Categorie archief: Uit ROm

De cruciale verbinding tussen integraal strategisch beleid en uitvoering

We moeten de rampzalige breuk tussen integraal strategisch beleid met integrale uitvoeringsplanning weer herstellen. We moeten op zoek naar concepten die hierbij helpen. ‘Perspectiefgebieden’ hebben die potentie, denkt Friso de Zeeuw. ‘Amsterdam Wetlands’ is een ander voorbeeld. Versleten concepten, zoals het Groene Hart, moeten we slopen,, anders wordt de spaghetti alleen maar omvangrijker. En soms… Lees meer »

De praktische implementatie van een bestuurlijk-juridisch concept
Paradigmawisseling door te sturen op gebruiksruimte

Het opschuiven van de ingangsdatum van de Omgevingswet biedt extra kansen om te oefenen met het beleidsmatige concept gebruiksruimte. Door dat nu al centraal te stellen kunnen bestuurders, burgers en bedrijven nadenken over de langetermijnambities voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van maatschappij en bestuur. Het concept bevordert een structurele ontwikkeling, uitvoering en evaluatie… Lees meer »

Kansen duurzame bodemenergie onbenut door regelgeving en gebrek aan capaciteit
De opmars van de warmtepompen

Als de regels niet snel worden versoepeld en boorbedrijven het tempo van de woningbouwopgave niet weten bij te benen, leggen ook gesloten, comfortabele en duurzame bodemenergiesystemen het straks af tegen de minder duurzame maar makkelijker te installeren én veel goedkopere luchtwarmtepompen. Het jaarlijks aantal geïnstalleerde open WKO-systemen is inmiddels al met 99 procent gereduceerd. Dit… Lees meer »

Actief ingrijpen voor behoud unieke kwaliteiten
De Groen-blauwe Metropool

Nederland heeft een sterke internationale aantrekkingskracht, juist vanwege de fijnmazige en karakteristieke stedelijke en landschappelijke verscheidenheid. Versterken we die aantrekkelijke groen-blauwe metropool of laten we de Randstad zonder sturing de komende twintig jaar uitdijen en wordt ons land een stedelijke lappendeken? Volgens Pieter van der Heijde, algemeen directeur van Bureau Stedelijke Planning, is actief ingrijpen… Lees meer »

Stichtse Vecht baseert omgevingsvisie op cultureel erfgoed
Trendlijnen maken kernkwaliteiten zichtbaar

Cultureel erfgoed kan een bijzondere rol spelen in gemeentelijke omgevingsvisies. Het heeft de kracht om uiteenlopende opgaven met elkaar te verbinden en mensen sterker bij het debat over hun leefomgeving te betrekken. Zo formuleerden ontwerpers en bewoners in de gemeente Stichtse Vecht acht ‘trendlijnen’ als toetsingskader voor nieuwe plannen. De invoering van de Omgevingswet mag… Lees meer »

5 misverstanden over binnen- en buitenstedelijk bouwen [1]

Door: Edwin Buitelaar, Senior onderzoeker en programmaleider PBL, bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht Edwin is aanstaande vrijdagmiddag één van de sprekers op het Seminar ‘Waar bouwen we in de stadsregio‘, naast Jan Latten, Paulus Jansen, Sjors de Vries, Fleur Gräper-van Koolwijk en hopelijk u ook! Er zijn nog aan aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan via http://romagazine.nl/debatseminar-waar-bouwen-we-in-de-stadsregio/18876   Het… Lees meer »

Omgevingsvisie Staphorst gaat óók over het sociale domein
Sociaal en fysiek zijn ondeelbaar

De omgevingsvisie ‘Staphorst, voor elkaar!’ is niet alleen richtinggevend voor het fysieke maar ook voor het economische én sociale domein. Daarmee gaat de visie verder dan de Omgevingswet vereist. Nog geen enkele gemeente gaat zo ver met de integratie van deze domeinen. Daarom is de Staphorstse omgevingsvisie opgenomen in de Tweede Tranche Pilots Omgevingsvisie, onder… Lees meer »

Bodemdaling stijgt op de politieke agenda

De aandacht voor de bodemdaling in het veenweidegebied lijkt een kantelpunt te hebben bereikt. Lange tijd onderbelicht bij bestuurders, krijgt het nu meer politieke en bestuurlijke aandacht. Trigger is het Klimaatakkoord van Parijs, waarmee afremmen van de CO2-uitstoot door veenoxidatie een beleidsdoel is geworden. In het Groene Hart zijn met name lokale en regionale overheden… Lees meer »

Aan de slag met een Regionaal Energietransitie &  Economievernieuwingsprogramma – RE2P
Energietransitie is ook een economische transitie

Plotseling staat de economische impact van de energietransitie vol in de spotlights. Het is niet alleen meer een verhaal van een noodzakelijke, maar geleidelijke verandering, mede door de forse reductie van de Groningse gaswinning. In een tijdbestek van een paar weken werden grotere stappen gezet dan in de jaren hiervoor: het aansluitrecht op gas vervalt… Lees meer »