Tag-archief: Daniëlle Roelands-Fransen

Da’s pech, fiets weg
De reikwijdte van het gemeentelijk fietsparkeerverbod

Op 10 oktober heeft de Rechtbank Den Haag een uitspraak gewezen over de grenzen aan de bevoegdheid van de gemeenteraad om verordeningen vast te stellen. Deze uitspraak is weliswaar in lijn met de bestendige jurisprudentie op dit punt maar de uitspraak geeft niettemin aanleiding om langer stil te staan bij dit leerstuk. Grenzen verordenende bevoegdheid… Lees meer »

De een kan niet zonder de ander!
Parkeerbalans en maximale plancapaciteit

In het kader van nieuwe ruimtelijke plannen kan aan de hand van een parkeerbalans worden vastgesteld in hoeveel nieuwe parkeerplaatsen moet worden voorzien. Aandachtspunt hierbij is dat wordt uitgegaan van hetgeen een bestemmingsplan maximaal planologisch mogelijk maakt. Doe je dat niet, dan is de kans dat je plan het niet haalt bij de bestuursrechter heel… Lees meer »

Concurrenten ontkomen aan toepassing relativiteitsvereiste bij beroep op de Ladder

Met de uitspraak van de Afdeling van 20 mei jl. wordt concurrenten het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb) tegengeworpen als zij vanuit een concurrentiebelang een beroep doen op de Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro). In deze uitspraak heeft de Afdeling twee ‘escapes’ geformuleerd. Lees verder op blogomgevingsrecht.nl

De beheersverordening onder de loep genomen

Het instrument van de beheersverordening dat per 1 juli 2008 in artikel 3.38 Wro is verankerd, heeft tot op heden in de jurisprudentie nog relatief weinig aandacht gehad. ‘Onbekend maakt onbemind’, lijkt wel enigszins van toepassing te zijn op de beheersverordening. Een drietal – min of meer gelijkluidende – uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van… Lees meer »

Stedelijke herverkaveling: een nieuw ontwikkelingsmodel

Gebiedsontwikkkeling zonder het inzetten van het instrument van onteigening: stedelijke herverkaveling zou dat mogelijk kunnen maken. Het instrument van herverkaveling heeft zijn nut bewezen op het platteland. Op dit moment worden in het kader van de Omgevingswet de mogelijkheden voor het inzetten van dit instrument in de stad verkend… > http://bloggebiedsontwikkeling.nl/blog/stedelijke-herverkaveling-een-nieuw-ontwikkelingsmodel

Winkelleegstand: een te toetsen criterium door de bestuursrechter

Op 13 februari jl. heeft Locatus de cijfers over de winkelleegstand per 1 januari 2013 bekend gemaakt. De belangrijkste conclusie is dat de winkelleegstand per saldo in 2012 nauwelijks is toegenomen en in vergelijking met voorgaande jaren zelfs veel minder sterk steeg. In de analyse van de winkelleegstand neemt Locatus wel een verschuiving van branches… Lees meer »