Joke Geldhof: ‘Tot 2025 genoeg woningbouwlocaties beschikbaar’

| 28 september 2017

De komende jaren moet het bouwtempo flink worden opgevoerd om in de groeiende woonvraag te kunnen voorzien, maar wie neemt de regie? Met deze vraag wendt Bart Reuser zich tot prominenten in de woonsector. Deze week: Joke Geldhof, gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Wonen van de provincie Noord-Holland.

1. Wat is uw visie op de grote woningbouwopgave en dan met name de rol van binnenstedelijk bouwen daarin?
‘Volgens de huishoudensprognose is er in Noord-Holland tot 2040 behoefte aan 212.000 nieuwe woningen. Dat betekent ongeveer 9.500 woningen per jaar. De behoefte is nogal ongelijk verdeeld over de provincie. Het overgrote deel – 190.000 woningen – komt voor rekening van Amsterdam en de directe omgeving van Amsterdam. De trek naar de stad is hier debet aan. Er zal dus gebouwd moeten worden op plekken die al relatief dichtbebouwd zijn. De vraag is daarbij hoe je enerzijds kunt verdichten zonder dat de stad haar aantrekkelijkheid verliest, bijvoorbeeld door het opgeven van groene ruimten aan de flanken van de stad. Een mooie complexe opgave vind ik dat, zeker in combinatie met verduurzaming.’

2. Zijn we dan ook op de goede weg?
De afgelopen 2 jaar bouwden de gemeenten al 10.000 woningen per jaar, waarvan een steeds groter deel binnenstedelijk, momenteel zelfs boven de 75%, dat noem ik wel de goede weg. Maar we hebben wel wat in te halen. In 2011 bouwde bijna niemand nog, behalve corporaties. Om de mogelijkheden voor nieuwe woningbouw goed in beeld te brengen, hebben we met samen met de MRA (Metropoolregio Amsterdam) een actieagenda opgesteld. Een van de allereerste acties was een inventarisatie van woningbouwlocaties, Dat stemde behoorlijk optimistisch. Er bleek nog veel meer plancapaciteit dan sommige mensen beweren. Tot 2025 zijn er genoeg locaties beschikbaar. Het aantal harde plannen waar geen planologische belemmeringen meer gelden om nu te gaan bouwen, is enorm toegenomen. Om dat nog inzichtelijker te maken is er nu een “planviewer” in de maak waarmee “zachte” van “harde” plannen kunnen worden onderscheiden, zodat gemeenten, bouwers, corporaties én de provincie effectiever in de grote vraag kunnen voorzien.’

3. Zegt u eigenlijk; geen vuiltje aan de lucht?
‘Wij vragen ons bij sommige locaties ook wel eens af: Waarom gaat die schop dan toch niet de grond in?,Is het eigendom van de grond te verspreid? Moet er aanvullend bodemonderzoek plaatsvinden? Of ontbreekt domweg creativiteit? Natuurlijk is er binnenstedelijk meer maatwerk nodig, maar je kan tegenwoordig zo veel met 3d-techniek, van huizen in een dag bouwen tot scantechnieken van bestaande panden. In samenwerking met Bouwend Nederland onderzoeken we hoe we dat kunnen versnellen. Die analyse vindt nu plaats.’
‘Een van de problemen die we wel signaleren is dat veel gemeenten tijdens de crisis hebben bezuinigd op de ambtelijke capaciteit. Daarmee is veel kennis en ervaring organisaties uitgestroomd. De ambtelijke machine moet uitgebreid worden om nu en in de toekomst de bouwproductie op gang te houden en nieuwe plannen voor na 2025 te ontwikkelen. Vanuit de MRA wordt inmiddels gekeken naar een poel van mensen die je kan inzetten. Een eerste begin is daarmee gemaakt en dat gaat goed.’

4. Het oogt nog behoorlijk vrijblijvend. Heeft u dan niet het gevoel dat er gebrek is aan regie, geld of prioriteit?
‘RO is niet voor niks een verantwoordelijkheid van de provincies. Het is een kerntaak, ik vind ook dat het de juiste schaal is….

Lees het hele interview op Stadszaken.nl 

 

Bart Reuser
Founding partner van Next Architects