Tag-archief: Blog Omgevingsrecht

Nationaal Waterplan 2016-2021 gepubliceerd

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken hebben 15 december 2015 het nieuwe Nationaal Waterplan 2016-2021 gepubliceerd. In het Nationaal Waterplan, dat ingevolge artikel 4.1 van de Waterwet wordt vastgesteld, worden de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijke beleid… Lees meer »

Nbw-vergunning vereist voor afschot van ganzen in Natura 2000-gebied

Het aantal overzomerende ganzen in Nederland is de afgelopen paar jaar fors gestegen. Deze ganzen veroorzaken vaak overlast en schade in landbouwgebieden. Provincies verlenen daarom ontheffingen van de verboden op grond van de Flora- en faunawet om de ganzen te bestrijden en de ganzenpopulatie planmatig te verkleinen. Ontheffingen worden onder andere verleend voor het vangen… Lees meer »

Op naar de Ladder 2.0!

Op 23 november jl. heeft de Minister van IenM de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, tweede lid, Bro). Knelpunten in de praktijk vragen om een oplossing terwijl tegelijkertijd de doeltreffendheid van de Ladder wel behouden moet worden. Vooruitlopend op de integratie… Lees meer »

Voorzieningenrechter doet uitspraak over rechtskarakter melding PAS

Afgelopen vrijdag 6 november heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening afgewezen tegen de ontvangstbevestiging van een melding op grond van de programmatische aanpak stikstof. De voorzieningenrechter oordeelde dat de ontvangstbevestiging niet kan worden aangemerkt als een appellabel besluit in de zin van de Awb, waardoor aan een inhoudelijke beoordeling… Lees meer »

Concurrenten ontkomen aan toepassing relativiteitsvereiste bij beroep op de Ladder

Met de uitspraak van de Afdeling van 20 mei jl. wordt concurrenten het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb) tegengeworpen als zij vanuit een concurrentiebelang een beroep doen op de Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro). In deze uitspraak heeft de Afdeling twee ‘escapes’ geformuleerd. Lees verder op blogomgevingsrecht.nl

Bevoegd gezag vvgb bij windturbineparken: AbRvS biedt duidelijkheid!

Voor het oprichten van windturbines is vaak een omgevingsvergunning strijdig gebruik (strijd met het bestemmingsplan) nodig. De vraag rijst welk bestuursorgaan bevoegd is om de benodigde verklaring van geen bedenkingen (vvgb) te verlenen. Op 19 augustus jl. heeft de Afdeling in een juridisch interessante uitspraak duidelijkheid geboden op dit punt. Lees verder

Nadere aanscherping invulling begrip één stedelijke ontwikkeling

Opnieuw heeft de Afdeling zich uitgelaten over de vraag wanneer een ontwikkeling kan worden aangemerkt als een ‘stedelijke ontwikkeling’ waarop de Ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing is. Hoewel de Afdeling vorig jaar nog oordeelde dat de ontwikkeling van 14 woningen wel degelijk een ‘stedelijke ontwikkeling’ in de zin van artikel 3.1.6, lid 2, van… Lees meer »