Provincies en de fysieke leefomgeving
Zoeken naar evenwicht met soms pijnlijke keuzes

Klimaatverandering, energiestransitie, economische groei en leefbaarheid, woningbouw en bereikbaarheid; het zijn de grootste, maar lang niet de enige thema’s in de fysieke leefomgeving. De complexiteit neemt toe en zonder voldoende draagvlak kan niets meer. Provincies moeten daarbij als middenbestuur zorgen voor afstemming en verbinding, soms stimuleren, soms een streep trekken. Hoe ze het ervan afbrengen,… Lees meer »

De urgentie van een plan voor een klimaatbestendig Nederland
Een NOVI in samenhang

auteur Wil Borm/bormdekkers@casema.nl De schrijver is secretaris van Adviesgroep Borm & Huijgens, die adviseert op het terrein van integraal waterbeheer. Opmaat voor de NOVI Binnenkort presenteert het kabinet de concept-NOVI, waarin de hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefruimte worden vastgelegd. ROm biedt ruimte aan vakgenoten om het debat te voeden… Lees meer »

Te weinig samenhang mobiliteits- en planologisch beleid
Klimaatbeleid en mobiliteit in de G4

auteurs Ekki Kreutzberger, Kate Unsworth, Rob Konings/e.d.kreutzberger@tudelft.nl Verandering in mobiliteitsgedrag levert voor de G4 een forse bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. De vier grote steden hebben voor CO2 uiteenlopende ambities om die doelen te realiseren en kiezen voor vergelijkbare maatregelen. Toch is het zeer onzeker of ze die ambities kunnen waarmaken. Het ontbreekt aan inzicht in… Lees meer »

Co Verdaas: ‘Breek het infrastructuurfonds open’

Auteur Jan Jager Stadszaken.nl Tot 2031 is voor ruim €89 miljard rijksgeld toebedeeld aan infrastructuurprojecten. Het geld gaat in hoofdzaak naar het wegwerken van knelpunten in de landelijke hoofdinfrastructuur. Voor binnenstedelijke openbaar vervoer is amper budget. Volgens Co Verdaas is het ‘niet zo slim’ om zo ver vooruit (tot 2031) zo veel middelen vast te leggen… Lees meer »

Utrecht, Overvecht
Gevarieerder woonmilieu dankzij samenwerking corporatie en ontwikkelaar

Auteur Marcel Bayer Mengen, versnellen en kwaliteit toevoegen; dat zien woningcorporatie Mitros, ontwikkelaar BPD en de Gemeente Utrecht als de driedubbele opgave in een karakteristiek, maar gedateerd deel van de Utrechtse naoorlogse stadswijk Overvecht. Met een stadsbrede overeenkomst tussen de corporatie en de ontwikkelaar wordt dat mogelijk. Dit artikel verscheen eerder in de speciale ROm-… Lees meer »

Vijf vragen aan: Jop Fackeldey
‘De RES is ook een ruimtelijke energiestrategie’

Nu het Klimaatakkoord er nagenoeg ligt, moet de energiestransitie vooral z’n beslag krijgen in Regionale energiestrategieën (RES). In die RES wordt bepaald waar welke duurzame alternatieve energiebronnen voor het aardgas in de fysieke leefomgeving zullen worden aangeboord en hoe de fasering daarvan gaat plaatsvinden. Ruimtelijke inpassing, draagvlak en inpassing zijn cruciale voorwaarden. Het kabinet moet… Lees meer »