Auteur-archief: ROmagazine

Populisme en infrastructuur

De Nederlandse stadjes hebben het sinds 1900 hard te verduren. Het begon met de Woningwet (1901). Naast een enorme vooruitgang in de woonkwaliteit van laaggeschoolde Nederlanders, betekende de sociaaldemocratische interventie ook een bevoogdende houding ten opzichte van de verworpenen der aarde. Dat stadse leven moest zoveel mogelijk gemeden worden, wat resulteerde in Hollandse varianten van de Garden Cities. Ook de modernisten moesten niets van de stad hebben en creëerden vanaf de jaren ’30 monofunctionele gedrochten waarbij elke vorm van spontaniteit en diversiteit buitengemetseld werd.

Na de oorlog nam de rijksoverheid het roer van de stedelijke bestuurders over en ontmanden met overloopbeleid, gebundelde deconcentratie, groeikernen en later VINEX-locaties de creatieve en economische potentie van stevige concentraties van stedelingen in gemengde setting. Maximale agglomeratievoordelen hebben de paar steden met meer dan 200.000 inwoners de Nederlandse economie nooit opgeleverd. Gerenommeerde internationale instituten als de OECD en The Economist Intelligent Unit hebben daarvoor recent nog gewaarschuwd.

Voortschrijdend inzicht is er gezien de binnenstedelijke bouw oriëntatie vandaag de dag wèl bij de lokale bestuurslaag, maar de rijksoverheid blijft Oost-Indisch doof. Zij zal daar haar politiek-electorale redenen voor hebben, maar het blijft een ondermijning van de economische groei. Want stedelijke gebieden, plekken waar veel verschillende mensen om verschillende redenen op verschillende momenten van de dag aanwezig zijn, zijn de motoren van de kenniseconomie en zorgen voor groeiende economie.

Antistedelingen schermen vaak met de politiek correcte opvatting dat we af moeten van het groeimodel. Maar economische groei is welbeschouwd niet meer dan verhoging van de arbeidsproductiviteit, en dus verhoging van de persoonlijke welvaart. Hoofdsteden als Amsterdam, Parijs en Londen zorgen  voor een gemiddelde welvaartsverhoging van ’s lands ingezetenen van tussen de 6 en 14 procent.

De daarvoor noodzakelijke Amsterdamse inbreidingsgebieden als de Sluisbuurt en Haven Stad kunnen alleen maar een succes worden als ze via hoogwaardig openbaar vervoer worden verbonden met de economisch florerende centrumstedelijke gebieden, opdat ze zelf daarvan onderdeel worden (met alle positieve economische gevolgen van dien).

Investeren in openbaar vervoer is verhoging van de welvaart. Investeren in asfalt heeft daarentegen een contraproductief effect. De door de miserabele anti-stedelijke planningstraditie gegenereerde fileproblematiek in Nederland, wordt door onze landelijke overheid niet te lijf gegaan door financiële injecties voor het eindelijk volwassen worden van het Randstedelijke metro- en lightrailnetwerk dat broodnodig is voor de verdichtende steden, maar door de rücksichtslose aanleg van duizend kilometer vers asfalt. Ik heb al eerder gewezen op kapitaalvernietiging door de aanleg van de Parkstadring in de Oostelijke Mijnstreek. De rijksoverheid blijft stijfkoppig: de zoveelste miljoeneninvestering op de A2 (Deil – Den Bosch) en de A58 (Breda Tilburg) staat op stapel. Er blijft amper geld over voor elementaire verbetering van het openbaar vervoer in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Het Amsterdamse ‘metronetwerk’ is een lachertje vergeleken met dat van steden met ongeveer dezelfde inwoneraantallen als Frankfurt, Boston en San Francisco.

Wegen slibben dicht, treinen, metro en ander openbaar vervoer zitten bomvol. Je hoeft heus niet de slimste mens te zijn om je te realiseren dat verdichting van steden helpt bij het verlichten van die verkeersdruk. In plaats daarvan worden ook in steden waar zowel bevolking, aantal werknemers en bezoekersstromen toenemen, bus- en tramlijnen opgeheven en andere bezuinigingen op het openbaar vervoer doorgezet.

In de meerjarenbegroting voor infrastructuur (MIRT) gaat alle aandacht uit naar interstedelijk asfalt. Dat is direct schadelijk voor de economie, maar ook indirect doordat spreiding geaccommodeerd wordt. Dit is ook slecht voor het milieu. Het milieu aantasten ter wille van economische groei is schandelijk. Het milieu aantasten om economische groei te ondermijnen is cynisch.

Antistedelijk besturen heeft diepe wortels, en past bovendien in de hedendaagse stad-land polarisatie. De Nederlandse bevolking is uiteindelijk de dupe. Een slimme, maar meedogenloze en criminele Duitse minister zei ooit: “het volk heeft ons een mandaat gegeven, en nu wordt hen het halsje doorgesneden”.

Misschien een wat zware referentie, maar ik ben hartstikke boos.

Jos Gadet

Hoofdplanoloog gemeente Amsterdam

Marijke van Hees over de Retailagenda
‘Ruimtelijke interventies in het winkelaanbod zijn onvermijdelijk’

Lees het volledige artikel in ROm 12, december 2017

De sector die niet op alle fronten lijkt te profiteren van de aantrekkende economie, is de detailhandel. Dat raakt niet alleen de middenstand, maar ook binnensteden en menig dorpskern in het hart. De verlenging van de Retailagenda die minister Henk Kamp voor het aantreden van het nieuwe kabinet aankondigde, lijkt niet voor niets. ‘Grootschalige functieverandering is nog steeds onvermijdelijk’, aldus Retailagenda-voorzitter Marijke van Hees deze maand in ROm

109 zogeheten Retaildeals met betrokkenheid van meer dan 140 gemeenten: dat is volgens Marijke van Hees de belangrijkste opbrengst van de eerste periode van 2 jaar Retailagenda. ‘Duidelijk is dat er vierkante meters uit de markt moeten worden gehaald. Bij veel overheden leefde nog het gevoel dat de markt dat zelf zou moeten doen. Dat is zo, maar met het ondertekenen van de Retaildeals erkennen gemeentebestuurders dat ze mede-probleemeigenaar zijn en ook gemeenten moeten bewegen.’ Dat gaat veel verder dan het verlagen van de parkeertarieven, benadrukt ze. Er hoort een visie bij die antwoord geeft op vragen als: Wat voor stad willen we zijn? Wat voor winkellandschap hoort daarbij? Hoe kunnen we verwachten dat de vraag zich in de toekomst ontwikkelt? Hoe verhoudt zich dit tot het aanbod? Kunnen we aanbod eventueel ruimtelijk concentreren? Hoe vullen we eventuele vrijgekomen meters op een alternatieve wijze in? Hoe kunnen we transformatie ruimtelijk faciliteren?

Wisselende belangen
De problematiek van winkelleegstand is complex, waarbij veel stakeholders betrokken zijn met vaak tegenstrijdige belangen. Waar leegstand doorgaans als maatschappelijk probleem wordt gezien, profiteren juist anderen ervan. Wie inzoomt op kleine aanloopstraten, stuit vaak op een wespennest van bv’s en vastgoedspeculanten die soms elke bemoeienis schuwen of zelfs tegenwerken. Dat is althans het verhaal dat winkelstraatmanagers vaak vertellen.

Ondanks de aantrekkende economie, neemt de winkelleegstand in middelgrote steden toe

Van Hees herkent het geschetste beeld. ‘Zelfs in steden met een sterke retailmarkt als Amsterdam en Utrecht speelt deze problematiek in sommige winkelgebieden. Een kleine vastgoedeigenaar zal niet snel ingaan op een uitnodiging van de winkeliersvereniging om te praten over huurverlagingen. Juist daarom is het zo belangrijk om de problematiek op bestuurlijk niveau te adresseren. Zelfs steden met een sterke retailmarkt zoals Rotterdam of Amsterdam, hebben in bepaalde wijken te maken met vraaguitval en vastgoedspeculatie die de leefbaarheid onder druk zet. En de oplossing vraagt altijd om maatwerk op verschillende schaal in winkelgebieden, dorpskernen of aanloopstraten.’

Dedicated team
Van Hees is zich bewust van de beperkte slagkracht die de Retailagenda tot nog toe heeft, vanwege het ontbreken van een eigen organisatie en een zeer gelimiteerd budget. Daarin schuilt misschien ook wel de kracht van de Retailagenda, die vanuit het ministerie van Economische Zaken als netwerkorganisatie is opgericht.

‘Centra moeten compacter en vragen om nieuwe functiecombinaties.’

Eind september kondigde demissionair minister Kamp aan de Retailagenda met ingang van 1 januari voor een nieuwe periode van 2 jaar te verlengen, maar wel met meer uitvoeringskracht. Er komt ook meer geld beschikbaar. De eerste 2 jaar was de personele inzet beperkt en voornamelijk afhankelijk van de inzet die netwerkpartners konden leveren.. Voor het nieuwe jaar stellen de partners voor de nieuwe periode een dedicated retailteam samen. In totaal levert de detailhandelsector 3 fte’s, het ministerie van EZ 1,5 fte, provincies en gemeenten elk 1 fte en de organisatie van institutionele beleggers in vastgoed 0,5 fte. Gezamenlijk leggen de partners jaarlijks 500.000 euro procesgeld in, aanzienlijk meer dan de 2 ton die tot nog toe beschikbaar was.

Middelgrote steden
Waar de Retailagenda vanaf de start gericht was op het mobiliseren van bestuurders, verwacht Marijke van Hees met de extra menskracht meer ‘inhoudelijke support te kunnen verlenen, indien nodig op projectniveau’. Daar zijn volgens haar goede redenen voor. Het mag dan goed gaan met de Retailagenda, in de detailhandel geldt dat lang niet voor iedere ondernemer. Sterker: dit najaar presenteerden diverse onderzoeksbureaus cijfers die voor middelgrote steden geen rooskleurig beeld laten zien. Ondanks de aantrekkende economie, neemt de winkelleegstand in middelgrote steden en kleine kernen toe. Het nationale beeld is minder ongunstig: de gemiddelde leegstand is 7,4 procent. In sommige grote gemeenten daalt de leegstand. In het centrum van Utrecht met bijna 75 procent, in Nijmegen en Alkmaar nam de leegstand met respectievelijk 60 procent en 48 procent af. Toch zal zonder versnelde actie de gemiddelde leegstand in heel Nederland in 2025 oplopen tot 20 à 35 procent, voorspelden onderzoekers van bureau McKinsey & Company eind oktober. Er zijn inmiddels ook goede voorbeelden dat lokale samenwerking van private en publieke partijen helpt. Zo laten gemeenten als Den Haag en Hardenberg zien. Gemeenten en provincies willen onderling deze kennis delen en maken daarbij gebruik van de inzet van het retailteam.

Probleemanalyse
Van Hees is niet van de dogma’s, maar van een goede probleemanalyse. ‘Winkels gaan failliet met gevolgen voor de werkgelegenheid. Op dat vlak is de detailhandel een sector van formaat, goed voor meer dan 700.000 directe en indirecte banen. We werden geconfronteerd met de disruptieve invloed van het internet, de financiële recessie en demografische veranderingen en gevolgen daarvan voor koopgedrag. Dat riep de vraag op wat dat zou betekenen voor de werkgelegenheid en winkelgebieden.’ In totaal werden 21 afspraken gemaakt waarbij zoveel mogelijk aangesloten is op bestaande initiatieven. Volgens de Kamerbrief waarin Kamp verlenging aankondigde, is op alle punten vooruitgang geboekt.

Jan Jager

Senior Adviseur Ruimtelijk Domein

Ben jij die communicatief sterke netwerker en
ervaren adviseur over lokale vraagstukken? Lees snel verder!

Bedrijfsinformatie
De afdeling Verbinding en Regie ondersteunt de besturen van Amstelveen en Aalsmeer bij de voorbereiding van ontwikkelingen binnen de beide gemeenten. De taken van de afdeling bewegen zich rond vier pijlers: bestuurlijk (regionale) thema’s, transformatie van het maatschappelijk domein, economische zaken en verandervraagstukken op het ruimtelijk domein. De afdeling voert haar taken uit in nauwe samenwerking met collega’s van andere afdelingen en betrokkenen vanuit externe organisaties in de gemeenten en de regio. De afdeling telt ongeveer 30 medewerkers.

De afdeling is op zoek naar een

Senior Adviseur Ruimtelijk Domein M/V
36 uur

Wat ga je doen?
Je functie bestaat uit een combinatie van taken: voorbereiding van kaderstellende besluitvorming,  uitvoering van strategische, politiek-bestuurlijk complexe en gevoelige dossiers en het voeren van een stevige procesregie op uiteenlopende thema’s. Je maakt deel uit van een groot netwerk binnen en buiten de organisatie. Je werkpakket verandert in de loop der jaren  onder invloed van de bestuurlijke speerpunten, die de colleges van Amstelveen en Aalsmeer definiëren. In deze functie zijn advisering over lokale ruimtelijke ontwikkelingen vanuit regioperspectief, strategische en regionale advisering op het gebied van Verkeer & Vervoer en advisering op het Schipholdossier de centrale elementen. Op basis van visie en overtuigingskracht weet jij doortastend de politieke koers te vertalen in acties van de gemeente en van anderen. Het gaat kortom om een veelzijdige functie die draait om strategisch bestuurlijke advisering in politiek relevante dossiers op het ruimtelijk domein.

Wie ben je?
Je beschikt over goed ontwikkelde proces- en adviesvaardigheden die je in staat stellen resultaatgericht te werken. Je hebt ervaring in het verloop van strategische adviestrajecten rond multidisciplinaire vraagstukken binnen (lokale) overheidsorganisaties. Je bent op de hoogte van de actuele ruimtelijke ontwikkelingen en thema’s  binnen het lokale openbaar bestuur en je weet die voor de organisatie te vertalen in concrete doelstellingen en acties. Je bent een organisator die verbindingen tussen beleidsvelden ziet en maakt. Je schakelt makkelijk tussen beleid en uitvoering. Je politieke sensitiviteit is goed ontwikkeld. Je hebt een  academisch werk- en denkniveau en  beschikt over drie tot vijf  jaar relevante werkervaring, bij voorkeur ook in regionale samenwerking. Vereiste competenties: netwerkvaardig, overtuigingskracht, resultaatgericht, omgevingsbewust, bestuurlijk sensitief.

Gemeente Amstelveen biedt
Wij bieden een functie in een organisatie die volop in beweging is. Daarnaast kan je rekenen op een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket, waaraan je gedeeltelijk zelf invulling kunt geven. De salarisindicatie voor de functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring maximaal € 5.363,- bruto per maand (schaal 12) bij een 36-urige werkweek.

Contactinfo
Voor inlichtingen over de functie kun je contact opnemen met Gonneke Gelderloos Hoofd afdeling Verbinding & Regie. Wil je meer weten over de procedure, neem dan contact op met Yoyce Klimsop, HR adviseur. Beiden zijn te bereiken via 020-5404911.
Interesse?
Denk je in aanmerking te komen voor deze functie stuur dan je brief + CV vóór 1 januari 2018 via onze sollicitatiepagina.

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

Hoog tijd voor inclusieve steden

Juist in deze periode van groeiende sociale ongelijkheid en politieke onrust is er veel behoefte aan een samenleving waar iedereen kansen krijgt en erbij hoort. In grote steden is het verschil tussen hoogopgeleiden met veel kansen en de mensen die ‘achterblijven’ groot. Agnes Franzen (TU Delft) pleit daarom voor het samenwerken aan gemengde wijken, zowel fysiek, sociaal als digitaal. Woningcorporaties en beleggers kunnen daarbij een belangrijke rol bij spelen, maar doen dat nog onvoldoende.

Opgeleid in Delft verhuisde ik – na een reis door de Verenigde Staten langs vele grote steden en een studie aan de Mississippi State University te Jackson – eind 1994 naar Rotterdam.

In de VS had ik contrasten in leefbaarheid waargenomen die Richard Florida onlangs beschreef in zijn nieuwste boek  The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class—and What We Can Do About It.

Waar we Florida vooral associeerden met de creative class, schrijft hij nu over de schaduwzijden van de stad. Over ongelijke kansen, segregatie en een middenklasse waarvoor de huizen in aantrekkelijke buurten van creatieve steden onbetaalbaar worden.

In zijn boek pleit Florida voor inclusiviteit: een samenleving waar iedereen er bij hoort, gelijke kansen en respect krijgt en daadwerkelijk deel kan nemen aan de maatschappij. Het is een begrip dat haar oorsprong heeft burgerrechtenbeweging in de VS uit de jaren zestig van de vorige eeuw.

Zeker onder Trump worden maatschappelijke initiatieven om inclusie aan te pakken steeds belangrijker. Ook al geeft recent onderzoek van het SCP aan dat Nederlanders in vergelijking met vijfentwintig jaar geleden minder negatief over migranten denken; migranten zelf hebben het niet altijd makkelijk. Het FD presenteerde hierover deze week een actueel Nederlands initiatief van ‘De Maatschappelijke Alliantie’, een stichting van 250 bedrijfs- en familiefondsen. De Maatschappelijke Alliantie wil vele miljoenen investeren in scholings-, integratie-, huisvesting-, en werkgelegenheidsprogramma’s. Dit alles gericht op mensen met een migratieachtergrond. De basis bestaat uit impactinvesteringen waarbij rendement – bijvoorbeeld uit huuropbrengsten – wordt gekoppeld aan resultaten op het gebied van duurzaamheid of sociaal beleid.

De gemeenschappelijke rode draad in dit initiatief, in Florida’s boek over inclusie, en in actuele discussies in Rotterdam, is de behoefte aan invloed van buiten de politieke arena zoals van bovengenoemde alliantie én van lokale initiatieven van inwoners.

Zo wordt in Rotterdam sinds 2014 ingezet op gebiedscommissies met als essentie minder politiek en méér buurt. Dit jaar is besloten om hier in 2018 meer experimenteerruimte voor te bieden. Er wordt gedacht aan afwijkende regels,  de mogelijkheid van een externe voorzitter en de wijze van samenstelling van de commissie. Centraal staat het experimenteren met nieuwe vormen van gebiedsdemocratie en het onderzoeken van alternatieven om bewoners uit de gebieden te betrekken en zo een groter draagvlak voor gebiedsbesluiten te organiseren.

Een interessant initiatief, gezien de strekking van veel krantenartikelen deze week over hoe lastig het is in sommige gemeenten om raadsleden te vinden. Vaak is er gesteggel in de gemeenteraad als gevolg van het gebrek aan tijd waarmee veel werkende raadsleden kampen en hun veelal geringe politieke ervaring. De kracht van gebiedsdemocratie kan liggen in verbinding met initiatieven zoals de ‘De Maatschappelijke Alliantie’. Hiermee kan ook invulling worden gegeven aan een andere politieke benadering. Op veel plekken wordt al langer geëxperimenteerd onder de vlag ‘living lab’ of proeftuin met overheid, bedrijven en de civil society. Samen leren, het ondersteunen van burgerinitiatieven en investeringen door publieke en private partijen zijn hierbij terugkerende elementen.

In en rond de wijken in het centrum van Rotterdam is sprake van gentrificatie. Hoe zorg je ondanks die ontwikkeling voor ruimte en respect van en voor diverse doelgroepen? Een van de instrumenten om evenwicht te houden is het mengen naar inkomen, opleiding, leeftijd en achtergrond. In de context van gebiedsontwikkeling gaat dit vóór het wonen om betaalbaarheid, voldoende middeldure huur/koop en sociaaleconomische kwaliteit. Zo hebben veel wijken in en rond het centrum van Rotterdam een mix aan woningen in soort en vierkante meters. Via het Pact op Zuid wordt al jaren gewerkt aan meer gemengde wijken aan de zuidelijke kant van de stad. De Vinex had als stelregel 30 procent sociale woningbouw, maar dit was in een tijd met een grote rol voor corporaties. Kijkend naar de huidige rollen van relevante partijen is samenwerking tussen bijvoorbeeld de corporaties en beleggers essentieel, maar nog te weinig concreet.

Hier ligt een uitdaging, maar er zal breder gekeken moeten worden dan alleen naar de woningbouw. Zo is de sociale digitale wereld nog onderbelicht. Zoals internetondernemer Alexander Klöpping recent in DWDD aangaf, zijn veel apps en groepen  gericht op kleine (gesloten) communities. Een van de gevolgen is dat het debat verdwijnt, gelijkgestemden zoeken elkaar op.

Inclusie gaat ook over solidariteit en kansen voor ontmoeting en debat over wat verschillende mensen bindt. Koppel digitaal aan sociale en fysieke uitdagingen. Denk aan de publieke openbare ruimte, cultuur, openbare functies zoals scholen maar ook aandacht voor een duurzame toekomst, zoals het slim omgaan met afval. Dit om iedereen in de fysieke ruimte te laten bijdragen aan diversiteit ook in digitale groepen, en zo onder de vlag ‘we love Rotterdam!’ te blijven werken aan een inclusieve stad.

Agnes Franzen

Agnes Franzen is directeur Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

 

LEES VERDER:

https://fd.nl/economie-politiek/1231831/boze-burger-ten-spijt-het-maatschappelijk-ongenoegen-valt-reuze-mee-in-nederland

https://fd.nl/economie-politiek/1231824/rijke-nederlanders-steken-miljoenen-in-integratie-vluchtelingen

https://fd.nl/fd-persoonlijk/1228889/de-ongelijkheid-was-nog-nooit-zo-groot

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/gebruik-de-maatschappelijke-agenda-als-motor-voor-vernieuwing/

https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/tempo-van-gebiedsontwikkeling-moet-fors-omhoog/

https://www.socialevraagstukken.nl/de-romantiek-rond-collectief-zelfkazende-burgers-slaat-door/

 

Waterschap Rivierenland
Omgevingsmanager Technische Projecten

Breng jij techniek en omgeving samen voor een optimaal projectresultaat?

Omgevingsmanager Technische Projecten
Vacaturenummer: T-PLM 106240-103260
Locatie: Tiel

Afdeling Plannen
De omgevingsmanager komt te werken bij de afdeling Plannen. Deze afdeling zorgt voor de inbreng van de belangen van het waterbeheer, waterkeringen en de waterketen in de planvorming van anderen, zoals provincie, rijk en gemeenten. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor het ontwikkelen van gebiedsgerichte plannen, waaronder regionale keringen, stedelijke waterplannen en plannen voor natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones en waterbergingsgebieden. Hierbij zorgt de afdeling er ook voor dat deze plannen in beeld komen bij belanghebbenden. Verder ontwikkelt de afdeling operationeel beleid en adviseert ze vanuit het vakgebied bij de ontwikkeling van het waterschapbeleid voor watersystemen, waterkeringen en waterketen. De afdeling Plannen bestaat uit de teams Plannen-Oost, Plannen-Midden en Plannen-West. Binnen de afdeling plannen zijn circa 50 medewerkers werkzaam.

Over Waterschap Rivierenland
Werken bij Waterschap Rivierenland is werken aan de leefbaarheid in het rivierengebied. Dit doen we voor het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Samen werken we aan goed waterbeheer, nu én in de toekomst, vanuit ons kantoor in Tiel en in een werkomgeving die zich kenmerkt door verantwoordelijkheid, betrokkenheid en openheid. Als werkgever vinden we het belangrijk dat onze medewerkers tevreden zijn en met plezier naar het werk komen. Dit wordt gerealiseerd door de betrokkenheid bij de inhoud van het werk, de ontwikkelingsruimte en de eigen verantwoordelijkheden die we je geven.

Over de functie
Als omgevingsmanager ben je verantwoordelijk voor de omgevingsaspecten tijdens de voorbereiding en de uitvoering van verschillende technische projecten, zoals de aanleg/verbouw van rioolwaterzuiveringen en gemalen. Je werkt binnen je projectteams nauw samen met interne en externe partijen, onder andere bestaande uit collega-overheden, particulieren, bedrijven, (nuts)beheerders, belangengroeperingen, adviseurs en aannemers. Verantwoording leg je af aan de projectleiders qua inhoud en functioneel aan je teamleider.

De omgevingsmanager verzamelt en signaleert proactief de eisen en wensen vanuit de omgevingspartijen en brengt deze in binnen de projectteams. In dit verband draag je de zorg over het doorlopen van verschillende procedures, waaronder het verkrijgen van de vergunningen, het opstellen van overeenkomsten, vastgoedzaken, en milieutechnische aspecten. Met je kennis en ervaring weet je draagvlak te creëren in de omgeving wat resulteert in een effectieve samenwerking met alle partijen. Het uiteindelijke doel is een voortvarende uitvoering van de technische projecten.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een betrokken, bekwame en betrouwbare projectleider met de volgende achtergrond:

 • Een relevante afgeronde hbo-opleiding.
 • Minimaal 3 jaar werkervaring.
 • Aantoonbare ervaring met technische projecten en kennis van RO-procedures, vergunningstrajecten en affiniteit met de waterketen en het watersysteem.
 • Kennis van of ervaring met het regisseren van onderzoeken, ter voorbereiding van de realisatie van de technische projecten, zoals archeologie- en flora- en fauna-onderzoek (conditionering).
 • Je bent in staat om zowel zelfstandig als in teamverband inhoud te geven aan de functie en hebt ervaring met projectmatig werken (bijvoorbeeld IPM-rollen en IPMA).
 • Je bent communicatief vaardig en procesgevoelig. Je hebt een ‘antenne’ voor gebeurtenissen en doorziet de mogelijke risico’s die van invloed kunnen zijn op je project.
 • Met je vaardigheid in het netwerken weet je de juiste mensen te vinden c.q. te overtuigen om steun en medewerking te verkrijgen.
 • Je omgevingsbewustzijn en inlevingsvermogen is groot, je herkent de behoefte en belangen van de omgeving zonder het projectresultaat uit het oog te verliezen.
 • De competenties samenwerken, onderhandelen, resultaatsgerichtheid, creativiteit, plannen en organiseren zitten je in het bloed.

Waterschap Rivierenland biedt jou als omgevingsmanager Technische Projecten

 • Een baan bij een dynamische organisatie, die zich kenmerkt door zelfstandigheid, betrokkenheid en openheid.
 • Bruto salaris tussen de € 2.890 en € 4.014. Afhankelijk van kennis en ervaring vindt de inschaling plaats.
 • Individueel keuzebudget van 20% van je salaris: om te zetten in meer loon, extra verlof of andere mogelijkheden zoals studies.
 • Vergoeding woon-werkverkeer.

Contactinfo
Als je belangstelling hebt voor deze functie, reageer dan voor 2 januari 2018 via  het online sollicitatieformulier.

Contactpersoon
Als je meer informatie over de functie wilt, kun je contact opnemen met Carine Schouten-Bos, teamleider, telefoonnummer 06-12396492. Kijk op www.waterschaprivierenland.nl voor meer informatie over onze organisatie.

Waterschap Rivierenland stelt er geen prijs op dat bedrijven op basis van deze advertentie ongevraagd hun diensten aanbieden.

Gemeente Zeewolde
Adviseur Omgevingsbeleid

Bij de gemeente Zeewolde heb je de ruimte om je professioneel te ontwikkelen. Binnen een brede functie kun je werken aan diverse aspecten van jouw vakgebied. Verantwoordelijkheid, initiatief en scholing vinden wij belangrijk en in onze open cultuur en collegiale sfeer zal je je snel thuis voelen.

Voor het team van Ruimtelijke Ordening & Planologie bij de afdeling Ruimte zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie van:

Adviseur Omgevingsbeleid

Zeewolde | 24-28 uur

Het werkveld RO&P (circa 5 formatieplaatsen) houdt zich in hoofdlijnen bezig met het omwikkelen van het omgevingsbeleid. Het omgevingsbeleid wordt vertaald in plannen en randvoorwaarden voor concrete projecten.

Daarnaast geeft het werkveld stedenbouwkundige adviezen en coördineert ze ruimtelijke initiatieven. Het begeleiden van planologische procedures is ook een onderdeel van de werkzaamheden, evenals de advisering aan het Grondbedrijf bij de uitvoering van gebiedsontwikkeling.

Wat je gaat doen

 • Je adviseert over omgevingsbeleid
 • Je levert een bijdrage aan de inhoud en de procedure van omgevingsplannen
 • Je coördineert (complexe) bouw- en gebruiksinitiatieven in de rol van omgevingscoach
 • Je levert een bijdrage aan de implementatie van de Omgevingswet

Wat wij vragen

 • Je hebt een HBO-opleiding (bestuursrecht of planologie)
 • Je bent communicatief vaardig en resultaatgericht
 • Je durft risico’s te nemen
 • Je hebt ervaring met planologische procedures en regie op uitbesteed werk
 • Je hebt affiniteit met digitalisering van het omgevingsrecht
 • Je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen

Wat wij bieden

 • Een dynamische werkomgeving en een flexibele werktijdenregeling;
 • Inspirerende collega’s en hulp en ondersteuning bij het uitoefenen van je functie;
 • Een nieuwe werkomgeving, ingericht volgens het concept Het Nieuwe Werken;
 • Een passend salaris van maximaal € 4.225,- bruto per maand (schaal 10), bij een werkweek van 36 uur. Daarnaast ontvang je een IKB- budget van 16,8% per maand.

Informatie en sollicitatie

Wij kennen verder aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Nieuwe collega’s worden de eerste periode begeleid door een mentor of een coach. Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Krista Nieborg, afdelingshoofd, telefoon 036-5229490.

Heb je inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met Kees Vos, senior RO&P, telefoon 036-5229547. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de HRM-adviseur, Joyce Tekke, telefoon 085-1108148.

Je kunt tot 1 januari 2018 solliciteren via de sollicitatielink.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op:

Eerste ronde: 22 januari 2018 van 12.00 – 16.00 uur
Tweede ronde: 30 januari 2018 van 11.00 – 13.00 uur

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

ELBA REC
Nieuwsstagiair Stadszaken.nl / ROmagazine

Stadszaken.nl/ROmagazine zoekt nieuwsstagiair

Heb je affiniteit met stedelijke ontwikkeling en wil je beter en vooral journalistieker leren schrijven? Dat bieden wij je een kans. Stadszaken.nl/ROmagazine zoekt namelijk een nieuwsstagiair.

Als nieuwsstagiair richt je je vooral op de dagelijks nieuwsgaring en maak je de vertaalslag naar pakkende berichten op Stadszaken.nl. Daarnaast schrijf je met regelmaat stukken voor vakblad ROm: hét maandblad voor de ruimtelijke vakprofessional en andere vakmedia van ELBA \ REC.

We bieden:

> Een spoedcursus journalistieke creatie & journalistiek schrijven door onze hoofdredactie;

> Professionele en intensieve begeleiding tijdens het maken van nieuws(berichten) en achtergrondverhalen;

> Ruime gelegenheid om als journalist bijeenkomsten te bezoeken voor het halen van nieuws en achtergronden, en daarmee toegang tot een breed netwerk;

> Veel vrijheid voor het maken van eigen verhalen en doen van research & veldwerk;

> Een dynamische werkomgeving en leuke collega’s;

> Een stagevergoeding.

We zoeken iemand die:

> gretig en nieuwsgierig is;

> een hbo- of wo-studie planologie, sociale geografie of gerelateerde opleiding volgt of heeft gevolgd;

> affiniteit heeft met de wereld van stedelijke ontwikkeling;

> minimaal drie dagen per week beschikbaar is, liefst aan begin van de week;

> een echte doorpakker is.

Heb je interesse?

Neem dan contact op met Jan Jager, hoofdredacteur Stadszaken.nl, j.jager@elba-rec.nl / 06 1626 2690

Junior/ Medior Inspecteur Toezicht & Handhaving BWT

Junior/ Medior Inspecteur Toezicht & Handhaving BWT
Harderwijk | 34 uur

Het domein
Binnen het domein Ruimte werken ruim 68 medewerkers aan de ontwikkeling van Harderwijk tot een aantrekkelijke stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. In het domein is de expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, economie, duurzaamheid, bouwzaken en inrichting van de openbare ruimte samengebracht. Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, bedrijven en andere overheden. Binnen het domein Ruimte wordt gewerkt in twee teams, waarin medewerkers zoveel mogelijk samen in informele focusteams verantwoordelijkheid nemen voor het teamresultaat.

De functie
De functie omvat de volgende taken:

 • Er op toezien dat bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden conform vergunning, bouwbesluit en bestemmingsplan. De nadruk ligt op laag- tot gemiddeld complexe bouwwerken.
 • Toezicht houden op het naleven van het bestemmingsplan, het bouwbesluit en de welstandsnota.
 • Signaleren van overtredingen. Opstarten van een handhavingsprocedure, beoordelen of deze gelegaliseerd kunnen worden en indien nodig aanspreken van de overtreder. Je treedt bemiddelend of corrigerend op.
 • Zorgdragen goede afhandeling van klachten en meldingen op de gebieden bouwen en ruimtelijke ordening.
 • Opstellen rapportages van de bevindingen en intern terugkoppelen van jouw bevindingen aan de bouwkundig adviseurs en de juridisch medewerkers.
 • Integraal samenwerken met collega’s en teams binnen de organisatie.

Het profiel
Je beschikt over een opleiding bouwkunde op tenminste MBO-niveau. Je bent in het bezit van een diploma ABW1 of bereid dit te behalen. Je hebt actuele kennis van en ervaring met het Wabo en het Bouwbesluit en tenminste enige werkervaring in een daarmee verwante functie. Je bent klantgericht en hebt goede communicatieve vaardigheden. Je bent pro-actief en hebt een oplossingsgerichte instelling. Je beschikt over een heldere schrijfstijl. Het is een pré als je kan omgaan met Centric OVX. Tevens ben je in het bezit van een rijbewijs. Je bent bereid je vakbekwaamheid en vaardigheden verder te ontwikkelen middels opleidingen, trainingen en cursussen.

Wij bieden
De mogelijkheden tot ontplooiing en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

De functie (functieprofiel: Medewerker Handhaving & Toezicht E) is gewaardeerd in schaal 8. Voor zeer ervaren kandidaten is het uitloopniveau 9. De functie heeft een minimumsalaris van € 2.040,- en een maximum salaris van € 3.805,- bruto per maand (bij aanstelling van 36 uur per week). Daarnaast ontvang je een IKB budget van 16,8% per maand.

Informatie
Informatie wordt verstrekt door Richard Peters (teamleider domein Ruimte), telefoonnummer 0341-411911.

De sollicitatieprocedure
Je kunt tot 1 januari 2018 solliciteren via deze link.
De sollicitatiegesprekken zijn gepland op:
Eerste ronde: 10 januari 2018
Tweede ronde : 17 januari 2018, de ochtend

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

Adviseur programmering en projectbeheersing

Ben jij toe aan een stap in je loopbaan op een inspirerende werkplek? Zoek jij graag de samenwerking met collega’s? Lever jij graag een bijdrage aan professionalisering van de organisatie op jouw werkgebied? Dan kun jij onze nieuwe collega zijn!

Adviseur programmering en projectbeheersing
Fulltime | ’s-Hertogenbosch

Werken met water wordt steeds belangrijker. Het vraagt om kennis, ambitie, innovatie en co-creatie om de kwaliteit en de veiligheid van het water te waarborgen en duurzame oplossingen te ontwikkelen. In het oosten van Brabant zorgt waterschap Aa en Maas voor veilig, voldoende, schoon en natuurlijk water. Wij zijn een ambitieuze organisatie die het maatschappelijk belang optimaal wil dienen. We leveren dagelijks een hoog niveau van betrouwbaarheid en staan, met het oog op de toekomst, steeds weer voor nieuwe uitdagingen. We hechten eraan dat het waterschap goed in staat is haar belangen te verbinden aan ontwikkelingen van anderen ín het beheergebied, maar ook daarbuiten, op regionale, nationale en Europese schaal.

De afdeling Grondzaken & Inrichting is verantwoordelijk voor het realiseren van bestuurlijk dynamische inrichtingsopgaven. Denk aan waterberging, verdrogingsbestrijding, dijkverbetering en het realiseren van klimaatrobuuste watersystemen. Dit doen wij samen met onze partners in het landelijk en stedelijk gebied. Gebiedsgericht werken en risicomanagement zijn belangrijke speerpunten.

Wat ga je doen?
Als adviseur speel je een belangrijke rol in de meerjarige programmering, planning en beheersing van de inrichtingsopgaven van het waterschap. Je werkt samen in een interdisciplinair programmamanagementteam aan de vertaling van thematische doelen en opgaven naar gebiedsgerichte programma’s en projecten met bijbehorende financiële en capaciteitsplanningen. Waar nodig, door onverwachte omstandigheden, nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht, stel je in overleg met opdrachtgevers en projectleiders de programmering bij.

Je adviseert en faciliteert opdrachtgevers en projectleiders bij het risico-gestuurd managen van projecten in een bestuurlijk dynamische omgeving. Je borgt de optimale aanwending en zorgvuldige verantwoording van financiële middelen. En je draagt bij aan een effectieve beïnvloeding en benutting van subsidieregelingen en cofinanciering-constructies (provincie, rijk, EU).

Ook geef je vorm en richting aan de verdere professionalisering van collega’s, en de organisatie als geheel, op het gebied van gebiedsgerichte programmering en risico-gestuurde projectbeheersing. Je coacht collega’s in hun ontwikkeling in de rol van manager projectbeheersing of risicomanager. Je haalt nieuwe kennis binnen, geeft vorm aan nieuwe werkwijzen, organiseert trainingen en intervisie.

Waar doe je dat?
Je gaat werken bij de afdeling Grondzaken en Inrichting. Wij zijn verantwoordelijk voor de planvoorbereiding en uitvoering van inrichtingsopgaven voor veilig, voldoende en natuurlijk water. Wij werken steeds meer van buiten naar binnen. In integrale gebiedsprocessen verbinden wij onze doelen en ambities met die van onze partners: provincie, Rijkswaterstaat, gemeenten, (natuur)terreinbeheerders, bedrijven en burgers.

De dynamiek en complexiteit die hiermee gepaard gaan, vragen van ons een ontwikkelingsgerichte, flexibele en open houding. Resultaatgerichtheid en sturing op risico’s moeten hand in hand gaan met omgevingssensitiviteit en adaptief vermogen. Dit biedt volop kansen voor persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap.

Wat vragen wij van jou?
Je bent een ervaren en gedreven projectbeheerser of risicomanager. Je bent gewend proactief te sturen op kansen en risico’s. Je bent vertrouwd met de vertaling van opgaven en programma’s in de bedrijfsvoering van een organisatie. Je bent creatief in het omgaan met en vormgeven van kaders, werkwijzen en systemen.

Je bent initiatiefrijk en doortastend in de samenwerking met opdrachtgevers, projectleiders en collega’s van andere afdelingen. Als adviseur ben je creatief in het bij elkaar brengen van verschillende werelden met elk een eigen ratio en dynamiek (programma- en projectmanagement, multischalige en gebiedsgerichte samenwerking, bestuurlijke en technisch-inhoudelijke dynamiek, financiële planning en verantwoording, cofinancieringsconstructies en subsidieregelingen).

Je bent gedreven in het ontwikkelen en professionaliseren van de organisatie op het gebied van gebiedsgericht programmeren en risicogestuurde projectbeheersing. Je hebt het inlevingsvermogen, de sociale vaardigheden en doortastendheid om collega’s in beweging te brengen. Je bent verbindend, flexibel, klantgericht en hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Je beschikt over een HBO+/academisch werk- en denkniveau, met overzicht over de beleidsterreinen en taakvelden van het waterschap en haar samenwerkingspartners. Circa 10 jaar werkervaring met gebiedsgerichte planvorming voor inrichtingsopgaven in de RO/waterwereld is gewenst. Ervaring met de rol van manager projectbeheersing volgens het Integraal Projectmanagement Model (IPM) is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het bruto jaarsalaris, inclusief Individueel Keuzebudget (IKB), maximaal € 74.970,- bij een werkweek van 36 uur (functieschaal 12 van de salarisschalen waterschapspersoneel).

Het IKB  is een toeslag van ruim 20% (inclusief 8% vakantiegeld) op je bruto jaarsalaris en kun je gebruiken voor het kiezen van een aantal arbeidsvoorwaarden. Zo kun je bijvoorbeeld extra verlof kopen of ervoor kiezen dit bedrag uit te laten betalen.

Onze secundaire arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. Zo ontvang je een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer.

Omdat wij persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit belangrijk vinden krijg je een Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van € 5.000,- per vijf jaar.

Contactinfo
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Sara de Boer, afdelingshoofd Grondzaken & Inrichting, telefoonnr. 073 615 8345.

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV uiterlijk 7 januari 2018 naar Waterschap Aa en Maas. Dit kan via deze link.

De eerste gespreksronde vindt plaats op vrijdag 19 januari 2018

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Voor de veiligheid van waterschap Aa en Maas, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.