Tag-archief: pels rijcken

Vuurwerkvacuüm mag in Hilversum!

Na een reeks uitspraken  deed de Afdeling op woensdag 14 december jl. einduitspraak over het omstreden vuurwerkverbod in het centrum van Hilversum. De Afdeling oordeelde dat het college van burgemeester en wethouders  bevoegd was om een deel van de stad aan te wijzen als vuurwerkvrij. Het vuurwerkverbod blijft daarmee overeind. Rb. Midden-Nederland 19 december 2014… Lees meer »

AMvB’s Omgevingswet: consultatie afgerond, hoe nu verder?

18 november jl. heeft de minister van IenM de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de formele toetsing en consultatie van de vier ontwerp-algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet. Consultatie en toetsing De vier ontwerp-AMvB’s (het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en het Omgevingsbesluit… Lees meer »

Rechtbank Den Haag over drones en de trias politica

De rechtbank Den Haag heeft op 9 november 2016 uitspraak gedaan in een procedure die is aangespannen voor de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en één journalist. De procedure betreft het gebruik van drones en het verschil dat er in regelgeving bestaat tussen het recreatief en professioneel gebruik van drones. Feiten en achtergrond Kort gezegd… Lees meer »

Is de aanleg hoogspanningsleiding bouwvergunningplichtig?

Er is de afgelopen 14 maanden veel te doen geweest rond de omgevingsvergunning (activiteit bouwen) voor hoogspanningsleidingen. Eerder signaleerden wij de uitspraken van de rechtbank Oost-Brabant en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de vraag of voor de aanleg van hoogspanningsleidingen een afzonderlijke omgevingsvergunning nodig is. Ook bespraken wij het ontwerpbesluit tot… Lees meer »

Aanleg hoogspanningsleiding bouwvergunningplichtig?

Op 21 september jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (AbRvS) uitspraak gedaan over de vraag of het bevestigen van hoogspanningsleidingen aan een reeds bestaande hoogspanningsmast aangemerkt kan worden als bouwen in de zin van de Wabo. Wat was er aan de hand? Een inwoner van de gemeente Helmond woont in de… Lees meer »

Asbest en bedrijfsterreinen

Het Gerechtshof Amsterdam heeft zijn arrest van 12 juli 2016 geoordeeld dat de noodzaak van het treffen van maatregelen in de vorm van afdekken van een puinverharding met een te hoge asbestconcentratie met schone grond en het onderhoud van deze afdeklaag het normaal gebruik van een bedrijfsterrein in de weg staat. De koper mocht derhalve… Lees meer »

De een kan niet zonder de ander!
Parkeerbalans en maximale plancapaciteit

In het kader van nieuwe ruimtelijke plannen kan aan de hand van een parkeerbalans worden vastgesteld in hoeveel nieuwe parkeerplaatsen moet worden voorzien. Aandachtspunt hierbij is dat wordt uitgegaan van hetgeen een bestemmingsplan maximaal planologisch mogelijk maakt. Doe je dat niet, dan is de kans dat je plan het niet haalt bij de bestuursrechter heel… Lees meer »

AMvB’s Omgevingswet openbaar: het Omgevingsbesluit

Op 1 juli jl. heeft Minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de vier ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet openbaar gemaakt. De openbare internetconsultatie hiervan zal doorlopen tot 16 september 2016, tevens zijn de ontwerpbesluiten aan het parlement voorgelegd. Dit blogbericht gaat over het Omgevingsbesluit, waarin drie thema’s zijn aan te wijzen:… Lees meer »

Wel nieuwe ontwikkeling, geen parkeerregeling. Kan dat?

Veel gemeente worstelen met het vormgeven van een planregeling die borgt dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid maar tegelijkertijd voorkomt dat er een overschot aan beschikbare parkeerplaatsen ontstaat. Dat dit maatwerk vraagt, illustreert een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over het bestemmingsplan Hart van Zuid, van de gemeente Rotterdam van 22 juni jl. Opzet planregeling… Lees meer »