om de goede voorbeelden uit te wisselen maar ook om te leren van de fouten. Dat doen we in onze eigen steden, in onze regio’s en landelijk in het G32 stedennetwerk. Vaak hebben we ook het rijk daarbij nodig. Het rijk bepaalt in belangrijke mate de ruimte waarin steden acteren.
Om die redenen ben ik blij met Agenda Stad. Ik verwacht van het rijk visie, aandacht voor de problematiek waar de steden tegen aanlopen, beleidsruimte, experimenteerruimte en aandacht voor tegenwerkende regelgeving en zo mogelijk ook financiële middelen. Juist in deze snel veranderende tijden wil ik niet onvermeld laten dat een stevige kennisagenda van belang is. Alleen op die manier kunnen we verder ontwikkelen, leren en goed beleid maken. Niet met dikke beleidsnota’s maar door de dialoog aan te gaan op basis van gefundeerde argumenten.

In de afgelopen maanden hebben wij daarom binnen ons netwerk geïnventariseerd welke grote thema’s en opgaven onze aandacht vragen en hoe steden en stedelijke netwerken hier (samen) aan kunnen werken. Dit levert een rijk palet van onderbouwde voorstellen, projecten, initiatieven en bijzondere innovaties op die wij presenteren in het ‘bidbook: Nederland Stedenland.

Dit bidbook benoemt thema’s en onderwerpen waaraan de steden werken, met bij elk thema krachtige voorbeelden van initiatieven die nu spelen. Enkele voorbeelden:

  • ‘Stedelijke vernieuwing in Transitie’ met een strategie voor de stedelijke vernieuwing nieuwe stijl,
  • ‘De inclusieve stad’, waarin samengewerkt wordt om de transformatie in het sociaal domein vorm te geven,
  • Versterking kennissteden waarin een groot aantal steden en universiteiten samenwerken
  • Vele regionale voorstellen waarin gewerkt wordt aan vitale binnensteden,
    verduurzaming, versterking lokale democratie etc

Natuurlijk zullen steeds nieuwe onderwerpen geagendeerd worden; de ‘stad’ is immers levend en verandert voortdurend.

Ik vind het een spannende excercitie die het ministerie van BZK gestart is, maar zie het als een poging om tot nieuwe samenwerkingsvormen en échte co-creatie te komen. Ook kan het bijdragen aan een betekenisvolle invulling van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016.

Maar daarmee eindigt het wat mij betreft niet; er is duurzame aandacht en vooral samenwerking nodig tussen Rijk, steden en stakeholders om groei, innovatie en leefbaarheid in steden te versterken.

Ik kijk reikhalzend uit naar de reactie van de tweede kamer op de voorstellen rondom agenda stad maar meer nog naar de verdere uitwerking van het ministerie . Als steden zijn wij graag bereid nieuwe wegen in te slaan en de volgende stappen te zetten.

Ferd Crone
Voorzitter G32
Burgemeester Leeuwarden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *