Consument wil betalen voor duurzamer wonen
Subsidie overheid voor energiezuinige woningen niet nodig

De waarde van energiezuinige nieuwbouw neemt toe en de consument is bereid meer te betalen. Dat komt naar voren uit onderzoek naar de effecten van duurzame woningbouw op de residuele grondwaarde, van de adviesbureaus PAS bv, DWA en Bureau Stedelijke Planning. Die laatste onderzocht de marktvraag van energiezuinige woningbouw. Omdat de bouw van deze woningen… Lees meer »

Ruilverkaveling voor energie

      Als we de energie uit kolencentrales vaarwel zeggen, moeten we alternatieven hebben, bijvoorbeeld windmolens of zonnepaneelvelden. Maar het is de afgelopen jaren duidelijk geworden dat mensen dat vaak landschapsvervuiling vinden en deze oplossingen liever niet in hun buurt hebben. Dus pleit Boris Hocks van Generation Energy voor het ontwerpen van nieuwe landschappen… Lees meer »

Werken aan een waardevol landschap
Met boerenverstand de grote transities aanpakken

auteur: Jaco Boer Het open veenweidelandschap van het Groene Hart staat onder druk door bodemdaling, verstedelijking en de noodzaak van een duurzame energietransitie. De agrariërs vervullen hier een sleutelrol met de vraag hoe zij als ‘hoeders’ van dit landschap hierop kunnen inspelen en er toch nog een boterham aan kunnen verdienen. In Midden-Delfland en Groot-Wilnis-Vinkeveen… Lees meer »

Omgevingswet: een dubbele veranderingsopgave voor ‘bodem’ en ‘water’
Leerprocessen voor proactieve en verbindende rolopvatting

auteurs Mike Duijn en Henk Puylaert (H2Ruimte)/ duijn@essb.eur.nl en henkpuylaert@h2ruimte.nl Wederzijdse verwachtingen uitspreken is cruciaal als startpunt voor ‘goede omgangsvormen’ Steek tijd, middelen en energie in een bredere beschikbaarheid van bestaande kennisbronnen Voor een goed geïntegreerde positie en een pro-actievere rol in planprocessen in de geest van de Omgevingswet, staan de sectoren bodem en water… Lees meer »

Naar een concrete Nationale Omgevingsvisie
Perspectiefgebieden

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) kan sterk aan kracht winnen door opgaven voor samenhangende gebieden uit te werken en uitvoeringsgericht te maken. Naar analogie van de sleutelprojecten in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra, kiest het kabinet er dan ook voor om de opgaven in perspectiefgebieden concreet te maken (Minister BZK 2018). Dat biedt… Lees meer »

BT Regiotour: Ga 27 september op reis naar circulair Friesland

Ga donderdag 27 september mei op reis met BT naar de meest circulaire regio van Nederland: de provincie Friesland. In samenwerking met de vereniging Circulair Friesland bezoeken we in één dag de circulaire hoogtepunten van de Elfstedenprovincie. Direct inschrijven kan via deze link. Wanneer je de circulaire economie goed wilt aanpakken, dan is de regioschaal… Lees meer »

Masterclass: Besturen van de Smart City (14 februari 2019)

Wat is big data en hoe zet je het in? Wat is de nieuwe bestuurkundige opgaven door technologisering? En welke ethische vragen moeten we op lossen voor we echt smart zijn? Kortom, hoe bestuur je de smart city? MASTERS Tijdens de door de BNSP en de Future City Foundation ontwikkelde Masterclass ‘Besturen van de Smart City’ (14… Lees meer »

Energietransitie – kiezen voor stadswarmte of ‘all-electric’
Stijgende kosten voor verwarming in het gasloze tijdperk

De komende jaren neemt Nederland afscheid van verwarmen met aardgas. De transitie heeft tot gevolg dat Nederlanders meer geld kwijt zullen zijn aan de verwarming van hun woning. Nu al is er veel te doen over de prijs van stadswarmte, een van de alternatieven voor gas, terwijl voor het belangrijkste alternatief, all-electric, hoge investeringen moeten… Lees meer »

Veel doelen SVIR gehaald

Meer banen binnen bereik door sterkere groei stedelijke regio’s De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 (MIR) laat zien dat veel van de economische en  mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vrijwel zijn gehaald. De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is bij gemeenten steeds meer ingeburgerd geraakt. Er is nu meer bevolkingsgroei op multimodaal (auto + openbaar… Lees meer »