Auteur-archief: ROmagazine

Gemeente Amsterdam
Kostendeskundige

Amsterdam
32-36 uur per week
Vacaturenummer: 19050227

Duizenden woningen, tientallen bruggen en kilometers kade. We gaan het de komende jaren in een druk bevolkt Amsterdam realiseren. Voeg daar onze ambities op het gebied van energietransitie aan toe en je hebt een indrukwekkende hoeveelheid uitdagende projecten. Met scherpe analyses, adviezen – en als het nodig is: tegenspraak – help jij als kostendeskundige de gemeente Amsterdam deze projecten ook op financieel vlak realistisch uit te voeren. En daarvoor werk je bijna letterlijk in de achtertuin van de Amsterdammers.

De functie
Jij gaat aan de slag voor het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam. Deze organisatie realiseert de meest uiteenlopende projecten in de openbare ruimte van onze stad; van speelpleintjes tot de ontwikkeling van het Zeeburgereiland. Daarbij draait het natuurlijk om techniek, maar ook om een betrouwbare inschatting van kosten op verschillende niveaus. Zowel op hoofdlijnen aan de voorkant van een project (in de schetsfase) als op elementniveau (de bouten, moeren en millimeters) raam jij de kosten op basis van engineering in het project p. Hiervoor heb je contact met bijvoorbeeld werkvoorbereiders en projectleiders.

Als kostendeskundige werk je ongeveer tachtig procent van je tijd aan projecten. Per jaar zijn dat er ongeveer honderd. De ene keer heb je een adviesrol op afstand. Wat kost bijvoorbeeld een straat? Jij berekent het op basis van een uitgewerkt ontwerp en draagt je raming over aan de projectmanager. In andere gevallen ben je echt onderdeel van het projectteam en werk je aan meer complexe opdrachten. Daarin verandert nogal eens wat en dat heeft effect op de inhoud, de planning én daarmee ook op het financiële plaatje. Jij ziet het grotere geheel en maakt het team met heldere analyses bewust van de eventuele risico’s en financiële gevolgen. Kortom: je bent het geweten aan de kostenkant van een project. In de ontwerpfase, maar ook daarna. En zijn er (raam)contracten met leveranciers gesloten? Dan blijf je aangehaakt om het prijsniveau te monitoren en zo nodig ga je met aannemers in gesprek.

De resterende tijd besteed je aan het ontwikkelen en op peil houden van de kennis van het bureau. Samen met je collega’s van de vakgroep Kostendeskundigheid stel je een ontwikkelplan op. Daarin staat waaraan we willen werken en hoe we de taken daarvoor verdelen. Hoe houden we prijzenbestanden actueel? En wie gaat zich verdiepen in innovaties rond kademuren en bruggen? Maar ook: met welke prijsbepalende bouwstenen kunnen we de kosten voor een fictieve brug berekenen? Misschien heb je hiervoor nog niet alle noodzakelijke expertise in huis. Geen probleem, want je krijgt bij ons volop ruimte om je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen!

Wij vragen 
Je begrijpt al het nodige van techniek en projecten in de openbare ruimte. Het analyseren van vraagstukken en het leggen van verbanden tussen zaken die met elkaar samenhangen gaan je prima af. Met een brede interesse en scherpe blik kijk je over projectgrenzen heen; ook wat in onze organisatie en in de stad gebeurt heeft je aandacht. Samen met je collega’s ga je altijd voor het beste resultaat voor jouw klanten, de projectteams. Je denkt daarbij in mogelijkheden en wilt vooruit, maar zegt ook ‘nee’ als de juiste vragen nog niet zijn beantwoord. Als het nodig is, steek je zelf je voet tussen de deur om een advies op de agenda te krijgen. En je beschikt over de skills om jouw bevindingen te laten landen. Daarbij zet je overtuigend de juiste beïnvloedingstijl in. Ben je nog geen kostenexpert? Dan heb je in elk geval de ambitie om in die rol te groeien.

Verder heb je:

 • Aan­toon­baar hbo-ni­veau of mi­ni­maal een re­le­vant mbo-di­plo­ma, bij­voor­beeld in de rich­ting ci­vie­le tech­niek, (tech­ni­sche) be­drijfs­kun­de, pla­no­lo­gie of bouw­kun­de.
 • Mi­ni­maal een jaar werk­er­va­ring in de fy­sie­ke pro­jec­ten­we­reld van grond-, weg- en wa­ter­bouw of uti­li­teits­bouw.
 • Bij voor­keur werk­er­va­ring in de pu­blie­ke open­ba­re ruim­te in een com­plexe (ste­de­lij­ke) om­ge­ving en af­fi­ni­teit met het wer­ken in de pu­blie­ke sec­tor.
 • Goe­de ken­nis van en er­va­ring met kan­toor­soft­wa­re (met name Mi­cro­soft Ex­cel), en af­fi­ni­teit met tech­ni­sche soft­wa­re voor en­gi­nee­ring en/​of BIM.
 • Ken­nis van de ver­schil­len­de pro­ject­fa­ses, en ken­nis van (of mi­ni­maal af­fi­ni­teit met) de uit­voe­rings­fa­se van pro­jec­ten.
 • Bij voor­keur ken­nis van en er­va­ring op het ge­bied van kos­ten­ra­min­gen, ra­mings­tech­nie­ken en bouw­prij­zen, en de vak­ge­bie­den die daar im­pact op heb­ben of mee sa­men­han­gen. Daar­bij kun je den­ken aan werk­voor­be­rei­ding, ri­si­co­ma­na­ge­ment, plan­ning, in­koop en con­tract­vor­men, en sys­tee­m­en­gi­nee­ring.


Wij bieden 

 • Een vast con­tract en een sa­la­ris van mi­ni­maal € 2.591,- en maxi­maal € 4.225,- bru­to per maand (schaal 9 of 10) op ba­sis van een 36-uri­ge werk­week. Je exac­te sa­la­ris is af­han­ke­lijk van je op­lei­ding, ken­nis en er­va­ring.
 • De mo­ge­lijk­heid om thuis te wer­ken en zelf je werk­tij­den in te de­len, voor een goe­de ba­lans tus­sen werk en pri­vé.
 • Com­plexe, af­wis­se­len­de werk­zaam­he­den en een plek in een col­le­gi­aal, di­vers team waar­bin­nen ie­der­een zijn iden­ti­teit en ei­gen­heid be­houdt.
 • Een fan­tas­ti­sche werk­lo­ca­tie mid­den in het cen­trum van Am­ster­dam met een van de groot­ste, mooi­ste en breed­ste pro­ject­por­te­feuil­les in het land.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den met on­der meer op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge aan je ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een in­di­vi­du­eel keu­ze­bud­get dat je vrij kunt be­ste­den.
 • Een door­dacht in­werk­pro­gram­ma dat je snel op weg helpt en uit­ste­ken­de op­lei­dings- en ont­wik­ke­lings­mo­ge­lijk­he­den zo­als of­fi­ce­trai­nin­gen, vak­spe­ci­a­lis­ti­sche op­leidin­gen en mind­ful­ness.


De organisatie 
Amsterdam groeit! Elk jaar komen er meer bezoekers, bewoners en bedrijven naar onze prachtige stad. Bij de gemeente Amsterdam werken we met 14.000 collega’s dagelijks aan een veilige, schone stad waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Het Ingenieursbureau Amsterdam bouwt aan de openbare ruimten in de stad. Van de Zuidas tot de Haven-Stad en van de brug over het IJ tot het Sloterpark. Wat ons betreft de Champions League van gemeentelijke ingenieursbureaus. Jij gaat werken in de vakgroep Kostendeskundigheid, een onderdeel van het team Risicomanagement, Planning en Kosten. Een mooie mix van zeven inhoudelijk gedreven en betrokken specialisten die staan voor betrouwbare kostenramingen en –adviezen en hun kennis hierover graag met elkaar delen. We zijn direct in onze manier van communiceren en accepteren dat van elkaar. De sfeer? Die is prima. Tegen een gezellige borrel of feestje op zijn tijd zeggen we geen nee.

Kijk voor meer informatie over de organisatie op www.amsterdam.nl.

Sollicitatieprocedure 
Zet jij je ideeën en kennis graag in voor een ambitieuze werkgever die het beste wil voor de stad Amsterdam en haar bewoners, ondernemers en bezoekers? Wij ontvangen graag uiterlijk 18 september 2019 je motivatie en cv via het online sollicitatieformulier.

Vragen over deze vacature 
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Sjoerd Blokpoel, teammanager Risicomanagement, Planning & Kosten. Hij is bereikbaar via 06 – 20 42 96 07 en via s.blokpoel@amsterdam.nl.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Stel ze aan Christine Hilgers, adviseur werving & selectie, via 06 11179090 en via c.hilgers@amsterdam.nl.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Bloemendaal
Senior Projectmanager / Planoloog Ruimtelijke Ontwikkeling

Gemeente Bloemendaal
(24-36 uur)

Heb jij ruime ervaring met het leiden van ruimtelijke projecten? En wil je werken bij een mooie gemeente binnen de Metropoolregio Amsterdam?

Wat ga je als Senior Projectmanager doen?
Als senior projectmanager voer je zelfstandig omgevingsprojecten uit. Het kan gaan om de realisatie van woningen of het opstellen van ruimtelijk beleid. Je stelt projectplannen op en leidt multidisciplinair samengestelde projectteams. Over de inhoud en uitvoering van de opdracht onderhoud je contacten met je ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever.

Als projectleider geef je inhoudelijk leiding aan het projectteam en zorgt ervoor dat alle werkzaamheden op tijd en binnen budget verricht worden. Je hebt kennis van ruimtelijke procedures. Ook ben je verantwoordelijk voor de contractvorming. Communicatie met bewoners en belanghebbenden en kennisoverdracht naar collega’s zijn belangrijke onderdelen van jouw werk. Je voert overleggen met (bestuurlijke) opdrachtgevers, management, ingenieursbureaus, aannemers en overheidsinstanties. Onze samenwerking met de gemeente Heemstede maakt jouw werk extra uitdagend!

Wil je werken in een ambitieus, jong team?
Het team Projecten en ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit 11 collega’s (beleidsmedewerkers, planologen en projectmanagers). De komende periode werken wij aan de implementatie van de Omgevingswet. Meer informatie over onze mooie projecten vind je op http://www.bloemendaal.nl/projecten.

Wat vragen wij?
Je bent een ervaren projectmanager met goede adviesvaardigheden. Je staat stevig in je schoenen en kunt omgaan met de verschillende belangen in de gemeentelijke politiek. Je hebt ruime kennis van ruimtelijke procedures en kunt een coachende rol op je nemen naar andere collega’s in jouw team. Daarnaast beschik je over:

 • Minimaal hbo/academisch werk- en denkniveau in de richting gebiedsontwikkeling en/of ruimtelijke ordening. Dit is een harde eis.
 • Kennis en ruime praktijkervaring met projectmatig werken, ruimtelijke procedures en  contractmanagement.

Wat biedt Gemeente Bloemendaal jou?

 • Maximaal € 4.858,- bruto per maand (schaal 11, bij een 36-urige werkweek), afhankelijk van opleiding en ervaring.
 • Het salaris wordt aangevuld met een Individueel Keuze Budget van 17%. Zo kies je elke maand welk deel je van dit budget, dat onder andere bestaat uit jouw vakantiegeld en eindejaarsuitkering, laat uitbetalen.
 • Vitaliteitsbudget van €175,- bruto per jaar.
 • Laptop en smartphone in bruikleen.
 • Flexibele werktijden.
 • Ruimte voor ontwikkeling met uitstekende studiefaciliteiten.

Waarom werken bij Bloemendaal?
Gemeente Bloemendaal is één van de mooiste gemeenten van Nederland, omgeven door duinen en groen. Met 200 collega’s werken we onder meer vanuit een modern flexkantoor. De werksfeer is informeel en de lijnen zijn kort. Omdat we een kleine gemeente zijn heb je een breed takenpakket, veel eigen verantwoordelijkheid en direct contact met de bestuurders.

Wil je meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Fopma op (023) 522 57 48.

Reageren?
Leuk dat je interesse hebt! Solliciteer uiterlijk zondag 8 september via de solliciteerpagina t.a.v. Mirjam Fopma.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Gemeente Schiedam
Planoloog / beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling

32-36 uur per week

Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met grootstedelijke opgaven én buurtgerichte vraagstukken. De gemeente Schiedam telt ruim 78.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland. Wij zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit doen we samen met inwoners en ondernemers door volop ruimte te maken voor innovatie, experimenten en initiatieven en door het lef te hebben om onnodige bureaucratie overboord te doen.

Wil jij werken in een organisatie waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap? Misschien ben jij wel de collega die wij zoeken!

Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid
Stadsontwikkeling voert regie op de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Schiedam. Dit doen we door het ontwikkelen van (strategisch) beleid, door het maken van integrale ruimtelijke visies en uitvoeringsplannen, door het voeren van grondbeleid en door het realiseren van ruimtelijk-fysieke projecten. Het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid is verantwoordelijk voor de strategische visie en beleidsontwikkeling en de vertaling van strategisch beleid in ruimtelijke plannen (omgevingsvisie, omgevingsplannen). Binnen het team werken de vakdisciplines Ruimtelijke Ordening, Milieu en Duurzaamheid, Stedenbouw en Landschap, Mobiliteit, Wonen en Planjuridische Zaken samen. Binnen de vakdiscipline Ruimtelijke Ordening zijn twee planologen werkzaam.

Wat ga je doen?
We werken aan een breed opdrachtenpakket met een scala aan opdrachten in een stad waar veel interessante ontwikkelingen spelen. Als planoloog/beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling heb je te maken met opgaven op een hoger schaalniveau en werk je een deel van je tijd ook aan opgaven op deelgebieden binnen de stad.

Je ontwikkelt als planoloog in samenwerking met anderen samenhangend beleid en geeft adviezen op het terrein van ruimtelijk-functionele ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus, met nadruk op de stedelijke en regionale schaal. Je hebt gevoel voor de doorvertaling naar lagere schaalniveaus en de uitvoering.
Belangrijkste taken:
– Als beleidsadviseur draag je op een hoger schaalniveau (de stad en de context in het grotere verband) bij aan de vormgeving van visies en integraal ruimtelijk beleid
– Je vertegenwoordigt Schiedam in regionale samenwerkingsverbanden
– Schiedam is net gestart met het ontwikkelen van een nieuwe Stadsvisie/omgevingsvisie. Daarin lever je een actieve bijdrage
– Je houdt de samenhang tussen onderdelen van het ruimtelijk-functionele beleid in het oog en legt verbindingen met andere beleidskaders
– Ontwikkelingen op het gebied van klimaat(adaptatie), duurzaamheid, mobiliteit en gezondheid vertaal je door in ruimtelijke visies, plannen en kaders
– Je vertaalt beleid naar agenda’s en programma’s op het gebied van verstedelijking, draagt bij aan de economische ontwikkeling en aan de gemeentelijke begrotingsprogramma’s
– Je adviseert bij complexe ruimtelijke (gebieds)ontwikkelingsprojecten
– Schiedam werkt steeds meer samen met de stad. Jij bewaakt het evenwicht in de diverse belangen
– Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en adviseert de wethouder op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling

Wat breng je mee?
– Bij voorkeur een relevante academische opleiding op het gebied van sociale geografie, planologie of vergelijkbare richting
– Gewend te werken in interdisciplinaire teams
– Bekend met relevante wettelijke kaders en regelgeving (omgevingswet)
– Klantgericht, maar met een duidelijke visie op de opgaven
– Een netwerker die de belangen van de gemeente in de regio behartigt en samenwerkt met partners uit de samenleving en de interne organisatie
– Bij voorkeur ervaring met nieuwe vormen van participatie
– Een goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
– Je hebt een goed gevoel voor politieke verhoudingen en je bent een teamspeler die houdt van aanpakken en je bent sterk in organiseren en samenwerken
– Je communiceert helder en je bent creatief en stressbestendig

Wat krijg je van ons?
Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega’s waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.859,00 bruto per maand (schaal 11) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 10 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke aanstelling voor een jaar.

Overige vragen, reageren?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Pieter Jan Dullaart, teammanager, telefoon 010 – 219 1420 of Saskia van Walwijk, planoloog, telefoon 010 – 219 1774. Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan vóór 16 september 2019 via www.schiedam.nl/vacatures.

Gemeente Gooise Meren
Asset manager wegen

36 uur | Bussum

Zorgen voor het beheer van wegen en meubilair. Met jouw ondernemend vermogen presteren onze kapitaalgoederen optimaal.

Binnen het team Realisatie van de gemeente Gooise Meren werk je als asset manager wegen 36 uur per week vanuit de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG). Vanuit Bussum, het hart van ’t Gooi, werk je aan een optimale leefomgeving voor onze inwoners.

Jij maakt het mogelijk
Samen met veel collega’s zorg je dat onze kapitaalgoederen tijdens de gehele levenscyclus optimaal functioneren en presteren. En dit alles op basis van vastgesteld beleid, binnen de financiële kaders en met acceptabele risico’s voor gebruikers en voor onze gemeente. Hoe je dit realiseert? Onder andere door bij te dragen aan de totstandkoming van het (integrale) beleid en dat te vertalen naar beheerplannen. Is er bijstelling of vernieuwing nodig? Dan kunnen we op je rekenen. Samenwerken speelt een belangrijke rol in je functie, want:

 • met jouw collega-asset managers vertaal jij ons beleid naar een integraal uitvoeringsplan en naar wijkplannen van projecten en onderhoud
 • met de inkoopadviseur zorg je dat onderhoudswerkzaamheden op een goede manier op de markt worden gezet
 • met het team Projectmanagement werk je samen. Jij geeft het startsein, en een duidelijke opdracht en budgetoverdracht omtrent geplande projecten
 • met het team Beheer en Service, onze eigen uitvoeringsdienst, stem je werkafspraken af rondom het onderhoud dat het team uitvoert
 • met de beleidscollega’s adviseer je het bestuur over belangrijke besluiten

Ook een goede uitvoering van het contractmanagement valt onder jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast regel je dat projecten – geïnitieerd door onze gemeente zelf én derden – voldoen aan de eisen die vanuit adequaat beheer gesteld worden. En als asset manager ben je ook de man/vrouw die:

 • vragen van het bestuur en bewoners tijdig en adequaat beantwoordt
 • bijdraagt aan een goede bestuurlijke planning en control (P&C-cyclus). Bovendien draag je de verantwoording voor financiële planning en beheersing van budgetten en uitgaven
 • zorgt voor een goed netwerk binnen en buiten de gemeente. Zo kun jij anderen makkelijk vinden en inschakelen, en andersom ben jij makkelijk vindbaar en benaderbaar

Aangenaam, dit is jouw team/afdeling
Je maakt deel uit van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG), om precies te zijn van het team Realisatie. Dit team van 25 fte is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen. Het team is verantwoordelijk voor het integrale beheer van de buitenruimte en gebouwen, de voorbereiding en uitvoering van projecten en de advisering aan het bestuur en andere afdelingen. Het team Realisatie wordt aangestuurd door de afdelingsmanager van BORG.

Aangenaam, wij zijn gemeente Gooise Meren
De mooiste gemeente van het Gooi! Dat zijn wij. En we zijn een aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving met een hoog voorzieningenniveau voor wonen, recreëren, werken en ondernemen. In onze gemeente wonen en leven bijna 60.000 inwoners die vanuit dit gebied hun bijdrage leveren aan het economische, culturele en wetenschappelijke kloppend hart van de Randstad. “Hoe is het mogelijk? Daar gaan we samen even voor zitten.” Zo doen we dit bij onze gemeente Gooise Meren. We werken vanuit vertrouwen in elkaar en in de samenleving. We zijn ondernemend om soms lastige en ingewikkelde opgaves mogelijk te maken en dat doen we in vrolijke en resultaatgerichte samenwerking. Wat dit concreet betekent? Dat we óók niet op eigen houtje dingen doen die invloed hebben op het leven of de leefomgeving van mensen. Als moderne netwerkorganisatie zoeken we samenwerking en synergie bij het maken van plannen en in de uitvoering. En als anderen ons willen betrekken bij hún plannen en initiatieven, staan wij klaar. Vanuit ons nieuwe kantoor met taakgerichte werkplekken, op 5 minuten loopafstand van station Naarden-Bussum. Voor de lunch stap je dus zo het centrum van Bussum in voor een vers belegd broodje óf kies iets uit het uitgebreide menu in ons bedrijfsrestaurant in het gemeentehuis.

Jij kan op ons rekenen
We geven je de mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen en de vrijheid om je eigen werkzaamheden vorm te geven. Wij bieden jou een baan die ertoe doet in de mooiste gemeente van het Gooi! En op basis van 36 uur per week kan je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tot € 4.225 (schaal 10 CAR UWO), afhankelijk van je opleiding en werkervaring
 • een jaarcontract. Zijn we blij met elkaar? Dan krijg je na 1 jaar een vaste aanstelling
 • een Individueel Keuze Budget (IKB) waar vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (6,75%) en een levensloopbijdrage in zijn opgenomen. Aan jou de keuze hoe je het IKB inzet, bijvoorbeeld voor extra verlof, vakantie-uren of geld op je bankrekening op het moment dat het jou uitkomt
 • een reiskostenvergoeding
 • uitstekende opleidingsmogelijkheden

Jij hebt het in huis
Voor deze vacature van asset manager ben je ondernemend: je wacht niet af en durft initiatieven en risico’s te nemen. Je luistert goed, geeft anderen de ruimte, en bent helder over wat je van anderen verwacht en wat zij van jou mogen verwachten. Ook houd je je aan je afspraken en kan je goed omgaan met tegengestelde belangen. Verantwoordelijk en resultaatgericht? Zeker, en hierbij zoek je soms de grenzen op van wat mogelijk is. Ook kijk je kritisch naar je eigen handelen en dat van anderen, en kom je met concrete verbeterideeën en realiseer je die. Naar buiten gericht ben je ook: je realiseert je dat de gemeente er is voor de samenleving. Je werkt vanuit de bedoeling om een mooie samenleving mogelijk maken. Daarnaast heb jij:

 • HBO werk- en -denkniveau
 • een civieltechnische opleiding
 • minimaal vijf jaar werkervaring als asset manager (beheerder). En dus ook:
  • kennis van de principes van asset management
  • bewustzijn van risico’s en kennis van veiligheid
 • flexibiliteit en mobiliteit
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

Enthousiast?
Ben jij de asset manager die onze gemeente Gooise Meren zo hard nodig heeft? Solliciteer vóór 30 september 2019 door je cv en korte motivatie met ons te delen via de sollicitatiebutton

Vragen over deze vacature? Stel deze aan Iddo Keuning, hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen, via i.keuning@gooisemeren.nl of via 06 – 31 91 40 71

Betreft de selectieprocedure: we streven naar 1 gespreksronde in week 41. Binnen 1 week daarna hoor je of we een tweede gesprek plannen óf dat je bent geselecteerd voor deze functie. Het opvragen van een referentie kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Civiele techniek HBO, Medior, Senior, Fulltime, ’t Gooi, gemeente, overheid, Ambtenaar, beheerder, wegen, meubilair.

Gemeente Gooise Meren
Asset manager kunstwerken

36 uur | Bussum

Zorgen voor het beheer van kunstwerken, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Met jouw ondernemend vermogen presteren onze kapitaalgoederen optimaal.

Binnen het team Realisatie van de gemeente Gooise Meren werk je als asset manager kunstwerken 36 uur per week vanuit de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG). Vanuit Bussum, het hart van ’t Gooi, werk je aan een optimale leefomgeving voor onze inwoners.

Jij maakt het mogelijk
Samen met veel collega’s zorg je dat onze kapitaalgoederen tijdens de gehele levenscyclus optimaal functioneren en presteren. En dit alles op basis van vastgesteld beleid, binnen de financiële kaders en met acceptabele risico’s voor gebruikers en voor onze gemeente. Hoe je dit realiseert? Onder andere door bij te dragen aan de totstandkoming van het (integrale) beleid en dat te vertalen naar beheerplannen. Is er bijstelling of vernieuwing nodig? Dan kunnen we op je rekenen. Samenwerken speelt een belangrijke rol in je functie, want:

 • met jouw collega-asset managers vertaal jij ons beleid naar een integraal uitvoeringsplan en naar wijkplannen van projecten en onderhoud
 • met de inkoopadviseur zorg je dat onderhoudswerkzaamheden op een goede manier op de markt worden gezet
 • met het team Projectmanagement werk je samen. Jij geeft het startsein, en een duidelijke opdracht en budgetoverdracht omtrent geplande projecten
 • met het team Beheer en Service, onze eigen uitvoeringsdienst, stem je werkafspraken af rondom het onderhoud dat het team uitvoert
 • met jouw beleidscollega’s adviseer je het bestuur over belangrijke besluiten

Ook een goede uitvoering van het contractmanagement valt onder jouw verantwoordelijkheid. Daarnaast regel je dat projecten – geïnitieerd door onze gemeente zelf én derden – voldoen aan de eisen die vanuit adequaat beheer gesteld worden. En als asset manager ben je ook de man/vrouw die:

 • vragen van het bestuur en bewoners tijdig en adequaat beantwoordt
 • bijdraagt aan een goede bestuurlijke planning en control (P&C-cyclus). Bovendien draag je de verantwoording voor financiële planning en beheersing van budgetten en uitgaven
 • zorgt voor een goed netwerk binnen en buiten de gemeente. Zo kun jij anderen makkelijk vinden en inschakelen, en andersom ben jij makkelijk vindbaar en benaderbaar

Jij hebt het volgende in huis
Met een uitstekend gevoel voor bestuurlijke verhoudingen weet jij je weg te vinden binnen de gemeente. Je bent communicatief sterk, krijgt collega’s eenvoudig mee en bent sterk in het geven van adviezen. Als teamplayer werk je vanuit een vrije rol gericht naar het gewenste resultaat toe. Dit lukt je, mede dankzij:

 • een bachelordiploma (bij voorkeur in de richting van civiele techniek of verkeerskunde)
 • ervaring met verkeersbeleid bij een bestuurlijke organisatie of adviesbureau
 • een sterke politieke sensitiviteit

Aangenaam, dit is jouw team/afdeling
Je maakt deel uit van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen (BORG), om precies te zijn van het team Realisatie. Dit team van 25 fte is verantwoordelijk voor het fysieke beheer en onderhoud van de kapitaalgoederen: de openbare ruimte en gebouwen. Het team is verantwoordelijk voor het integrale beheer van de buitenruimte en gebouwen, de voorbereiding en uitvoering van projecten en het geven van advies aan het bestuur en andere afdelingen. Het team Realisatie wordt aangestuurd door de afdelingsmanager van BORG.

Aangenaam, wij zijn gemeente Gooise Meren
De mooiste gemeente van het Gooi! Dat zijn wij. En we zijn een aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving met een hoog voorzieningenniveau voor wonen, recreëren, werken en ondernemen. In onze gemeente wonen en leven bijna 60.000 inwoners die vanuit dit gebied hun bijdrage leveren aan het economische, culturele en wetenschappelijke kloppend hart van de Randstad. “Hoe is het mogelijk? Daar gaan we samen even voor zitten.” Zo doen we dit bij onze gemeente Gooise Meren. We werken vanuit vertrouwen in elkaar en in de samenleving. We zijn ondernemend om soms lastige en ingewikkelde opgaves mogelijk te maken en dat doen we in vrolijke en resultaatgerichte samenwerking. 

Wat dit concreet betekent? Dat we óók niet op eigen houtje dingen doen die invloed hebben op het leven of de leefomgeving van mensen. Als moderne netwerkorganisatie zoeken we samenwerking en synergie bij het maken van plannen en in de uitvoering. En als anderen ons willen betrekken bij hún plannen en initiatieven, staan wij klaar. Vanuit ons nieuwe kantoor met taakgerichte werkplekken, op 5 minuten loopafstand van station Naarden-Bussum. Voor de lunch stap je dus zo het centrum van Bussum in voor een vers belegd broodje óf kies iets uit het uitgebreide menu in ons bedrijfsrestaurant in het gemeentehuis.

Jij kan op ons rekenen
We geven je de mogelijkheden om je te blijven ontwikkelen en de vrijheid om je eigen werkzaamheden vorm te geven. Wij bieden jou een baan die ertoe doet in de mooiste gemeente van het Gooi! En op basis van 36 uur per week kan je rekenen op:

 • een bruto maandsalaris tot € 4.225 (schaal 10 CAR UWO), afhankelijk van je opleiding en werkervaring
 • een jaarcontract. Zijn we blij met elkaar? Dan krijg je na 1 jaar een vaste aanstelling
 • een Individueel Keuze Budget (IKB) waar vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (6,75%) en een levensloopbijdrage in zijn opgenomen. Aan jou de keuze hoe je het IKB inzet, bijvoorbeeld voor extra verlof, vakantie-uren of geld op je bankrekening op het moment dat het jou uitkomt
 • een reiskostenvergoeding
 • uitstekende opleidingsmogelijkheden

Jij hebt het in huis
Voor deze vacature van asset manager ben je ondernemend: je wacht niet af en durft initiatieven en risico’s te nemen. Je luistert goed, geeft anderen de ruimte, en bent helder over wat je van anderen verwacht en wat zij van jou mogen verwachten. Ook houd je je aan je afspraken en kan je goed omgaan met tegengestelde belangen. Verantwoordelijk en resultaatgericht? Zeker, en hierbij zoek je soms de grenzen op van wat mogelijk is. Ook kijk je kritisch naar je eigen handelen en dat van anderen, en kom je met concrete verbeterideeën en realiseer je die. Naar buiten gericht ben je ook: je realiseert je dat de gemeente er is voor de samenleving. Je werkt vanuit de bedoeling om een mooie samenleving mogelijk maken. Daarnaast heb jij:

 • HBO werk- en denkniveau
 • een civieltechnische opleiding
 • minimaal vijf jaar werkervaring als asset manager (beheerder). En dus ook:
  • kennis van de principes van asset management
  • bewustzijn van risico’s en kennis van veiligheid
 • flexibiliteit en mobiliteit
 • gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

Enthousiast?
Ben jij de asset manager die onze gemeente Gooise Meren zo hard nodig heeft? Solliciteer vóór 30 september 2019 door je cv en korte motivatie met ons te delen via de sollicitatiebutton

Vragen over deze vacature? Stel deze aan Iddo Keuning, hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen, via i.keuning@gooisemeren.nl of via 06 – 31 91 40 71

Betreft de selectieprocedure: we streven naar 1 gespreksronde in week 41. Binnen 1 week daarna hoor je of we een tweede gesprek plannen óf dat je bent geselecteerd voor deze functie. Het opvragen van een referentie kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Civiele techniek, medior, senior, beheer, asset, management, ’t Gooi, Gemeente, fulltime, overheid, ambtenaar, HBO, politiek sensitief.

Medewerker Grondzaken

32 uur

Water beweegt, stroomt, kolkt, bruist, water staat stil. Maar water is ook mooi, rustgevend, biedt recreatiemogelijkheden; kortom water werkt! Waterschap Zuiderzeeland zorgt dat het beheersbaar blijft: zowel als het water een vriend is, maar ook als het een vijand is. In Flevoland, kleine stukjes van Friesland en Overijssel zorgt Zuiderzeeland voor veiligheid, schoon water en voldoende water. De medewerkers van Waterschap Zuiderzeeland werken aan dat water. Met inzet, passie en samen. Samen met ook heel veel plaatselijke, regionale en landelijke partijen. Dit alles maakt jouw werk en dat van je collega’s verrassend veelzijdig en behoorlijk uitdagend.

Waar jij aan bijdraagt
Wegens vertrek van de medewerker grondzaken zijn we op zoek naar een enthousiaste medewerker grondzaken die in samenwerking met de (junior) adviseurs grondzaken contracten wil voorbereiden, registreren en afhandelen. Iemand die kan helpen de grondzaken administratie en afhandeling beheren en kan bijdragen aan het door ontwikkelen van processen.

Jouw kerntaken: 

 • Het voorbereiden van en opmaken van (standaard)contracten; 
 • Ondersteunen van de administratieve processen rondom registratie, afhandeling, voortgangsbewaking van contract en beheergegevens en ondersteunen van de doorontwikkeling daarvan; 
 • Registreren en muteren van contract- en beheergegevens en bijzonderheden in het geautomatiseerde registratiesystemen; 
 • Het periodiek verzamelen, verwerken en analyseren van contract en beheergegevens en zorgen voor updates en het maken van status rapporten.


Jouw profiel

 • Een collega met HBO werk- denkniveau en bij voorkeur een opleiding op het gebied van (agrarisch) vastgoed of makelaardij of vergelijkbaar. 
 • Gevraagd wordt aantoonbare kennis van grondzaken, huur of (erf) pacht.
 • Je hebt kennis van relevante automatiseringsprogramma’s 
 • Je bent proactief, klantvriendelijk, hulpvaardig. 
 • Je hebt analytisch vermogen; in staat snel de kern van informatie te vinden en de juiste informatie uit complexe gegevens te halen.
 • Je denkt actief mee over efficiënte werkmethodes en het optimaliseren van processen.
 • Ervaring opgedaan binnen een notariskantoor, overheid of makelaardij is een pre.


Wat biedt Waterschap Zuiderzeeland jou?

 • Een tijdelijk dienstverband van 30 tot 32 uur per week voor de duur van één jaar. Bij goed functioneren wordt dit contract omgezet naar onbepaalde tijd. Je salaris bedraagt minimaal € 2.540,= en maximaal € 3.390,= bruto per maand bij een fulltime dienstverband, inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. 
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk aan een individueel keuze budget van 20%  dat je naast je jaarsalaris krijgt en vrij kunt besteden aan bijvoorbeeld extra salaris of verlofdagen.
 • Een flexibele baan. Bij ons werk je op een flexplek in ons moderne en energie-neutrale kantoor, dat ook goed met openbaar vervoer te bereiken is. Of ergens anders. Want werken onafhankelijk van plaats en ongebonden aan tijd moedigen we aan.
 • Veel ruimte en een persoonlijk budget voor opleiding en ontwikkeling. 
 • Een goede balans tussen werken en leven. Daar helpen we je graag mee. 
 • Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Want dat is hoe we werken.

Hier ga je werken
Je werkt in het team Juridische Zaken binnen de afdeling Staf. Dit team bestaat uit een negental juridische collega’s. Dit zijn bedrijfsjuristen, adviseurs en medewerkers Grondzaken.

Solliciteren op de functie van Medewerker Grondzaken
Herken je jezelf in deze vacature? Dan maken we graag kennis! Solliciteer uiterlijk 29 augustus a.s. door te klikken op de solliciteerbutton en je CV en motivatie achter te laten.

De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdagochtend 4 september a.s.Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Claudia van Lare, teammanager Juridische Zaken via c.vanlare@zuiderzeeland.nlWe geloven in de kracht van diversiteit en willen als organisatie een afspiegeling zijn van de maatschappij. Daar houden we ook rekening mee in onze selectieprocedure.

Acquisitie voor deze vacature stellen wij niet op prijs!

Trefwoorden: Medewerker grondzaken, Gemeente, Overheid, Verkoop, Sales, Adviseren, HBO, Vastgoed, Makelaardij

Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit / Stedenbouwkundige

In het hart van Salland ligt Raalte. We werken hard, helpen elkaar graag en weten hoe we een feestje moeten bouwen. En bouwen doen we weer volop: in de dorpen en het buitengebied krijgen initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties continu vorm. Of iets kan en hoe, dat is altijd de vraag. In Raalte gaan we voor partnerschap en slaan we bruggen tussen de ruimtelijke ambities en de regels voor de leefomgeving die er nu eenmaal zijn. 

Om hier invulling aan te geven zijn wij op zoek naar een:

Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit / Stedenbouwkundige

Dit doe jij voor ons
Raalte maakt zich op voor de komende Omgevingswet. We bewegen bewust naar een cultuur van samenwerken die daarbij hoort. Je komt voor ons werken in het domein Ruimte. Een domein waarin beleidsmakers en specialisten samenwerken aan de ontwikkeling van de fysieke ruimte in de gemeente Raalte. Jij adviseert over de ruimtelijke- en stedenbouwkundige kwaliteit. Je werkt mee aan ontwikkelingen in en verduurzaming van onze initiatiefrijke dorpen en het buitengebied. Van inbreidings- en uitbreidingslocaties tot transformaties van erven in het buitengebied, jij spart met initiatiefnemers en het bestuur en geeft jouw visie op de opgave. 

Voorbereiden op de Omgevingswet betekent in Raalte dat we zo vroeg mogelijk met initiatiefnemers in gesprek gaan over hun plannen. Soms ben je zelf de proceseigenaar, soms breng jij het belang van stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit naar voren in een interdisciplinair team of tijdens informatiebijeenkomsten. De lijnen naar het bestuur zijn kort. Wij vragen van jou de nodige creativiteit op de inhoud en sensitiviteit ten aanzien van de processen. Bij projecten met een grote ruimtelijke impact laten we ons extern ondersteunen door een senior stedenbouwkundige.

Dit ben jij in één zin
Een creatieve, analytische, enthousiaste collega op minimaal hbo-niveau met ervaring binnen het vakgebied, die zijn of haar visie op ruimtelijke kwaliteit overtuigend en op een begrijpelijke manier kan overbrengen aan bestuurders en inwoners.

Dit krijg jij van ons
Je krijgt de kans je stempel te drukken op de gemeente Raalte. Je mag regelmatig de boer op, want op locatie praat je een stuk makkelijker over iemands plannen. Je bent onderdeel van ons domein en we maken je snel wegwijs. Jij krijgt bevlogen en betrokken collega’s, die het onderste uit de kan halen voor Broekland, Heeten, Heino, Laag Zuthem, Lierderholthuis, Luttenberg, Mariënheem, Nieuw Heeten en Raalte.

Zo kom je aan tafel
Deze functie beslaat 36 uur in de week en wordt beloond vanuit functieschaal 10. Heb je zin om koffie te komen drinken? Laat het ons vóór 4 september 2019 weten via het digitale sollicitatieformulier. De eerste gespreksronde vindt op 13 september 2019 plaats. Wil je eerst meer weten? Bel dan gerust met domeinmanager Henri Lantink via 06-12909386.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Veenendaal
Projectleider Wijk- en Stadsbeheer

36 uur per week

Deze uitdagende functie is vacant binnen de afdeling Wijk- en Stadsbeheer (WSB), team Beheer en Projecten, van de gemeente Veenendaal. Zoek je van nature de verbinding en de samenwerking op? Werk jij graag buiten en spreek je taal van de aannemers, bewoners, bedrijven en bestuur? Weet je om te gaan met tegenstrijdige belangen? Dan is deze functie iets voor jou!

Wij zoeken een enthousiaste projectleider die op een inspirerende wijze haar/zijn ruime kennis overzet naar oplossingen in de openbare ruimte. Binnen de afdeling staan uitgangspunten als samenwerken, prioriteren, informeren en plannen centraal.

Van jou, als projectleider, verwachten wij dat jij de juiste balans weet te vinden tussen resultaatgerichte oplossingen en omgevingsgerichte sensitiviteit.                                   

Wat zoeken wij:
Wij verwachten van je dat je een enthousiast, stressbestendig en communicatief vaardig persoon bent, die weet te overtuigen en beschikt over een stevige persoonlijkheid. Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau. Je hebt zo mogelijk relevante ervaring op het gebied van de voorbereiding en uitvoering van (herinrichtings)projecten; zoals ervaring opgedaan in het sturen van en leiden van projecten met een divers takenpakket en met het begeleiden van vakdeskundige collega’s. Naast ervaren kandidaten, nodigen we ook minder ervaren kandidaten uit om te solliciteren.

Je bent verantwoordelijk voor de totaalplanning en de daaraan gekoppelde financiële overzichten. Ook verwachten wij dat jij vakoverstijgend kunt denken en handelen en daarmee dus afdelings- en organisatie breed kunt samenwerken. Er is veel dynamiek in het team en de verdeling van werkzaamheden wordt, indien de praktijk daarom vraagt, aangepast. Je kan dus breed aan de slag binnen de afdeling WSB.

Welke talenten vragen wij: 

 • omgevings- en politieke sensitiviteit
 • communicatief daad- en overtuigingskracht 
 • flexibiliteit 
 • creativiteit 
 • ‘hands on’ mentaliteit

Ons aanbod
Invulling van de vacature projectleider voorbereiding is op basis van een 36-urige werkweek. Je krijgt een tijdelijk dienstverband voor de periode van 1 jaar met bij goed functioneren omzetting naar een vast dienstverband. Het salaris bedraagt, afhankelijk van je opleiding en ervaring maximaal € 4.859,- (schaal 11) bruto per maand. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB), circa 17,05 % van je bruto salaris. Het IKB kun je vrij inzetten voor het kopen van extra verlof, aanvulling op salaris etc. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen.

Tot slot werkten we bij de gemeente Veenendaal volgens het concept van het nieuwe werken. Voor zover het werk het toelaat is er alle ruimte voor plaats onafhankelijk werken en kennen we flexibele werktijden.

Voor (nieuwe medewerkers) is een verklaring omtrent het gedrag (VOG) vereist.

Reageren
Herken jij jezelf in dit profiel en heb je interesse? Dan nodigen wij jou van harte uit om te solliciteren. Stuur ons jouw motivatie en CV voor maandag 2 september 2019. Dit kan alleen online via www.veenendaal.nl/vacatures of reageer direct via de sollicitatiebutton. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marc Kuipers, teamcoördinator (0318) 538 538. 

Deze vacature is zowel in- als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

De eerste gesprekken zijn gepland op: maandagmiddag 9 september 2019

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Stedenbouwkundig Medewerker

Breng jij naast jouw vakinhoudelijke professionaliteit een frisse en flexibele blik? Dan ben je in Deurne op de juiste plek!

Gemeente Deurne heeft een vacature voor een

Stedenbouwkundig Medewerker

(schaal 10, HR21 normfunctie: medewerker Beleidsuitvoering 1)
32-36 uur

Wat ga je doen als Stedenbouwkundig Medewerker?

Je levert stedenbouwkundige adviezen bij het tot stand brengen van bestemmingsplannen, bouwaanvragen en beleidsstukken gericht op stedenbouwkundige ontwikkeling zoals de welstandsnota, omgevingsvisie of gebiedsvisies. Je beoordeelt aanvragen die afwijken van het bestemmingsplan. Daarnaast adviseer je over ruimtelijke kwaliteit; verwerkt deze in richtlijnen en implementeert deze.

Je stelt kaders op voor en visualiseert stedenbouwkundige plannen en je toetst stedenbouwkundige plannen die door derden worden ontwikkeld. Je bent een professionele gesprekspartner voor architecten, ontwikkelaars en interne partijen over de mogelijkheden en randvoorwaarden van toekomstige bouwplannen en ontwikkellocaties.

Wat neem je mee als Stedenbouwkundig Medewerker?

 • Je hebt een afgeronde opleiding op tenminste Hbo-niveau gericht op stedenbouw en je hebt 2 tot 4 jaar ervaring op het terrein van stedenbouw.
 • Je neemt regie, voelt je verantwoordelijk en zorgt dat de klant tevreden is.
 • Je visualiseert plannen en ontwerpen zowel in beeld als in tekst.
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke afwegingen en belangen.
 • Je werkt integraal en projectmatig. 
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden. Je bent in staat alle materie mondeling en schriftelijk te vertalen in een voor bestuur, collega’s en inwoners te begrijpen verhaal.

Pas jij binnen onze organisatie?

De gemeentelijke organisatie is continu in ontwikkeling. Onze medewerkers zorgen voor deze ontwikkeling. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe collega die werkt volgens onze BROS-kernwaarden. Dit betekent dat je Bevlogen je werk doet, daarbij gefocust bent op Resultaat, en dat je Ondernemend te werk gaat door vooral de Samenwerking met bijvoorbeeld collega’s, inwoners en organisaties op te zoeken.  

Wie is de gemeente Deurne?

Deurne, een bruisende gemeente in Brainport Eindhoven met grote ambities. Deurne heeft een sterke centrale kern, goede voorzieningen en verbindingen, een gevarieerd landelijk gebied en levendige kerkdorpen met elk een eigen karakter. Met de blik naar buiten stimuleren we duurzame, toekomstgerichte oplossingen en bieden we ruimte voor innovatie. Samen denken we groot, als het bijvoorbeeld gaat om huisvesting voor iedereen en om de samenwerking binnen Brainport Eindhoven en Greenport. Soms is het ook belangrijk om “klein” te denken, als het gaat om maatwerk leveren zoals in de zorg. Wij zijn een gemeente die dicht bij de inwoner staat. Samen met inwoners en nieuwe collega’s willen wij zorgen voor een toekomstbestendig Deurne. Ga jij deze uitdaging met ons aan?

Wat krijg je ervoor terug?

 • Flexibele werktijden
 • Opleidingsmogelijkheden
 • Salaris tussen de €2.591en € 4.225 bruto per maand
 • Individueel keuzebudget bestaande uit vakantiegeld, eindejaarsuitkering en levensloopbijdrage van 17,05%
 • Tegemoetkoming ziektekosten bij IZA, Menzis of CZ van € 168,- of € 296,- bruto per jaar (afhankelijk van je salaris)
 • Een team waar plezier, humor en hard werken voorop staan

Interessant, maar heb je toch nog vragen?

Neem dan contact op met Veronique Nabben, teamleider Leefomgeving. Zij is te bereiken op telefoonnummer 0493-38 77 11.

Solliciteren op de functie van Stedenbouwkundig Medewerker

Heb je interesse in deze functie? Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren. Laat je CV en motivatie achter via onze sollicitatiepagina. Dit kan tot en met 15 september 2019. De gesprekken vinden plaats in week 39.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Stedenbouwkunde, Stedenbouwkundig, Bouwkundig Ontwerper, Bouwkunde, Planologie, Overheid, Gemeente

Gemeente Bloemendaal
Stedenbouwkundig Adviseur

Ben jij een creatieve stedenbouwkundige, die graag dicht bij de politiek werkt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Gemeente Bloemendaal heeft een vacature voor een:

Stedenbouwkundig Adviseur
36 uur/ schaal 10

Wat ga je als Stedenbouwkundig Adviseur doen?

Als stedenbouwkundig adviseur speel je een belangrijke rol in het ruimtelijk planproces in onze gemeente. Je houdt je bezig met stedenbouwkundige programma’s van eisen, beeldkwaliteitsplannen, omgevingsvisies en bestemmingsplannen. Je adviseert over bouwplannen en ruimtelijke beleidsvorming. Ook bewaak je de ruimtelijke kwaliteit in ontwikkelingsprojecten.

Je neemt deel aan projectteams en adviseert projectleiders en wethouders over de vormgeving van ruimtelijke plannen. Je maakt ontwerpen voor de omgevingsvisie en je richt je op het dorpsvernieuwingsproject “Vitaal Vogelenzang”. Tot slot werk je mee aan regionale acties binnen de regio Zuid-Kennemerland en de Metropoolregio Amsterdam. Onze samenwerking met de gemeente Heemstede maakt jouw werk extra uitdagend!

Wil je werken in een ambitieus, jong team?

Het team Projecten en ruimtelijke ontwikkeling bestaat uit 11 collega’s (beleidsmedewerkers, planologen en projectmanagers). De komende periode werken wij aan de implementatie van de Omgevingswet. Meer informatie over onze mooie projecten vind je op http://www.bloemendaal.nl/projecten.

Wie ben jij?

Je bent een adviseur met sterk gevoel voor interne en externe communicatie. Jij voelt goed aan hoe de maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen liggen.

Daarnaast beschik je over:

 • Een hbo/academisch afgeronde opleiding stedenbouwkunde/urbanism of vergelijkbaar werk- en denkniveau;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare relevante vakinhoudelijke werkervaring. Kennis en ervaring in landschapsontwerp in relatie tot ruimtelijke ontwerp is een pré;
 • Kennis van de programma’s Adobe-pakket, Autocad en Sketch-up.

Wat biedt Gemeente Bloemendaal jou?

 • Maximaal € 4.225,- bruto per maand (schaal 10, bij een 36-urige werkweek), afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Het salaris wordt aangevuld met een Individueel Keuze Budget van 17%. Zo kies je elke maand welk deel je van dit budget, dat onder andere bestaat uit jouw vakantiegeld en eindejaarsuitkering, laat uitbetalen;
 • Vitaliteitsbudget van €175,- bruto per jaar;
 • Laptop en smartphone in bruikleen;
 • Flexibele werktijden;
 • Ruimte voor ontwikkeling met uitstekende studiefaciliteiten.

Waarom werken bij Bloemendaal?

Gemeente Bloemendaal is één van de mooiste gemeenten van Nederland, omgeven door duinen en groen. Met 200 collega’s werken we onder meer vanuit een modern flexkantoor. De werksfeer is informeel en de lijnen zijn kort. Omdat we een kleine gemeente zijn heb je een breed takenpakket, veel eigen verantwoordelijkheid en direct contact met de bestuurders.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met Mirjam Fopma, manager team projecten en ruimtelijke ordening op (023) 522 57 48.

Solliciteren op de functie van Stedenbouwkundig Adviseur?

Solliciteer uiterlijk zondag 1 september via onze sollicitatiepagina t.a.v. Mirjam Fopma. We kijken uit naar jouw reactie!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.