Categorie archief: Praktijk

Het voorzorgsbeginsel bij ruimtelijke ontwikkelingen
Omgaan met onzekerheid

De doorsnee Nederlander houdt van zekerheid en is risicomijdend. Toch speelt de factor onzekerheid bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor deze terughoudend en met argusogen worden bekeken. Zeker wanneer aan die onzekerheid mogelijk gezondheidsrisico’s kleven. Daarom aandacht voor het voorzorgsbeginsel, hoe we daarmee omgaan bij ruimtelijke ontwikkelingen en straks in de Omgevingswet. Het voorzorgsbeginsel kent veel… Lees meer »

Gluren bij de Buren

Zonnestroom is in opkomst. Mede gesteund door zeer succesvolle subsidieschema’s neemt het aantal zonnestroominstallaties in Nederland sterk toe. De laatste jaren verdubbelde de totale productie jaarlijks. Maar het bedrijfsleven blijft achter bij het opwekken van zonnestroom. Ambassadeurbedrijven geven het goede voorbeeld en de overheid kan de kracht daarvan in de buurt uitbuiten, blijkt uit Gronings… Lees meer »

Precieze definitie en duidelijke omschrijving geleverde zorg
Woon-zorgcomplexen in het bestemmingsplan

Langer zelfstandig wonen is de trend. De vraag naar woningen voor ouderen en voor zorgbehoevenden is echter nu al veel groter dan het aanbod en dat zal de komende jaren niet veranderen. Volgens de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur moeten op korte termijn nieuwe woon-zorgconcepten worden gerealiseerd. Maar hoe dienen deze nieuwe woon-zorgconcepten te… Lees meer »

Combineren in de praktijk
Waterveiligheid en andere ruimtelijke opgaven

Het is inmiddels overduidelijk: werken aan waterveiligheid is in Nederland nooit klaar. Na de illustere Deltawerken kwamen zandsuppleties, Ruimte voor de Rivier en een nieuwe ronde dijkversterkingen. Het Deltaprogramma voorziet een nieuwe reeks ingrepen tot 2050, die vooral het rivierengebied fors zullen veranderen. Iedereen is het erover eens dat een combinatie met andere ruimtelijke opgaven… Lees meer »

Zoeken naar de koppeling van waterveiligheid- en kwaliteit
Adaptief ontwerpen en ontwikkelen in de delta

Onder de titel ‘Integrated Planning and Design in the Delta’ heeft een consortium van drie universiteiten en een aantal kennisinstituten, ingenieurs- en ontwerpbureaus een aanpak ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt grote (systeem-)schaal en kleine (project-)schaal, en lange termijn en korte termijn, aan elkaar te koppelen. Het onderzoek is toegespitst op de Zuidwestelijke delta van Zeeuwse… Lees meer »

Keuzes voor gemeenten bij gebiedsontwikkeling overzichtelijk in beeld
Verbrede gebiedsgerichte aanpak Hart van Zuid Rotterdam

De huidige gebiedsontwikkelingspraktijk staat bol van de experimenten om ruimtelijke projecten op een andere en vernieuwende manier tot ontwikkeling te brengen. In het gebiedsontwikkelingsproject Hart van Zuid in Rotterdam is door de gemeente geëxperimenteerd met een verbrede gebiedsgerichte manier van werken. Hart van Zuid, het gebied rondom Ahoy, Zuidplein en het Motorstraatgebied in Rotterdam, is… Lees meer »

De mens met stip op 1
Zonder software draait de hardware niet

In betrekkelijk korte tijd heeft High Tech Campus Eindhoven (HTCE) zich ontwikkeld tot de meest succesvolle Nederlandse campus. Een campus blijkt meer te zijn dan een ruimtelijk concept en de zichtbare ‘hardware’. Minstens zo belangrijk is de ‘software’: het vermogen de juiste gebruikers aan te trekken en vast te houden. Een korte schets van de… Lees meer »

Eurbanlab netwerk voor versnelling energietransitie
Quartier Vauban, duurzame pionierswijk in Freiburg

Quartier Vauban, gelegen aan de voet van het Duitse Zwarte Woud, geldt internationaal als ecologisch paradijs. Het voormalige legerterrein is herontwikkeld tot duurzame wijk, waar gemotoriseerd vervoer in de ban is gedaan en kleurrijke, energie-efficiënte woningen aanzienlijke kostenbesparingen voor bewoners opleveren. Het duurzame bouwproject Vauban staat niet op zichzelf, overal in Europa zijn inmiddels vele… Lees meer »

Duurzaam ruimtegebruik als pijler bij ‘nieuwe RO’
Ruimtelijke ordening springlevend en opnieuw vormgegeven

Ruimtelijke ordening is in Noord-Holland springlevend, maar heeft een andere invulling gekregen. Met het lijvige boekwerk Maak Plaats! is de koers 1,5 jaar geleden uitgezet. Het beleid is uitermate eenvoudig, helder en kernachtig vervat in een tiental uitgangspunten op slechts een paar A4-tjes: Noord-Holland zet krachtig in op verstedelijking binnen het bestaand stedelijk gebied in… Lees meer »

Uitnodigingsplanologie op het Eiland van Schalkwijk
Overheid en initiatiefnemers moeten wennen aan hun nieuwe rol

De Gemeente Houten realiseert samen met de Provincie Utrecht en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de ambities voor het Eiland van Schalkwijk middels uitnodigingsplanologie. De agrarische sector en recreatie moeten de economische dragers voor het Eiland worden. De gemeente nodigt bedrijven, ondernemers en particulieren uit om met initiatieven te komen die passen binnen de structuurvisie. Een tussenstand… Lees meer »