Tag-archief: pels rijcken

Wanneer geldt de dubbele Laddertoets?

Om te voorkomen dat een besluit onnodig wordt getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking, is van belang na te gaan op welke besluiten de Ladder van toepassing is. Bij de toets komen namelijk de nodige onderzoekslasten kijken. Een overbodige toets is zonde. Hoe zit het met het toepassingsbereik van de Ladder bij uitwerkingsplichten en… Lees meer »

Het permanent bewonen van een recreatiepark:
Een nieuwe stedelijke ontwikkeling

Op 1 juni jl. heeft de Afdeling een belangrijke uitspraak gewezen voor het toepassingsbereik van de Ladder voor duurzame verstedelijking. Bij de uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden kan ook als geen sprake is van nieuw ruimtebeslag sprake zijn van een nieuwe stedelijke ontwikkeling die moet worden getoetst aan de Ladder. Zo vormt het legaliseren van permanente… Lees meer »

Vvgb, wanneer moet je er wat mee?

De Afdeling heeft op 6 april jl. een interessante en voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan over de verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) als bedoeld in artikel 2.27 Wabo. Hieruit volgt kortgezegd dat wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het in strijd met een bestemmingsplan gebruiken van gronden als bedoeld in artikel 2.1, eerste… Lees meer »

Manege, een stedelijke ontwikkeling?

Het verplaatsen van een bestaande manege naar een nieuwe locatie, is een stedelijke ontwikkeling waarop de Ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing is, zo oordeelde de Afdeling op 24 februari jl. In die uitspraak ging het over een omgevingsvergunning strijdig gebruik verleend door het college van B&W van de gemeente Hillegom voor het oprichten van… Lees meer »

Gemeente dient schade te vergoeden voor onterechte MER-verplichting

Indien een besluit wordt vernietigd, staat het onrechtmatig handelen van het overheidsorgaan in beginsel vast. Dit betekent niet dat het overheidsorgaan schadeplichtig is. Zo moet bijvoorbeeld sprake zijn van causaal verband en geen eigen schuld. Deze uitspraak gaat over deze beperkingen en bevat interessante overwegingen over causaal verband, relativiteit en eigen schuld bij milieuvergunningen. Wat… Lees meer »

Praktijk
Hoe flexibel is de Ladder?

De praktijk roept om flexibel bestemmen. Daarmee is gemakkelijker in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en trends. Door gemengde bestemmingen op te nemen in bestemmingsplannen, kan leegstand eenvoudiger worden opgelost. Als de ene functie niet blijkt te werken op een locatie, dan kan een andere functie de leegstand opvullen. Naar verwachting neemt deze vraag onder… Lees meer »