Strategisch Beleidsadviseur

| 31 oktober 2018

Afwisseling en diepgang. Strategisch, verbindend en teamspeler. In deze veelzijdige functie ben jij de ruimtelijke strateeg op het gebied van stedelijke en regionale ontwikkeling binnen het team Metropool van Ruimte en Duurzaamheid. In staat om tussen stedelijke, regionale en (inter)nationale schaal te schakelen en als teamspeler waardevolle verbindingen te maken, intern en extern. Complex? Ja, maar met een zeer ruime ervaring op het vlak van (politiek-bestuurlijke) advisering, coördinatie en analyse op het gebied van complexe ruimtelijke- en duurzaamheidsvraagstukken is dit voor jou dé uitdaging!

Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een

Strategisch Beleidsadviseur
Vaste baan, voor 32 – 36 uur

De functie
Team Metropool is een van de 3 strategische beleidsteams van de afdeling Strategie binnen de directie Ruimte en Duurzaamheid. Het team Metropool richt zich op de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam, op zowel nationaal als internationaal gebied. Samen met partners in de regio, bij het rijk en in Europa werkt het team aan het versterken van de ruimtelijk-economische condities in belang van de internationale concurrentiepositie van de Metropoolregio Amsterdam. Specifiek richten de werkzaamheden zich daarbij op het vormgeven van de verstedelijkingsopgave, de energietransitie, de mobiliteitsopgave en economische opgave van de Metropoolregio Amsterdam. Daarbij gaat het om het leggen van verbanden tussen ruimtelijk-economische ontwikkelingen, landschappelijke- en duurzaamheidsopgaven, van Europa tot op gebiedsniveau. Daarvoor is een goede samenwerking en open houding een must.

Als senior strategisch beleidsadviseur van team Metropool combineer je specifieke vakinhoudelijke kennis op het brede terrein van de ruimtelijke planvorming met uitvoerende, adviserende en organisatorische kwaliteiten. Je leidt projecten, coacht medewerkers en bent in staat goed samen te werken met diverse partners binnen de stedelijke, regionale en (inter)nationale context van Amsterdam. Je bent in staat om jouw inzichten overtuigend over te brengen en hebt een uitstekend gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je bent op de hoogte van voor de ruimtelijke opgave relevante wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen en de regionale, nationale en internationale context waarin Amsterdam opereert.
Als senior strategisch beleidsadviseur kan je afhankelijk van de opgave flexibel worden ingezet binnen heel Ruimte en Duurzaamheid, maar specifiek op regionaal en (inter)nationaal niveau werk je aan de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam.

Wat ga je doen als Strategisch Beleidsadviseur?

 • Het bouwen, onderhouden en benutten van (relatie)netwerken op stedelijk, regionaal en (inter)nationaal niveau;
 • Vertegenwoordiging van de gemeente Amsterdam in werkgroepen en overlegverbanden op stedelijk, regionaal en (inter)nationaal niveau;
 • (Bestuurlijke) agendering en advisering rond (inter)nationale, regionale en stedelijke planologische vraagstukken waar Amsterdam mee heeft te maken;
 • Onderzoek en analyse van systemen in relatie tot ruimtelijke, demografische en sociaal-economische dynamiek en scenario’s;
 • Programmering van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen;
 • Verzorgen van planologische input voor regionale en stedelijke (ruimtelijke) verkenningen en inpassingsvraagstukken op verschillende schaalniveaus;
 • Integrale analyse en strategische (bestuurs)advisering rond de programmatische invulling van complexe ruimtelijke plannen in relatie tot andere ontwikkelingen;
 • Het adviseren over te doorlopen ruimtelijke procedures en processen vanuit een integrale benadering, met oog voor bestuurlijk, maatschappelijk en politiek draagvlak en realiseerbaarheid op gebiedsniveau;
 • Integrale ruimtelijke beoordeling en strategische advisering ten aanzien van gebiedsontwikkelingen, stedelijke ontwikkelingen en regionale ontwikkelingen;
 • Het coördineren van onderzoeken, verkenningen en het deelnemen aan en/of leiden van complexe projecten;
 • Het functioneel aansturen van multidisciplinaire projectgroepen.

Wij vragen

 • Afgeronde academische opleiding (master) in vakrichting Planologie, Sociale Geografie en/of Ruimtelijke Ordening;
 • Ruime aantoonbare ervaring (minimaal 6 jaar) op gebied van complexe ruimtelijke vraagstukken in een soortgelijke functie;
 • Aantoonbare ervaring en (vak)kennis van de ruimtelijke opgaven voor Amsterdam, de regio Amsterdam en op nationaal niveau;
 • Kennis en aantoonbare ervaring in het vertalen van ruimtelijke en sociale economische dynamiek naar concrete ruimtelijke producten, projecten en adviezen;
 • (Vak)kennis en gevoel voor aanverwante beleidsterreinen zoals mobiliteit, duurzaamheid, groen en stedelijke economie;
 • Aantoonbare ervaring in het politiek-bestuurlijke krachtenveld en besluitvormingsprocessen met gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Ruime ervaring in het direct als projectleider aansturen van projecten en onderzoekstrajecten;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
 • Een brede blik waarmee je naast ruimtelijke ordening ook in staat bent te kijken naar de ander vakdisciplines van Ruimte en Duurzaamheid en daarbuiten;
 • Vermogen om met tegengestelde belangen om te gaan en vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te beoordelen;
 • Aantoonbare ervaring met samenwerking en het organiseren, overbrengen en uitdragen van denkkracht in een brede bestuurlijke, maatschappelijke en politieke omgeving.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Inventiviteit;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Samenwerken;
 • Resultaatgerichtheid;

Wat biedt Gemeente Amsterdam jou?

 • Afhankelijk van je opleiding en werkervaring bedraagt het salaris minimaal € 4.490,- en maximaal € 5.984,- bruto per maand (salarisschaal 13) op basis van 36 uren per week.
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan o.a. uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Ruimte en Duurzaamheid draagt bij aan een duurzaam en economisch sterke stad en regio, door samen met andere partijen: (planologische) ruimte te creëren voor duurzame ontwikkelingen; de ruimtelijke kwaliteit te versterken door vormgeving die gericht is op een goed functionerende en attractieve publieke ruimte. De organisatie bestaat uit 5 afdelingen (Strategie, Expertise, Duurzaamheid, Gebieden en Projecten) met verschillende multidisciplinaire teams, waaronder team Metropool.

Informatie
|Neem voor meer informatie over de functie contact op met Bart van der Heijden, Teamleider Metropoolregio Amsterdam, bereikbaar via 06 – 2209 6834 en/of per mail: Vacatures.rd@amsterdam.nl.

Neem voor meer informatie over de procedure contact op met Mirjam Fonteijn, Medewerker Capaciteit en Matching, bereikbaar via 06 – 2209 6834 en/of per mail: Vacatures.rd@amsterdam.nl.

Solliciteren op de functie van Strategisch Beleidsadviseur
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 14 november 2018 via onze sollicitatiepagina onder vermelding van Strategisch Beleidsadviseur – 18100315.

Je CV, motivatie en eventueel portfolio mogen in totaal niet groter zijn dan 10MB.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. #LI-POST

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.