Categorie archief: Uit ROm

Naar een concrete Nationale Omgevingsvisie
Perspectiefgebieden

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) kan sterk aan kracht winnen door opgaven voor samenhangende gebieden uit te werken en uitvoeringsgericht te maken. Naar analogie van de sleutelprojecten in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra, kiest het kabinet er dan ook voor om de opgaven in perspectiefgebieden concreet te maken (Minister BZK 2018). Dat biedt… Lees meer »

Energietransitie – kiezen voor stadswarmte of ‘all-electric’
Stijgende kosten voor verwarming in het gasloze tijdperk

De komende jaren neemt Nederland afscheid van verwarmen met aardgas. De transitie heeft tot gevolg dat Nederlanders meer geld kwijt zullen zijn aan de verwarming van hun woning. Nu al is er veel te doen over de prijs van stadswarmte, een van de alternatieven voor gas, terwijl voor het belangrijkste alternatief, all-electric, hoge investeringen moeten… Lees meer »

Veel doelen SVIR gehaald

Meer banen binnen bereik door sterkere groei stedelijke regio’s De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 (MIR) laat zien dat veel van de economische en  mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vrijwel zijn gehaald. De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is bij gemeenten steeds meer ingeburgerd geraakt. Er is nu meer bevolkingsgroei op multimodaal (auto + openbaar… Lees meer »

De cruciale verbinding tussen integraal strategisch beleid en uitvoering

We moeten de rampzalige breuk tussen integraal strategisch beleid met integrale uitvoeringsplanning weer herstellen. We moeten op zoek naar concepten die hierbij helpen. ‘Perspectiefgebieden’ hebben die potentie, denkt Friso de Zeeuw. ‘Amsterdam Wetlands’ is een ander voorbeeld. Versleten concepten, zoals het Groene Hart, moeten we slopen,, anders wordt de spaghetti alleen maar omvangrijker. En soms… Lees meer »

De praktische implementatie van een bestuurlijk-juridisch concept
Paradigmawisseling door te sturen op gebruiksruimte

Het opschuiven van de ingangsdatum van de Omgevingswet biedt extra kansen om te oefenen met het beleidsmatige concept gebruiksruimte. Door dat nu al centraal te stellen kunnen bestuurders, burgers en bedrijven nadenken over de langetermijnambities voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van maatschappij en bestuur. Het concept bevordert een structurele ontwikkeling, uitvoering en evaluatie… Lees meer »

Kansen duurzame bodemenergie onbenut door regelgeving en gebrek aan capaciteit
De opmars van de warmtepompen

Als de regels niet snel worden versoepeld en boorbedrijven het tempo van de woningbouwopgave niet weten bij te benen, leggen ook gesloten, comfortabele en duurzame bodemenergiesystemen het straks af tegen de minder duurzame maar makkelijker te installeren én veel goedkopere luchtwarmtepompen. Het jaarlijks aantal geïnstalleerde open WKO-systemen is inmiddels al met 99 procent gereduceerd. Dit… Lees meer »

Actief ingrijpen voor behoud unieke kwaliteiten
De Groen-blauwe Metropool

Nederland heeft een sterke internationale aantrekkingskracht, juist vanwege de fijnmazige en karakteristieke stedelijke en landschappelijke verscheidenheid. Versterken we die aantrekkelijke groen-blauwe metropool of laten we de Randstad zonder sturing de komende twintig jaar uitdijen en wordt ons land een stedelijke lappendeken? Volgens Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning, is actief ingrijpen… Lees meer »

Stichtse Vecht baseert omgevingsvisie op cultureel erfgoed
Trendlijnen maken kernkwaliteiten zichtbaar

Cultureel erfgoed kan een bijzondere rol spelen in gemeentelijke omgevingsvisies. Het heeft de kracht om uiteenlopende opgaven met elkaar te verbinden en mensen sterker bij het debat over hun leefomgeving te betrekken. Zo formuleerden ontwerpers en bewoners in de gemeente Stichtse Vecht acht ‘trendlijnen’ als toetsingskader voor nieuwe plannen. De invoering van de Omgevingswet mag… Lees meer »

5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen [1]

Door: Edwin Buitelaar, Senior onderzoeker en programmaleider PBL, bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht Edwin is aanstaande vrijdagmiddag één van de sprekers op het Seminar ‘Waar bouwen we in de stadsregio‘, naast Jan Latten, Paulus Jansen, Sjors de Vries, Fleur Gräper-van Koolwijk en hopelijk u ook! Er zijn nog aan aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via http://romagazine.nl/debatseminar-waar-bouwen-we-in-de-stadsregio/18876   Het… Lees meer »