Auteur-archief: ROmagazine

Breng niet bewoners, maar bedrijven naar de binnenstad

Gemeenten bouwen graag lege panden in het centrum om tot woningen. Doe niet, vindt Theo Föllings. Voor een levendige binnenstad zijn juist bedrijven onmisbaar. ‘Als het licht in de winkels en kantoren uitgaat, gaat de avondstad aan.’

Tekst door Theo Föllings, voorzitter SKBN. Deze opinie verscheen eerder in Trouw. Beeld door MrAronymous

Vorig jaar becijferde de Rabobank dat in overtollig winkelvastgoed circa 10.000 tot 20.000 woningen te realiseren zijn. Een druppel op een gloeiende plaat als je uitgaat van een bouwopgave van één miljoen woningen.

Om leegstand tegen te gaan, lijkt transformatie naar wonen niettemin een effectieve oplossing, want de vraag naar woonruimte is erg groot. Maar gemeenten hopen met deze ingrijpende verandering ook de leefbaarheid van winkelgebieden te vergroten. Het vorige kabinet reserveerde hier nog 100 miljoen euro voor. Minister Micky Adriaansens van economische zaken en klimaat bevestigde onlangs dat die regeling binnenkort wordt opengesteld.

Maar gemeenten die dit budget effectief willen inzetten, moeten zich realiseren dat binnensteden in eerste instantie economische centra zijn. Dit zijn ze al sinds de Middeleeuwen en daar is in al die eeuwen niets in veranderd. Toch bleek uit een enquête die vlak voor de pandemie onder 107 gemeenten werd afgenomen, dat die gemeenten de oplossing voor kwakkelende stads- en dorpscentra vooral zoeken in cultuur, toerisme, zorg, diensten, onderwijs en bij bewoners. Ook in het maatschappelijk debat over onze (binnen)steden lijkt sprake van een blinde vlek voor de betekenis die juist bedrijven kunnen spelen in de verlevendigen van stads- en dorpscentra.

‘Binnensteden zijn in eerste instantie economische centra’

Diverse deskundigen, onder wie de rijksbouwmeester, pleiten voor een groen-, recreatief-, woon-stadscentrum. En dat zijn allemaal nobele doelen, maar ze doen zowel bedrijven als (binnen)steden tekort. Onze steden kampen met een ernstig tekort aan ruimte voor bedrijven. De afgelopen vijf jaar alleen al verdween een oppervlakte van 46 vierkante kilometer aan bedrijventerreinen, vaak omdat er woonwijken kwamen.

Dat wonen goed mixt met een typische binnenstadfuncties, is een notoir misverstand. Wonen is geen economische activiteit, maar een relatief besloten privé-bezigheid. Bewoners vinden rust meestal belangrijk, wat zich slecht verhoudt tot de drukte van het centrum.

Ga op een willekeurige dag eens naar een willekeurige woonwijk: zelfs waar duizenden mensen verblijven is het over het algemeen heel rustig. En dat willen de bewoners ook. Zij hebben hooguit behoefte aan een supermarkt in de wijk, maar niet automatisch aan voorzieningen als cafés, daarvoor gaan ze juist naar het centrum. Terwijl werken en winkel- en vrijetijdsfuncties elkaar wél goed aanvullen. Werknemers kunnen in het centrum terecht voor een broodje of gewoon een bezoek aan een winkel. Voor (toevallige) ontmoetingen die niet op het kantoor zelf (kunnen) plaatsvinden biedt het centrum alle gelegenheid. De werkweek kan informeel worden afgesloten in een kroeg om de hoek. Als het licht in de winkels en kantoren uitgaat, gaat de avondstad aan.

‘Als het licht in de winkels en kantoren uitgaat, gaat de avondstad aan’

Daarbij, digitalisering maakt de aantrekkingskracht van binnensteden als werk- en ontmoetingsplek alleen maar groter. Zo trekken bedrijven nu van de Amsterdamse Zuidas naar de binnenstad. Ze geven voorkeur aan een stedelijke omgeving, want dat willen hun werknemers. Centrumbeleid zou meer gericht moeten zijn op het aantrekken van nieuwe economische functies in plaats van de nadruk die nu nog ligt op transformatie naar wonen en voorzieningen.

Het Noorden kan nu scoren of verprutsen

Voor de aanleg van de Lelylijn, de spoorverbinding van Lelystad naar Groningen, is in het regeerakkoord drie miljard euro in het Mobiliteitsfonds gereserveerd. De drie noordelijke provincies boekten hiermee een ongekend lobbysucces. De inzet van D66-prominent Rob Jetten heeft hierin zeker een rol gespeeld. Dat geldt ook voor een amendement in het VVD-verkiezingsprogramma, nota bene ingediend vanuit Noord-Holland. Het CDA en de ChristenUnie zijn van nature al meer regiogeoriënteerd, dus hun steun lag in de lijn der verwachting.

Door Friso de Zeeuw, in zijn maandelijkse column in ROm, vakmagazine voor de fysieke leefomgeving. Deze column staat in de nieuwe editie (mei). ROm is gratis voor ambtenaren, bestuurders en politici in de fysieke leefomgeving. Neem een thuisabonnement.

Het deltaplan concentreert zich eenzijdig op spoorverbindingen en het overtrokken woningbouwprogramma, terwijl andere items vaag blijven

De komende tijd is cruciaal of dit succes een vervolg krijgt in een revival van een robuuste noordelijke samenwerking. Of dat men het behaalde resultaat alsnog verprutst. Ik geef het Noorden vijf tips mee.

 1. Breng het woningbouwprogramma waarmee men de Lelylijn heeft onderbouwd terug tot realistische proporties. Er is eerder markt voor 75.000 extra woningen dan voor de 220.000 die het rapport Bouwstenen voor het Deltaplan Noordelijk Nederland noemt. Het regeerakkoord vermeldt geen woningbouwtaakstelling.
 2. Laat de koppeling los met de aanleg van de Nedersaksenlijn, de spoorverbinding tussen Emmen en Groningen, met circa 600 miljoen euro investeringskosten. Dat ziet politiek Den Haag als overvragen en verzwakt de propositie van het Noorden.
 3. Het deltaplan concentreert zich eenzijdig op spoorverbindingen en het overtrokken woningbouwprogramma, terwijl andere items vaag blijven. Verbreed het plan met – bijvoorbeeld – een programma voor versterking van al aanwezige kennisclusters waarin opleidingsinstellingen en bedrijfsleven samenwerken. Belangrijk om jonge mensen met een goede opleiding in de regio te binden. Ik verwijs hiervoor naar de externe analyse van het Deltaplan en de expertmeeting daarover.
 4. De provincies verschillen in economisch profiel, verstedelijkingspatroon, cultuur, externe oriëntatie en netwerken. Toch blijft krachtenbundeling geboden, onder de motto’s: ‘eenheid in verscheidenheid’ en ‘eenheid maakt macht’.
 5. Machtsvorming – als tegenwicht tegen het dominante Westen – moet zich baseren op inhoudelijke sterke en gedragen voorstellen; geen ‘jankverhalen’.

Tegen die achtergrond lijkt mij het feit dat Groningen (provincie en stad) zich eind maart solo bij de drie bewindslieden van IenW en VRO presenteerde met een Bidboek Mobiliteit een gemiste kans. Dat had nu juist een noordelijke coproductie moeten zijn.

Elke interbestuurlijke samenwerking kent door de tijd heen zijn ups en downs. Het Noorden acteerde bijvoorbeeld sterk in het tijdvak 1994-1998. Daarna ging het een periode bergafwaarts, met ruzie over de besteding van zogenaamde Langmangelden (4,2 miljard euro), na het afblazen van de Zuiderzeelijn.

De ingrediënten voor een sterk noordelijk verhaal zijn beschikbaar. Het hangt nu van de bestuurders af of zij de fraaie startpositie gaan benutten of de zaak in verdeeldheid verprutsen.       

Geef het gebied een stem!

Het recente rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) is het zoveelste signaal over de slechte stand van de natuur in Nederland. De aanpak die we hebben, helpt onvoldoende. Het beleid werkt niet. Dat moet anders.

Door Gerard van Santen, adviseur Over Morgen. Deze column staat in de nieuwe editie (mei) van ROm, vakmaandblad voor de fysieke leefomgeving en gratis voor ambtenaren in dat domein. Neem een thuisabonnement.

Ons Nederlandse natuurbeleid is sterk gericht op het meten van resultaten en behalen van doelstellingen. Het is een aanpak die uitgaat van controleren en daarmee ook van wantrouwen. Waar in de benadering is de positiviteit, de kracht en schoonheid van de natuur, die juist in de afgelopen twee coronajaren zo zijn waarde bewees. Neem dat als uitgangspunt.

In het recente derde rapport van het IPCC over het behalen van de klimaatdoelstellingen staat het ook: mensen geven meer om het klimaat dan we denken en zoeken naar mogelijkheden om hun gedrag aan te passen. In het beleid ontbreekt de aansluiting met datgene wat we juist wél willen bereiken. De aanbevelingen en suggesties in onderzoeksrapporten en beleidsnotities over het platteland staan vol met maatregelen centraal om ‘opgaven’ te realiseren. Maar zolang we de natuur blijven zien als een opgave waaraan we moeten voldoen, om vervolgens weer door te gaan met het laten groeien van onze economie, dan vergeten we wat het nut en belang is van natuur. Biodiversiteit en natuur staan niet op zichzelf, ze vormen het fundament van ons bestaan en dus ook van onze economie.

Gebiedsondernemerschap, zowel ecologisch als economisch, zou echt helpen

Het uitvoeringsgerichte beleid dat we hebben, richt zich op specifieke middelen voor specifieke maatregelen voor de realisatie van sectorale beleidsopgaven. Een gebied wordt ‘uitgedaagd’ hier mee aan de slag te gaan. Waarom draaien we het niet om? En dagen we betrokken partijen niet uit door te zeggen: “Gebied, we hebben dit bedrag voor je gereserveerd. Kijk of je dit geld kunt benutten en bijvoorbeeld kunt verdubbelen om het gebied nog waardevoller te maken, door waardegedreven te werken en gemeenschappelijk een positief eindbeeld te creëren.” Deze vorm van systeemdenken is er nu niet, terwijl het wel zou werken. Gebiedsondernemerschap, zowel ecologisch als economisch, zou echt helpen.

Wat we nodig hebben, is dat het gebied een stem krijgt. De natuur krijgt een stem via allerlei maatschappelijke organisaties. De uitdaging is om ook de sociale component van gebiedsontwikkeling eerder en beter te horen. Mensen werken en wonen al vele jaren en soms generaties in hun gebied. Of het nu De Peel heet, De Achterhoek, De Beemster, De Hoekse Waard of de Gelderse Vallei, het zijn allemaal sociaaleconomische eenheden waarin volume en kracht zitten om samen te werken aan een toekomstgericht en waardevol buitengebied.

Waarom beginnen we niet met deze stem van de mensen in het gebied? Daarmee zetten we niet de opgave maar het gebied centraal! Dat is gebiedsgericht werken! Niet alleen wijzelf verdienen het, ook de natuur verdient het!

Gemeente Urk
Beleidsadviseur stedenbouw

Werken op het unieke Urk? 
Karakteristiek, sociaal bewogen en ondernemend! Drie treffende kenmerken van onze gemeente met ruim 21.000 inwoners. Urk groeit hard, heeft veel ambities en kent vele uitdagingen. De groei is terug te zien in onze bevolkingsgroei en onze aanjagende rol bij de economische groei en ontwikkelingen binnen Flevoland. De te ontwikkelen hightech buitendijkse haven, maritiem bedrijventerrein, genaamd “Port of Urk” en de start van een project met ruim 1600 nieuwbouwwoningen, “Zeeheldenwijk” stralen onze ambitie uit. 

Te grote projecten voor een kleine gemeente? Misschien, maar onze groei vraagt er om! 

We pakken het gewoon op. Kortom, bij ons vind je dynamiek en volop ontwikkeling. 

Om onze inwoners en ondernemers optimaal van dienst te zijn, houden we de lijnen kort, het werk efficiënt en de oplossingen professioneel. 

Wil jij een belangrijke rol spelen vanuit deze ambitieuze organisatie? Heb jij zin in een leuke uitdagende functie bij ons? Een functie waarin je jezelf kan door ontwikkelen in een breed scala aan onderwerpen binnen onze organisatie? Dan komen wij graag met jou in contact, solliciteer daarom naar de functie van: 

Beleidsadviseur stedenbouw
36 uur | Urk

Waar kom je te werken? 
Met ongeveer 200 collega’s werken we samen in een prettige werkomgeving, waar waarden als verbinden, verantwoordelijkheid en vertrouwen belangrijk zijn. Je komt binnen onze organisatie te werken binnen het team ruimtelijke ordening.  

Het jaar 2022 staat in het teken van de doorontwikkeling van onze organisatie. Onze organisatie is groot genoeg voor ambities en uitdagingen en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. 

Wat hebben we jou te bieden  

 • Een functie met impact op het unieke en dynamische Urk.  
 • Een salaris van maximaal € 5.372,00 bruto per maand. 
 • Individueel keuzebudget 17,05%, flexibel in te zetten voor bijvoorbeeld extra verlof.
 • Flexibiliteit in werktijden voor een goede werk-privé balans. 
 • Alle ruimte om je verder persoonlijk te ontwikkelen. 
 • Een laptop, smartphone en thuiswerkplek in bruikleen. 
 • Alle ruimte om je verder te ontwikkelen.  
 • Werken in collegiaal team van 6 collega’s.  
 • Vergoeding woon-werkverkeer max. 60 km. enkele reis en € 0,19 per km. 
 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met uitzicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Wat ga je doen in de functie? 
Je bewaakt de stedenbouwkundige kaders binnen de projecten. Je beoordeelt bouw- en gebruiksinitiatieven. Je ondersteunt projectleiders met stedenbouwkundig advies. Je levert stedenbouwkundige input aan collega’s van aanverwante beleidsvelden binnen de teams.

Bij locatieontwikkelingen stel je stedenbouwkundige randvoorwaarden op. Voor het opstellen van gemeentelijke stedenbouwkundige visies en beeldkwaliteitsplannen fungeer je als opdrachtgever. Je geeft richtinggevende adviezen aan collega’s van beheer openbare ruimte.

Wie ben jij en wat heb je in huis? 
Als nieuwe collega heb je kennis van en ervaring met stedenbouw bij een gemeente. Je bent in staat om samen te werken. Je bent integer, klant- en resultaatgericht en handelt zorgvuldig. Je communiceert op een vlotte en enthousiaste manier zowel mondeling als schriftelijk en weet draagvlak te creëren voor je ideeën en standpunten. Je beschikt over gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen.

Daarnaast beschik je over: 

 • Minimaal een afgeronde stedenbouwkundige Hbo-opleiding 
 • Enige ervaring in het werken bij een gemeente in dit vakgebied is een pre. 

Wij willen graag kennis met jou maken! 
Stuur je cv en motivatiebrief via de sollicitatiebutton. Reageren kan tot en met 28 mei 2022.

De briefselectie vindt plaats op woensdag 1 juni 2022. De sollicitatiegesprekken staan gepland op woensdag 8 juni 2022.  

Wil je meer informatie? Voor procedurele vragen kun je contact opnemen met Geert van den Berg (HR-adviseur).

Inhoudelijke vragen kun je stellen aan Willem Jan Wakker (manager Ruimtelijk Domein (beleid en advies). Ze zijn te bereiken via telefoonnummer: 0527-689868. 

Een VOG maakt onderdeel uit van de procedure. Een assessment kan dat zijn. Bij indiensttreding vindt de beëdiging plaats.  

Al onze vacatures staan voor iedereen open. Gemeente Urk staat voor diversiteit en wil een inclusieve organisatie zijn. We geloven dat diversiteit laat groeien, help jij mee de gemeente Urk groeien en herken jij jezelf in de vacature? We ontmoeten je graag!

Acquisitie stellen wij niet op prijs.

Gemeente Bloemendaal
Beleidscoördinator Ruimte en Regionale samenwerking

Ambieer je een brede functie én coördinatierol in een organisatie met korte lijnen? En heb je ervaring als beleidsmedewerker ruimte of als planoloog? Dan is dit je kans!

Wat ga je doen als Beleidscoördinator Ruimte en Regionale samenwerking?
In deze uitdagende functie ben jij onze senior adviseur op het brede terrein van ruimtelijk beleid én regionale samenwerking. Je stelt samen met je collega’s het ruimtelijk beleid op en adviseert ons bestuur, initiatiefnemers en inwoners over dit beleid. Je stemt beleidsontwikkelingen intern op elkaar af. Daarnaast houd je de regionale ontwikkelingen in de gaten en adviseer je het bestuur over de samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam en de regio Zuid-Kennemerland. Een belangrijk onderdeel is binnen de regio te zorgen voor voldoende (sociale) woningen. Daarbij richt je je specifiek op wonen en volkshuisvesting. Andere onderwerpen die hier aan bod komen zijn bijvoorbeeld duurzaamheid, toerisme en economie. Je hebt hiervoor veel contacten met het gemeentebestuur en met collega’s van andere gemeenten. Daarnaast ben je als coördinator van het team vraagbaak en adviseur voor je (naaste) collega’s en het bestuur.

Kortom, je hebt een brede rol waarbij je ook anderen (inhoudelijk) helpt om te groeien. Kom jij ons team versterken?

Hoe ziet het team Ruimtelijke ordening en projecten eruit?
Ons enthousiaste team ontwikkelt ruimtelijk beleid en begeleidt ruimtelijke procedures en ontwikkelingen in Bloemendaal. In een uitstekende sfeer werken wij (15 beleidsmedewerkers, planologen, projectmanagers en juristen) nauw met elkaar samen.  De komende periode willen we werken aan het verstevigen van de Bloemendaalse inzet in de regio. Meer informatie over de gemeentelijke projecten kun je vinden op www.bloemendaal.nl/projecten. Ons team werkt op diverse gebieden nauw samen met de gemeente Heemstede.

Waarom werken bij Bloemendaal?
Samen met 200 collega’s zetten we ons elke dag in voor de inwoners van onze prachtige, groene gemeente! Omdat we een kleinere gemeente zijn, heb je een brede functie met veel eigen verantwoordelijkheid. We zijn een platte organisatie; je loopt zo bij de burgemeester naar binnen. Als nieuwe collega leer je snel veel mensen kennen tijdens onze (online) meetings en het inwerkprogramma.

Wat vragen wij?

 • Relevante hbo- of wo-opleiding (bijvoorbeeld op het terrein van planologie, sociale geografie, bestuurskunde, politicologie)
 • Ruime relevante ervaring als beleidsmedewerker, bij voorkeur binnen het fysieke domein
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden.

Voldoe je niet aan alle functie-eisen, maar heb je wel interesse in een beleidsfunctie op het gebied van ruimte, wonen, duurzaamheid en/of economie? Dan nodigen we je ook uit om te solliciteren.

Wat bieden wij?

 • Een leuke functie voor 28 á 36 uur per week;
 • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een salaris van maximaal € 5.722,- (o.b.v. functieschaal 11, 36 uur per week, incl. coördinatietoelage van € 350,-), afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Het salaris wordt aangevuld met een Individueel Keuze Budget van 17%. Zo kies je elke maand welk deel je van dit budget, dat onder andere bestaat uit jouw vakantiegeld en eindejaarsuitkering, laat uitbetalen;
 • Vitaliteitsbudget van € 175,- bruto per jaar;
 • Tegemoetkoming in de ziektekosten van € 168,- bruto per jaar;
 • Flexibele werktijden;
 • Hybride werken met een ingerichte thuiswerkplek (naast een flexwerkplek op het gemeentehuis), een laptop en smartphone en een thuiswerkvergoeding van €2,- per dag;
 • Ruimte voor ontwikkeling met uitstekende studiefaciliteiten. Dit kan zowel gaan om vakinhoudelijke trainingen als om trainingen op het gebied persoonlijke ontwikkeling.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op Mirjam Fopma, Teammanager Ruimtelijke Ordening en Projecten (023) 225748.

Wil je reageren?
Stuur je motivatie en CV uiterlijk 30 mei naar Mirjam Fopma via de sollicitatiebutton. We kijken uit naar je reactie!

De gesprekken vinden plaats op dinsdag 7 en donderdag 9 juni. 

Gemeente Noordwijk
Stedenbouwkundige

Stedenbouwkundige met ambitie!
Wij werken voor alle Noordwijkers. En dat kunnen we het beste doen als wij een afspiegeling vormen van de bevolking van Noordwijk. Daarom streven wij naar diversiteit in onze teams. Samen maken we het verschil. Samen maken we Noordwijk mooier.

Stedenbouwkundige
36 uur | Noordwijk

Wie ben jij?
Je bent een stedenbouwkundige met ambitie. Je wilt bouwen aan de samenleving. En aan jezelf. En je maakt het verschil voor de samenleving door een omgevingsbewuste, proactieve en verbindende aanpak.

Wat breng je mee?

 • Je hebt minimaal een opleiding Stedenbouw op bachelor niveau en hebt kennis van landschappelijke waarden en inpassingen;
 • Je hebt aantoonbare ontwerp- en presentatiekwaliteiten en actuele kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en kennis van het politieke krachtenveld;
 • Je bent analytisch sterk, in staat om integraal te denken, boven de vakgebieden en belangen uit te stijgen en dwarsverbanden te leggen met ontwikkelingen binnen de gemeente of de regio;
 • Creativiteit, waarmee je in staat bent om meerdere varianten en oplossingen te bedenken. Vernieuwend zonder daarbij de haalbaarheid en de omgeving uit het oog te verliezen.
 • Je bent in staat om met een “Ja, mits”-instelling een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke ontwikkelingen.

Wat ga je doen?
Je gaat doen waar je goed in bent. Namelijk het adviseren bij vraagstukken en beleid op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en stedenbouw waarbij je landschapsdeskundigheid toevoegt. Daarbij zorg je voor afstemming en samenhang op het gebied van beleidsnota’s, ruimtelijke projecten, beeldkwaliteit- en bestemmingsplannen. Je verricht door middel van schetsen en berekeningen verkennend werk voor planvorming, je licht plannen toe, presenteert en verdedigt deze. Je beoordeelt en adviseert op bouw- en gebruiksinitiatieven en vergunningaanvragen die afwijken van het bestemmingsplan.

Wat bieden wij?
Bij ons vind je werk waar je van groeit, je baan doet er toe. Het werk is uitdagend, interessant en relevant. Je werkt aan oplossingen die ergens over gaan. We waarderen je vakmanschap. Er is veel ruimte voor jouw vernieuwende ideeën. Innovatie vinden we belangrijk. Jouw creativiteit, vrijheid en betrokkenheid doen er toe. Naast jouw persoonlijke ontwikkeling bieden we:

 • Een maandsalaris van maximaal € 5.372,–, en 17,65% IKB;
 • Een goede pensioenopbouw;
 • Uitgebreide ontwikkelmogelijkheden;
 • Plaats- en tijdonafhankelijk werken.

We investeren ook in jouw verdere ontwikkeling. Dit doen we onder andere door een breed aanbod via de Noordwijk Academie.

Je plek in de organisatie
Kom je je ambities waarmaken in onze organisatie? Je komt te werken binnen het team Ruimtelijk Beleid en Regie. Het is een fijn en ambitieus team, waar jong en oud hand in hand gaan. Jouw werkplek zit in een prachtig klassiek en tegelijk modern kantoor en is gevestigd in Noordwijkerhout. Wij zijn op zoek naar een leuke collega die flexibel en enthousiast is. Een stedenbouwkundige met brede kennis die een belangrijke rol gaat vervullen binnen een professioneel en gezellig team met veel vrijheid en verantwoordelijkheid, waarin de disciplines wonen, cultuurhistorie, duurzaamheid/energie en natuurlijk stedenbouw zijn vertegenwoordigd. Ben je al enthousiast?

Samen maken we Noordwijk mooier
Met inwoners, ondernemers en natuurlijk jij als medewerker. Doe je mee? Bouw jij mee aan onze nieuwe gemeente?

Samen zorgen we voor een gemeente die de samenleving uitnodigt om zelf aan de slag te gaan met wat er in Noordwijk moet gebeuren. Een gemeente van ongeveer 44.000 inwoners, verdeeld over drie woonkernen. Een werkgever op weg naar een moderne, proactieve en dienstbare netwerkorganisatie met clustermanagers, zelforganiserende teams en 300 collega’s.

Wil je iets betekenen voor de maatschappij en de organisatie?

Dan zijn we op zoek naar jou!

Interesse?
Vragen? Bel met Marco Zandbergen, clustermanager, telefoonnummer 071-3660089.

Ben jij de nieuwe collega Stedenbouwkundige waar wij naar zoeken? Stuur dan vóór 31 mei 2022 via de sollicitatiebutton je brief met motivatie en CV onder vermelding van vacaturenummer 2022-19.

Wanneer jij reageert en voldoet aan de vacature eisen zorgen we dat we snel een gesprek met je inplannen.

Tot gauw!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Trefwoorden: Stedenbouwkundige, Stedenbouw, Wetgeving, Regelgeving, Gemeente, Overheid, Ruimtelijke ontwikkeling, fulltime, vacature Noordwijk

Provincie Flevoland
Omgevingsmanager

32 – 40 uur | Flevoland

Heldere communicatie en het overbrengen en verenigen van belangen zijn essentieel binnen de projectomgeving van provincie Flevoland. De nadruk ligt op het realiseren van mooie en uitdagende projecten in een projectomgeving. Daarvoor zijn wij op zoek naar een daadkrachtige omgevingsmanager! Heb jij affiniteit met infrastructuur en kan je als spil binnen- en naar de omgeving functioneren? Lees dan verder!

Waar kom je te werken?
Meer dan 100 medewerkers van de afdeling Infrastructuur houden zich bezig met de realisatie van infrastructurele projecten (Ingenieursbureau). En het beheren & onderhouden van de wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen (Bureau Wegen & Vaarwegen). Binnen dit Ingenieursbureau zijn wij op zoek naar een Omgevingsmanager. De afdeling waar je komt te werken kenmerkt zich door een grote saamhorigheid. Er heerst een open informele sfeer, gericht op het gezamenlijk klaren van de klus. Het Ingenieursbureau heeft een uitdagende en complexe projectportefeuille aan werkzaamheden. 

Jouw toekomstige baan als Omgevingsmanager
Als omgevingsmanager word je onderdeel van een IPM-team, dat de komende jaren de maritieme servicehaven nabij Urk realiseert. Dit team ontwikkelt ook de nieuwe ontsluitingsweg van Urk. Deze projecten kenmerken zich door een groot aantal partijen in een complexe omgeving. Jij bent in staat de wensen en belangen in kaart te brengen en weet deze te verenigen.

Je bent verantwoordelijk voor de behartiging van de belangen én het eerste aanspreekpunt voor de omgeving. Je adviseert hierover binnen je team. Je organiseert en participeert in besprekingen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Je weet informatie te halen en te brengen, omdat je de oren en ogen van de provincie én de omgeving bent. Daarnaast zorg je voor de conditionering van het project en werk je volgens de principes van systemengineering. Je adviseert over de politieke woordvoeringslijn en bent verantwoordelijk voor de aansturing van de communicatie. Daarnaast verzorg je de eventuele perswoordvoering rondom het project. Je levert een actieve bijdrage aan de bestuurlijke voortgangsrapportages.

Naast je taak in de projecten help je bij de doorontwikkeling van het omgevingsmanagent binnen onze regioprojecten. We realiseren als afdeling ca. 30 regioprojecten per jaar. Dit betreffen werken tot ca. 10 miljoen euro. De projecten komen tot stand samen met onze partners, inwoners en (vaar)weggebruikers. Samen met jou gaan we deze samenwerking nog verder optimaliseren.

Wat breng je mee?
Je bent in staat om integraal, strategisch en risicogestuurd te denken en handelen. Je beweegt je gemakkelijk op alle niveaus en beschikt over een vlotte pen. Verder heb je:

 • HBO/Universitair werk- en denkniveau (afgeronde opleiding bestuurskunde, communicatie of een andere opleiding, relevant voor de functie);
 • Aantoonbare ervaring met omgevingsmanagement binnen grote infrastructurele projecten (5 – 10 jaar) en/of gebiedsprojecten;
 • Aantoonbare ervaring met- en gevoel voor een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • Ervaring met het werken in een IPM-rol binnen de overheid is een grote pré;
 • Ervaring met System Engineering, Relatics, VISI e.d.

Als persoon ben jij:

 • Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Resultaatgericht en doortastend;
 • In staat om, met een hands-on mentaliteit, aan te sturen en te coachen;
 • Iemand die sterk in zijn schoenen staat, voornamelijk wanneer er sprake is van tegenstrijdige belangen.

Wat bieden wij jou

 • Een salaris van minimaal € 3.598,96 en maximaal € 5.827,98 (schaal 11/12) bruto per maand bij een 36-urige werkweek, afhankelijk van ervaring en opleiding;
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Je krijgt een Individueel Keuze Budget van 22,37 % boven op je maandelijkse salaris. Daarmee kun je bijvoorbeeld extra vakantiedagen bij kopen. Ook krijg je een goede pensioenregeling, een laptop en telefoon van de zaak en een NS Business Card;
 • Een persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000;
 • Een projectaanstelling voor 3 jaar. Wij hebben de intentie dit na 3 jaar om te zetten naar een vaste aanstelling;
 • Een werkplek op 2 minuten lopen van station Lelystad, plus een volledig ingerichte ergonomische thuiswerkplek.

Meer informatie en reageren
Wil jij je talenten graag inzetten bij provincie Flevoland? Reageer dan vóór maandag 30 mei 2022 via de sollicitatiebutton en laat je gegevens achter. Wil je eerst meer weten over deze vacature, dan kun je per e-mail contact opnemen met Christiaan Schrijver, hoofd ingenieursbureau via, christiaan.schrijver@flevoland.nl. Of mail met Linda Post – Hendrix, adviseur recruitment, via linda.hendrix@flevoland.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Waterschap De Dommel
Adviseur Water en ruimte landelijk gebied

Waterschap De Dommel is op zoek naar een
Adviseur Water en ruimte landelijk gebied
36 uur per week

Wat ga je doen?
Als Adviseur water en ruimte maak jij de landelijk gebied in Midden-Brabant ‘waterproof’ samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, natuurorganisaties, gemeenten en waterexperts. Wat wil dat zeggen? Jij zorgt dat partijen in hun plannen in de leefomgeving het aspect water en klimaat goed borgen. Zo kunnen we allemaal rekenen op voldoende schoon water en droge voeten. Om dat voor elkaar te krijgen, ben jij als Adviseur water en ruimte proactief betrokken bij de planvorming. Een veelzijdige functie:

 • Je bouwt een netwerk op in je werkgebied met bijvoorbeeld adviesbureaus, projectontwikkelaars, inwoners en mede-overheden zoals gemeenten in Midden Brabant;
 • In het stroomgebied van de Boven-Dommel gebied  ben jij de contactpersoon vanuit het waterschap voor de planvorming;
 • Je bent betrokken bij initiatieven en projecten van inwoners, bedrijven en andere stakeholders;
 • Het is aan jou om water op de agenda van verschillende partijen te zetten en aan de voorkant mee te denken en te adviseren over wateraspecten in plannen en beleid.
 • Samen met een breed scala aan collega’s zoals hydrologen, beheerders en juristen bepaal je de inbreng van het waterschap in de plannen van onze partners   

Wat zorgt ervoor dat je iedere dag fluitend naar je werk gaat?

 • Je werkt aan ideeën en projecten over natuur, infrastructuur, landbouw en energie in het landelijk gebied. Water in de leefomgeving, hitte, droogte, wateroverlast en zuinig omgaan met water zijn de onderwerpen waarover jij adviseert.  Heel uiteenlopend én urgent. Elk plan is maatwerk, wat jouw job heel afwisselend maakt;
 • Zichtbaar resultaat van je werk: de wateroplossingen waaraan jij meewerkt zijn straks daadwerkelijk terug te vinden in het Brabantse platteland en natuur en dragen bij aan het behalen van wateropgaven en opgaven ten aanzien van klimaatadaptatie en de watertransitie;
 • Je werkt in een vooruitstrevende overheidsorganisatie waarin veel ruimte is voor innovatie en nieuwe ontwikkelingen;
 • De enorme variatie aan waterexpertise die De Dommel in huis heeft. Wil je je hierin verder ontwikkelen en jouw kennis met anderen delen? Dan is dit dé plek.

Dit ben jij 
Water, water en nog eens water, elke druppel telt! Vind je dat interessant? Dan is ons waterschap je ultieme plek. Jij kent de uitdagingen en complexiteit die in het landelijk gebied spelen. Je ziet kansen en maakt scenario’s hoe je je doel kunt bereiken. Je weet anderen voor je te winnen en hebt een proactieve, verbindende en enthousiasmerende houding. Door je ervaring ben je in staat om sparringpartner te zijn – ook op bestuurlijk niveau. Je weet slagvaardig je resultaat te bereiken en legt daar verantwoording over af.

Je beschikt over:

 • Een opleiding op minimaal hbo-niveau (management van de leefomgeving, land – en watermanagement, landschapsarchitectuur)
 • Aantoonbare werkervaring, bij voorkeur bij een adviesbureau, gemeente of andere waterschappen
 • Affiniteit met onderwerpen als transitie landelijk gebied, natuurontwikkeling, watertransitie, planologie en ruimtelijke ontwikkeling.
 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.
 • Daarnaast ben je 36 uur per week beschikbaar.

Dit bieden wij jou!
De Dommel is een flexibele werkgever waar je zelf aan het roer staat voor een goede balans tussen werk en privé. Hierbij horen uiteraard variabele werktijden. Persoonlijk leiderschap en ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. Een ruim opleidingsbudget dat je kunt inzetten voor je persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit bij de Brabant Aquademie met een breed aanbod aan opleidingen hoort daarom ook bij de voorwaarden.

Daarnaast krijg je:

 • Een minimaal salaris van €3.306,- en maximaal €4.550,- bruto per maand (functieschaal 10) bij een 36-urige werkweek;
 • 144 verlofuren en een individueel keuzebudget (21% over het brutosalaris) waarmee je onder andere extra verlofdagen kunt kopen;
 • Ondersteuning om fijn thuis te werken (laptop, telefoon, vergoeding voor het inrichten van een thuiswerkplek);
 • Korting op de zorgverzekering voor jou en je gezin;
 • Een goede pensioenregeling bij het ABP.

Waar kom je te werken?
Waterschap de Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan droge voeten en voldoende water en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers.

Wij zijn een moderne functionele overheid, steeds met oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Onze aanpak is ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. We realiseren onze doelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie.

Enthousiast? Reageer!
Ben jij het talent waar wij naar op zoek zijn? Dan maken we graag kennis met je. Upload uiterlijk 18 mei 2022 je cv en motivatie via onze sollicitatiepagina. Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Edwin v.d. Schoot, manager Externe planvorming op telefoonnummer 06-15878193. Voor vragen over het werving en selectieproces neem je contact op met Christine Wouters, HR consultant op telefoonnummer 06-28099571. De eerste gesprekken zijn gepland op 25 mei 2022.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

North Sea Port
Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu om het cluster Port Development & Innovation te versterken.

Het cluster Port Development & Innovation staat in voor advies en beleid binnen North Sea Port voor een veelheid aan thema’s (o.a. ruimtelijke ontwikkeling, mobiliteit, milieu, duurzaamheid, energie, enz.).

Als Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu maak je deel uit van dit cluster en ben je een belangrijke proactieve schakel tussen de interne organisatie en diverse externe partijen en onze klanten op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening en milieu. Je zet je in op al deze facetten die van belang zijn voor de ontwikkeling en exploitatie van de haven. Door je kennis en ervaring op de verschillende domeinen en bijbehorende wettelijke kaders weet je dit steeds te vertalen naar acties voor North Sea Port en/of haar klanten. Je biedt collega’s vanuit je expertise ondersteuning op verschillende (ruimtelijke ontwikkelings-) projecten en initieert en begeleidt ook zelf projecten vanuit jouw kennisvelden.

Jouw uitdaging
Tot je taken en werkzaamheden behoren o.a.:

 • initiëren, opzetten en begeleiden van projecten, studies en onderzoeksvragen gericht op ruimtelijke ontwikkeling en milieu;
 • het (mede) opstellen en uitwerken van beleid, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie, fietsvoorzieningen, nutsvoorzieningen allerhande, …
 • inhoudelijk adviseren van projectleiders, assetmanagers en commerciële managers bij gebiedsontwikkeling, nieuwe infrastructuur en/of uitbreidingsplannen voor bedrijven, vestiging van nieuwe bedrijven en onderhoudsprojecten;
 • overleg met stakeholders zoals overheden, NGO’s, andere havenbedrijven en vertegenwoordigers vanuit de direct omliggende omgeving, om op basis van gezamenlijk belang doelstellingen van North Sea Port te verwezenlijken;
 • signaleren en uitwerken van voor de haven relevante ontwikkelingen en trends;
 • interpreteren en implementeren van ontwikkelingen in beleid en (inter)nationale wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet (externe veiligheid) en de Wet Natuurbescherming (stikstof);
 • formuleren en naar buiten brengen van de juiste boodschappen voor de omgeving, tezamen met Omgevingsmanagement en Public Affairs;
 • behartigen van de organisatiebelangen en het actief bijdragen aan de ontwikkeling van North Sea Port.

Wie zoeken we?

 • Je voelt je thuis in een dynamische context waar je samen met je collega’s grenzen verlegt om te werken aan de uitdagingen van vandaag en morgen.
 • Je hebt een relevante opleiding afgerond en beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 • Je hebt actuele kennis van de ruimtelijke- en klimaatopgaven, natuur en milieu.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in (multidisciplinair) teamverband uitstekend samenwerken met in- en externe stakeholders en slaagt er in doelstellingen en projecten te behalen. Ervaring met projectmatig werken is een pré.
 • Je bent resultaat- en oplossingsgericht en beschikt over een analytische blik en uitstekende communicatieve- en adviesvaardigheden.

Wie zijn wij?
North Sea Port is een Europese tophaven die altijd in beweging is. We dragen actief bij aan de groei en ontwikkeling van onze regio en de veiligheid binnen ons havengebied – en we doen dat met de blik vooruit. Om onze ambities te realiseren, hebben we een topteam aan boord. Gedreven grensverleggers die het voortouw durven en mogen nemen. We bieden een inspirerende en dynamische werkomgeving waarin je alle ruimte krijgt om jezelf te ontplooien en nieuwe ideeën te ontwikkelen. Een warme thuishaven waar je jezelf kunt zijn. Zo bouwen we samen, als één community, aan de grensoverschrijdende haven van morgen.

Wat kan je van ons verwachten?

 • Een dynamische, positieve en informele werksfeer waarin we aandacht hebben voor welzijn en waar initiatief en eigenaarschap wordt aangemoedigd.
 • Een marktconform salaris, afhankelijk van je opleiding en ervaring. De salarisband behorende bij deze functie is salarisband 6 (min. € 3.516,- / max. € 5.627,- bruto per maand op fulltime basis).
 • Het betreft een fulltime functie.
 • Je werkt vanuit hoofdstandplaats Terneuzen maar krijgt de kans om ook te werken op een van de andere mooie locaties van North Sea Port.

Benieuwd naar welke redenen er nog zijn om bij North Sea Port te komen werken? Ontdek het via northseaport.com/jobs

Hoe pakken we het aan?
Indien jouw sollicitatie na cv-selectie in aanmerking komt, nodigen we je uit voor een eerste gesprek waarin we inzoomen op je ervaring, competenties en verwachtingen. Tevens lichten wij jou graag meer in detail de functie en de werkomgeving toe. In een volgende stap voorzien we een tweede gesprek waarin we nog dieper ingaan op de functie en je kandidatuur.

Klaar om samen grenzen te verleggen?
Kijk jij er naar uit om samen met ons grenzen te verleggen? Kom dan bij ons aan boord!

Mail jouw cv en motivatiebrief met een duidelijke vermelding van ‘vacature Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu’ naar jobs@northseaport.com.

Solliciteren kan tot en met 22 mei 2022.

Vragen?
Heb je vragen over de arbeidsvoorwaarden of de selectieprocedure? Contacteer dan Marjan Langendoen (Head of HR; marjan.langendoen@northseaport.com)

Heb je nog vragen over de job zelf? Contacteer dan Els Bonte (Head of Port Development & Innovation; els.bonte@northseaport.com).

GRENSVERLEGGERS

Gemeente Amsterdam
Afdelingsmanager Groen, Flora en Fauna bij Stadswerken

De gemeente Amsterdam is op zoek naar een
Afdelingsmanager Groen, Flora en Fauna bij Stadswerken
36 uur

In het kort

 • Jij geeft op een inspirerende, verbindende en coachende wijze leiding.
 • Je bent het boegbeeld van de afdeling en integraal verantwoordelijk vanuit MT stadswerken in contacten met alle betrokken groene ketenpartners en externe partijen.
 • Het team bestaat uit managers met passie voor hun vak en de medewerkers. Werken in gezamenlijkheid, gericht op ontwikkeling en op wat leren we vandaag om het morgen anders te doen (CL&V). De liefde en zorg voor het groen vormt verbindende energie in de afdeling, dat is de motor waarop we draaien.

Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam
In de functie van afdelingsmanager geef je hiërarchisch leiding aan zeven teammanagers die leidinggeven aan de verschillende teams. Op basis van de beleidsthema’s van Stadswerken draagt de afdelingsmanager zorg voor het formuleren van de strategische richting van de afdeling, de totstandkoming van het bedrijfsplan en de totale voortgang, inzet middelen en behaalde resultaten.

Het is jouw uitdaging om in het spanningsveld tussen politiek en bestuur en de burgers, bedrijven en bezoekers dusdanig te acteren dat de geformuleerde korte-, middellange en lange termijn doelstellingen gerealiseerd worden. Het gedachtegoed van de vastgestelde Groenvisie en het nieuwe college is hierbij het uitgangspunt. De groenvisie heeft hoge ambities ten aanzien van de hoeveelheid groen, wil op grotere schaal ecologisch gaan beheren en wil bewoners nog veel intensiever betrekken bij de ontwikkeling en beheer. Samen met de groene ketenpartners vertalen we de beleidsvoornemens naar concrete activiteiten.

Verder ben jij verantwoordelijk voor de ontwikkelopgaven van de afdeling Groen, Flora en Fauna. Dit betreft:

 • Informatiegericht beheren: verdere digitalisering van planningen en resultaten zodat er managementinformatie ontstaat om gericht te sturen op de inzet van middelen op de plaatsen waar het er het meest toe doet.
 • Intensivering van de samenwerking met de groene ketenpartners, Verkeer en Openbare Ruimte en Ruimte en Duurzaamheid.
 • Nog verder professionaliseren en mogelijk uitbreiden van ecologische beheer. Het wordt steeds belangrijker een grotere biodiversiteit te realiseren.
 • Verder inrichten van een lerende en innovatieve organisatie door structureel plaats te maken voor leren in de teams.

Dit doe je op een gemiddelde werkdag

 • Je vertaalt beleid richting uitvoering en bewaakt hierbij wat de invloed hiervan is op de uitvoering;
 • Je draagt op basis van KPI’s zorg voor het formuleren van de strategische richting van de afdeling (als afgeleide van de strategische kaders van Stadswerken) de totstandkoming van het bedrijfsplan van de afdeling, het claimen en verantwoorden van de noodzakelijke middelen (geld, tijd, mensen, materialen en materieel) en het opstellen van de periodieke verantwoordingsrapportages over voortgang, inzet middelen en behaalde resultaten en voert hierover de prestatiedialoog met de directeur Stadswerken en de teammanagers;
 • Je bent als integraal manager verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en de budgetten en het scheppen van faciliteiten voor medewerkers zodat zij hun werk optimaal kunnen uitvoeren en hun verantwoordelijkheid nemen;
 • Je bent lid van het MT van Stadswerken en levert, vanuit deze rol, een bijdrage aan de visie- en bedrijfsvoeringbepaling en beleidsrealisatie op Stadswerken-niveau. Het MT is het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de directie. De afdelingsmanager is daarmee medeverantwoordelijk voor alle doelen en resultaten van de directie;
 • Je draagt bij en stuurt op de verdere ontwikkeling en professionalisering, innovatie en vakmanschap, van de afdelingen het introduceren en borgen van het continue leren en ontwikkelen.

Dicht bij de Amsterdammers
Medewerkers van de directie Stadswerken werken voor de prachtige stad Amsterdam. Zij beheren de openbare ruimte, maken het schoon, houden het veilig, verzorgen het groen, onderhouden de bruggen, repareren de straten en beheren de markten. Dat doen ze elke dag met ruim 1300 collega’s op een dienstverlenende en innovatieve manier. Vakmensen, die er ieder voor zich aan meewerken om van Stadswerken een moderne beheer organisatie te maken. De meeste collega’s werken buiten op de pleinen, in de parken en in de straten van Amsterdam. Om het werk op straat goed te kunnen doen, werken andere collega’s achter de schermen aan ondersteuning, planning, samenwerking, materiaal en systemen.

Afdeling Groen, Flora en Fauna (166 fte) is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en beheer van parken en het boom- en groenonderhoud in de openbare ruimte in Amsterdam. De afdeling Groen Flora en Fauna bestaat uit de teams: Bomen, Parkconciërges, Directievoering & Toezicht en Uitvoering..

 • De uitvoeringsteams werken gebiedsgericht. Zij zorgen voor het dagelijks onderhoud van de locaties die de gemeente in eigen beheer heeft (het ‘Groene Goud’). Dit zijn locaties met een hoge gebruiksdruk, kwetsbare ecologische zones of plaatsen met een bijzondere betekenis, zoals monumenten.
 • Het team Directievoering & Toezicht houdt toezicht op de afspraken met de aannemers die het groenareaal beheren dat niet in eigen beheer is van de gemeente. Het team Bomen verzorgt het beheer van de bomen in het centrum en een aantal monumentale bomen in de stad. Ook maken zij deel uit van de calamiteitendienst.
 • De Parkconciërges zijn het aanspreekpunt voor parkbezoekers en voor de partijen die met het park te maken hebben. Ze voeren de regie over het dagelijks onderhoud.

Wil je nog meer weten over werken bij gemeente Amsterdam? We laten graag onze medewerkers aan het woord: verhalen van onze medewerkers.

Dit breng je mee
Al onze collega’s verschillen. In functie, leeftijd, afkomst, karakter, dromen en hobby’s. Daar zijn we trots op, want al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze stad. Dus wie jij ook bent: je bent welkom binnen onze gemeente. Voor deze functie afdelingsmanager zien we ook graag:

 • Wo werk- en denkniveau;
 • Ruime (5+jaar) managementervaring binnen een vergelijkbaar aandachtsveld bij een grote overheidsorganisatie;
 • Visie op en ervaring (5+ jaar) met het werkveld op een vergelijkbaar organisatieniveau;
 • Kennis van en ervaring met aanbesteding van werk en grootstedelijke contracten;
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met de politiek-/bestuurlijke aspecten van de openbare ruimte;
 • Kennis van, en ervaring met, continu leren en verbeteren;
 • Oog voor zowel, de medewerker, de Amsterdammer als de bestuurder.

De competenties die belangrijk zijn voor deze functie zijn:

 • Het vermogen om in een complexe omgeving met tegenkrachten te werken, prioriteiten te stellen, en keuzes te maken, vanuit een overkoepelende visie zonder de integraliteit en het resultaat uit het oog te verliezen;
 • Je weet op een inspirerende, verbindende en coachende wijze leiding te geven. Je geeft richting en communiceert duidelijk daarover;
 • Sterke sociale en communicatieve vaardigheden en politieke sensitiviteit;
 • In staat zijn om op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie te schakelen en om te gaan met de diverse belangen en participatietrajecten te initiëren en ondersteunen.

Goed voor Amsterdam. Goed voor jou.
Als Afdelingsmanager kom je ons 36 uur per week versterken en kun je rekenen op onderstaande arbeidsvoorwaarden.

 • een bruto maandsalaris tussen € 5.274,- en € 7.269,- (schaal 14) op basis van een 36-urige werkweek. Het exacte salaris wordt afgestemd op de opleiding, kennis en ervaring die je meebrengt;
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, met daarna de mogelijkheid op een overeenkomst voor onbepaalde tijd indien je op dit moment nog geen, of een tijdelijke,  arbeidsovereenkomst hebt bij Gemeente Amsterdam.
 • Indien je al een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebt bij Gemeente Amsterdam, dan behoud je deze en word je overgeplaatst.
 • Ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Ons interne opleidingscentrum, de Amsterdamse School, biedt verschillende opleidingen, ontwikkeltrajecten en begeleiding in het werk waardoor je jezelf kan blijven uitdagen.
 • Een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van jouw salaris dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld extra pensioenopbouw of extra verlofdagen.
 • Een pensioenregeling bij ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs.
 • Een reiskostenvergoeding van € 0,10 per kilometer, tot 45 kilometer enkele reis woon-werkafstand voor het aantal dagen dat je op kantoor werkt en/of een thuiswerkvergoeding van € 2 euro netto per werkdag dat je thuis werkt.
 • Een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering.

Nieuwsgierig naar al onze arbeidsvoorwaarden? Bekijk de Personeelsregeling Gemeente Amsterdam (PGA).

Heb je nog vragen?
Bij vragen over de functie en/of sollicitatieprocedure neem je contact op met: Yvonne Jakobs, directeur Stadswerken via y.jakobs@amsterdam.nl of Ruud Stuurman, teammanager Groen, via 06 5157 1468 en/of R.Stuurman@amsterdam.nl

Solliciteren naar deze baan

 • Spreekt deze vacature je aan, dan ontvangen we je sollicitatie graag uiterlijk 16 mei 2022, via onze sollicitatiepagina.
 • De selectieprocedure bestaat uit een cv/brief ronde en vervolgens een gespreksronde. De gespreksronde kan ook uit 2 gesprekken bestaan omdat de kandidaat die door de selectiecommissie wordt voorgedragen nog een gesprek met de adviescommissie krijgt. De selectiecommissie bestaat uit de directeur Stadswerken (wordt de direct leidinggevende) een collega afdelingshoofd en een teammanager Groen, Flora en Fauna en een P&O adviseur.
 • De gesprekken vinden fysiek plaats op onze locatie aan de Pieter Braaijweg 10 te Amsterdam, in de week 21 tot en met 23.
 • Wij ontvangen graag je motivatie, waarin je in maximaal 1 A4 pagina toelicht waarom jouw werkervaring en competenties aansluiten bij deze functie. Je motivatie wordt meegewogen tijdens de selectieprocedure.
 • Sluit je cv aan op de functie-eisen, dan nodigen we je graag uit voor een sollicitatiegesprek.
 • Een assessment maakt deel uit van de procedure/ Een capaciteitentest maakt deel uit van de procedure;
 • Van elke collega die ons komt versterken vragen wij een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
 • Tip: wil je de vacature later nog eens bekijken? Sla deze dan gelijk op, want na de sluitingsdatum is de vacature niet meer vindbaar.

Ongevraagde acquisitie door bemiddelingsbureaus stellen we niet op prijs en kan leiden tot uitsluiting bij onze andere wervingsacties. Ook het ongevraagd sturen van cv’s door bureaus aan onze medewerkers zien we als acquisitie. Deze cv’s nemen we niet in behandeling.