Gemeente Zwolle
Senior Planoloog

| 30 oktober 2020

32-36 uur, academisch niveau, schaal 12

Dit zijn wij
In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s.

Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond.

De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie.

Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad.

Een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven.

Een stad waar mensen centraal staan. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Zó doen we dat in Zwolle.

Ruimte en Economie
De afdeling Ruimte en Economie bestaat uit veelkleurige en betrokken teams van circa 25 beleidsmedewerkers op het terrein van economie, toerisme, duurzaamheid, mobiliteit, water, groen, wonen en ruimtelijke ordening. De kracht van de afdeling is het vertalen van ontwikkelingen en trends naar opgaven van Zwolle en de regio. Jij gaat aan de slag binnen het team Ruimte.

De uitdaging
Zwolle maakt een flinke schaalsprong. De ontwerp Omgevingsvisie geeft richting aan een mogelijke groei van 25.000 woningen tot 2040. We zetten bovendien in op het behouden en versterken van een leefbaar Zwolle. De uitdaging is een integrale gebiedsbenadering. We werken dus altijd ‘met de kaart op tafel’ en multidisciplinair. Jij bent als planoloog hierin de verbindende schakel.

Dit ga je doen
Jij maakt strategisch beleid voor de fysieke leefomgeving op verschillende schaalniveaus, waarbij we vanaf het eerste moment zijn betrokken. We doen ook veel samen met het Rijk, Regio, Provincie en Waterschap. In voorstellen geef je onze koers aan en overleg je hoe we de samenwerking kunnen vormgeven.

Locatie- en gebiedsontwikkeling
Een deel van het werk richt zich op locatie- en gebiedsontwikkeling. We ontwikkelen steeds meer ‘gemengde’ wijken, waar veel partijen bij betrokken zijn. Als enthousiaste ‘trekker’ krijg je alle belangen boven tafel. Je verleidt, onderhandelt, weegt af en geeft daarna het ruimtelijk planvormingsproces vorm. Een open, creatief en haalbaar strategisch visie- en planvormingsproces. Daarbij zet je altijd in op meervoudige waarde-creatie. Alle ontwikkelingen dragen bij aan onze grote opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit en versterking van de kwaliteit van stad en omgeving.

Omgevingsvisie
Het ontwerp omgevingsvisie is af. Deze is leidend voor de ontwikkeling van Zwolle, maar wordt periodiek herzien. Het is een levendig document en jij geeft input om beleid bij te stellen als dat beter is voor de stad.

MIRT onderzoeken
Het is heel bijzonder dat wij de komende jaren vier MIRT onderzoeken uitvoeren samen met Rijk, Provincie en regio. Deze onderzoeken gaan over groei en leefbaarheid;  de ontwikkeling van de Spoorzone, verstedelijking, bereikbaarheid en klimaat-bestendigheid van Zwolle en haar omgeving. Het team Ruimte is hier nauw bij betrokken. Jij hebt dus een grote invloed op de toekomst van de stad en de regio.

Dit ben jij
Je hebt een WO opleiding planologie en verbindt de vakgebieden planologie/stedenbouw en ruimtelijke ordening die impact hebben op de inrichting van de fysieke leefomgeving. Met visie, lef en gedrevenheid heb je al middelgrote en grotere steden getransformeerd en vernieuwd.

Je weet hoe de hazen lopen bij de overheid en vormt je snel een breed beeld van de opgaven die Zwolle heeft. De stad verandert. Daar heb je een visie op en daar ga je voor. Als goed verteller weet je een lang verhaal kort te brengen met de broodnodige kwinkslagen en mensen te inspireren. Dat vind je ook terug in je schriftelijke adviezen. Het gaat om de kern.

Verleiden en onderhandelen zitten in je bloed. Vanuit de inhoud ben je een sterke partner voor onder meer woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, investeerders en andere private partijen. 

Ondanks tegenstrijdige vraagstukken en belangen, blijf je bij je onafhankelijk advies ingegeven vanuit een sterke, intrinsieke motivatie om iets moois van Zwolle te maken.

Een goed plan is één, maar je wilt ook resultaat zien en daarom zorg je dat plannen en ideeën goed worden uitgelijnd. Als betrouwbare professional heb je een hoge gunfactor bij politiek, bestuur, ambtelijke organisatie en strategische partners.

Dit bieden wij
Een salaris van maximaal € 5.872,- (maximum schaal 12) bruto per maand bij een volledige werkweek van gemiddeld 36 uur per week. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast ontvang je 17,05% van je salaris in de vorm van een individueel keuzebudget (IKB) waarmee je een deel van je arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Je hebt de mogelijkheid om dit bedrag maandelijks of jaarlijks te laten uitkeren. Het vakantiegeld en een dertiende maand is in dit bedrag opgenomen. Het pensioen dat voor je wordt opgebouwd, staat los van deze regeling.

Meer weten?
Laat weten wie je bent en wat je wilt. Solliciteren kan via www.werkenvoorzwolle.nl tot en met vrijdag 20 november a.s. Neem voor informatie contact op met Godelieve Wijffels, afdelingshoofd Ruimte en Economie, g.wijffels@zwolle.nl, (038) 498 3104. De eerste gesprekken vinden plaats op woensdag 2 december in de middag. Een eventueel tweede gesprek wordt gepland op dinsdag 8 december in de ochtend.