Bart van Breukelen en Jan Fokkema
‘Niet elke stadsbewoner is een stedeling’

| 8 juni 2017

Hen wordt een gebrek aan ambitie verweten, maar zelf laken ze vooral het gebrek aan Haagse ambitie. ‘Een opstapeling van lokaal beleid is onvoldoende als het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland’, zeggen NEPROM-voorman Bart van Breukelen en -directeur Jan Fokkema. Een nationale woonagenda, het nieuwe kabinet moet er snel mee aan de slag.

Dit is de verkorte versie van het interview in ROm 6, juni 2017.

In maart presenteerden de NEPROM, de G32 en andere stakeholders een gezamenlijk Manifest Binnenstedelijke Gebiedstransformaties, waarin ze een aanzet geven voor het aanjagen van het binnenstedelijke bouwtempo. Voornaamste obstakel lijkt vooralsnog de kosten. Want wil je dat werkelijk een substantieel deel van de nieuwbouw in de bestaande stad plaatsvindt, dan moet er per woning 25.000 euro subsidie bij, aldus een onderzoek van Brink Groep dat een basis legt onder de ambities van het manifest. Met name die subsidie-eis schoot menig verstaander in het verkeerde keelgat. Waar is de creativiteit van de ontwikkelaars gebleven? Kunnen de kosten niet omlaag door dichter te bouwen? Of moeten gemeenten stoppen met het opleggen van al te beknellende parkeernormen? Is de residuele grondprijsmethodiek nog wel van deze tijd?

NEPROM

Dat verhaal van die subsidie ligt genuanceerder. Bart van Breukelen (verder BB): ‘Het manifest is absoluut geen pleidooi voor het subsidiëren van een sector. Als je de schaarse ruimte die er in de stad is beter wilt benutten, zul je van gebouwontwikkeling of plotontwikkeling naar gebiedsontwikkeling moeten gaan. Dan komen er kosten op je pad, die naar redelijkheid niet zijn toe te rekenen naar de woningen die je realiseert; voor bodemsanering, infrastructuur, openbaar vervoer, verwervingen van hinderwetbedrijven, et cetera. Die bedroegen afgelopen jaren gemiddeld 28.500 euro per gerealiseerde woning – tekorten die uit andere bronnen dan de opstalontwikkeling zijn bekostigd. Met het manifest willen we laten zien dat een serieuze binnenstedelijke bouwagenda óók een stevige publieke investering vergt. We merken keer op keer dat je dit de politiek moet uitleggen’.

Mengpaneel
Robert van Ieperen van Fakton claimt dat exploitatietekorten kunnen worden teruggebracht door dichter te bouwen.

BB ‘Dat is maar zeer ten dele waar. Als je die dichtheid opvoert, zit je met andere kosten. Op gegeven moment ben je dat inverdieneffect kwijt.’

Jan Fokkema (verder JF): ‘Het is natuurlijk een mengpaneel waar je aan kunt draaien. We hebben het onderzoek van het PBL als startpunt genomen. Daarin is uitgegaan van actuele dichtheden in de omgeving van inbreidingslocaties. Maar door alle hobbels die je bij binnenstedelijke gebiedstransformaties verder op je pad tegenkomt, zou je dan in de praktijk niet meer dan tien procent van je woningbouwopgave in de stad kunnen realiseren. In het onderzoek hebben we daarom gevoeligheidsanalyses uitgevoerd met onder andere vijfendertig procent verdichting ten opzichte van de bestaande woningbouw in de omgeving . Dan kom je al snel uit op woonmilieus met 80 tot 90 woningen per hectare. Dat is geen kinderachtige dichtheid. Het Amsterdamse Westerdokseiland zit boven de 100 woningen per hectare. Je moet er toch niet aan denken dat je hele stad dezelfde dichtheid heeft als het Westerdokseiland?’

De residuele grondprijsmethodiek is dus een antiprikkel voor hoogbouw?
JF ‘Met die residuele methode is op zich niet zoveel mis. Vroeger werd de grondquote vaak heilig verklaard, nu gelukkig niet meer. Residueel rekenen blijft een belangrijke basismethodiek. Het komt erop neer dat naarmate je meer vooraf ingeschatte opbrengsten realiseert, je meer voor je grond betaalt. Ik vind dat op zich niet zo erg. Je hebt toch een bepaalde vuistregel nodig.’

BB ‘Belangrijker vind ik de vraag of hoogbouw wel past binnen de Nederlandse cultuur. Een deel van de een- en tweepersoonshuishoudens wil misschien in hoogbouw wonen, een ander deel absoluut niet. Niet alle senioren zijn van die hippe brillen-senioren die elk weekend in de schouwburg zitten. Veel ouderen hechten aan een rustig en ruim woonmilieu, vlakbij de basisschool van hun kleinkinderen. En past hoogbouw bij de identiteit van onze steden?’

JF ‘Wethouder Paulus Jansen zegt dat je in Utrecht wel 10.000 woningen per jaar kunt bijbouwen, als je kijkt naar de enorme vraag. Maar, zegt hij er meteen bij, wat doet dat met de herkenbaarheid en de identiteit van je stad? We hebben prachtige historische middelgrote steden, die gezichtsbepalend zijn voor Nederland. Breng je met hogere dichtheden niet juist meer schade toe, dan dat het maatschappelijk gezien oplevert? Onze steden met hun karakteristieke woonmilieus zijn een kernkwaliteit van Nederland. Je moet het kind niet met het badwater weggooien. Niet elke stadsbewoner is een stedeling.’

Parkeernormen
Als dichter bouwen geen optie is om de kosten te drukken, wat dan wel?

BB ‘Parkeren is absoluut een kostbare voorziening die zeker in de eerste fase van projecten stevig op je exploitatie drukt. Stel, ik heb als ontwikkelaar een verouderd bedrijventerrein gekocht en wil daar woongebouwen realiseren. Ik sloop bestaande bebouwing en begin met de eerste vijf woongebouwen met in totaal honderd woningen. De gemeente hanteert een parkeernorm van 1,5 op eigen terrein, wat betekent dat je de grond in moet. Maar de kopers van deze woningen zijn natuurlijk niet gek. Zij vragen zich natuurlijk af waarom ze zo’n dure gebouwde parkeerplaats moeten afnemen, terwijl er op met maaiveld nog volop ruimte is om auto’s te parkeren’.

JF ‘Met een gebouwde parkeerplaats komt de verkoopprijs van zo’n woning al snel 40.000 euro hoger uit. Die woning krijg je niet verkocht, dus moet je de prijs verlagen. Dan loopt je exploitatietekort snel op.’

BB ‘Je kunt een oplossing zoeken met flexibele parkeernormen, en in het bestemmingsplan opnemen dat zolang er nog ruimte is, bewoners op het maaiveld kunnen parkeren. Als ontwikkelaar kun je dan later, als het gebied vol begint te raken, collectieve parkeervoorzieningen realiseren op een aantal plots. Je investeert dan pas in een parkeerplaats als deze waarde heeft.’

JF ‘Je speelt hiermee ook in op de veranderende vraag naar mobiliteit. In de grote steden zie je al dat het autobezit geleidelijk aan afneemt. Realiseer je dat je niets anders kunt doen met zo’n dure parkeerbak onder de grond, dan parkeren.’

BB ‘Je ziet wel dat parkeernormen lager worden. In Sluisbuurt experimenteert de gemeente Amsterdam met lage parkeernormen in combinatie met een park & ride aan de rand van de stad. Daarmee maak je je gebiedsexploitatie een stuk gezonder. Maar flexibele normen blijken nog heel lastig.’

Omgevingswet
Jullie waarschuwen in je manifest voor ongewenste spanningen op de woningmarkt.

JF ‘Ons land wordt geconfronteerd met een woningtekort dat alsmaar oploopt. Volgens onder andere de Primos-prognoses moeten er elk jaar minstens 80.000 nieuwe woningen bijkomen om de groei van één miljoen huishoudens tot 2030 te kunnen bijbenen. Vorig jaar zijn er met moeite 54.000 woningen bijgekomen. Volgend jaar al kijken we aan tegen een tekort van 200.000 woningen. Iemand als Hamit Karakus van Platform 31 zegt dat bouwprojecten in de stad vanzelf op gang komen, als je de ruimtelijke teugels maar strak genoeg houdt. Prijzen stijgen dan zo hard, dat de hoge kosten van binnenstedelijk bouwen zo uit de gebiedsexploitatie gedekt kunnen worden. Daar verzetten we ons sterk tegen.’

BB ‘Het is misschien nog waar ook. Maar het betekent tegelijk dat er dan geen ruimte is voor sociale huur en middensegment huur- of koopwoningen. Wil je in zo’n stad wonen? En is zo’n stad wel goed voor de economie? Wij denken van niet en afgaande op wat ik hoor, wil bijna niemand dat’.

JF ‘Laat ik duidelijk zijn: ook wij willen een groot deel van de woonopgave in de stad realiseren. Maar niet iedereen wil in de stad wonen en er is gewoon onvoldoende ruimte. Inkomens stijgen echt niet snel, en we maken ons collectief zorgen dat mensen zich bij verder oplopende woningprijzen te veel in de schulden steken. Dan moet je de woningmarkt niet verder knevelen.’

Nationale visie
Ter nuancering: die één miljoen extra huishoudens in 2030 waar het manifest over rept is koffiedik kijken. In het lage scenario komen er volgens het Planbureau voor de leefomgeving ‘maar’ 300.000 huishoudens bij, in een hoog groeiscenario kunnen dit er 1,6 miljoen in 2050 zijn.

JF ‘Feit blijf dat we inmiddels een forse achterstand hebben opgelopen, de opgave voor de komende jaren fors is, en we met alle scenario’s rekening moeten houden. We moeten in alle openheid praten over wonen als ruimtelijke opgave, net zoals we met de Vinex deden. Het gaat om de erkenning dat we voor enorme kwantitatieve en kwalitatieve opgaven staan, waarin we antwoorden moeten vinden op nieuwe vragen die in een nieuw tijdperk spelen. Wat betekenen veranderingen in mobiliteit, technologische mogelijkheden, energietransitie en nieuwe opvattingen over gezondheid voor de nieuwe woonmilieus die we moeten realiseren? Eigenlijk alles wat we in Ruimte maken voor het Nationaal Geluk al hebben genoemd. Het gaat om de vraag hoe we én binnenstedelijke gebiedstransformaties versnellen en opschalen, én hoe we de tuinsteden van de 21e eeuw maken.’

BB ‘Wat ons opviel is dat gemeenten aanvankelijk beducht waren voor onze oproep voor een meer stimulerende overheid die weer kaders stelt en initieert, als dat betekent dat Den Haag weer alles voor ons gaat verzinnen. Maar inmiddels zien zij ook dat een opeenstapeling van lokaal beleid onvoldoende is als het gaat om de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Wij pleiten met veel nadruk niet voor een nieuwe Vinex-operatie met een blauwdruk van welke woningen waar gebouwd moeten worden, wel voor een nationaal ruimtelijk ontwikkelingsbeleid dat gedragen wordt door gemeenten.’

Jan Jager