Zutphen aan de slag met acht sleutelprojecten

| 18 juni 2014

Gebiedsplan Rivier in de Stad

Integrale ruimtelijke programma’s komen in deze tijd moeilijk van de grond, juist vanwege de gekozen totaalbenadering. Zo ook in IJsselstad Zutphen. Toch trekt de Gelderse gemeente, samen met andere overheden, op basis van het gebiedsplan Rivier in de Stad acht sleutelprojecten vlot. Bij elkaar een investering van 31 miljoen euro, opgebracht door Rijk, provincie en gemeente. Bij de realisatie speelt de gemeentelijke overheid afwisselend de rol van regisseur, verbinder en stimulator.

Op basis van Europese, nationale, provinciale en lokale opgaven zijn de afgelopen jaren voor Zutphen en omgeving flink wat thematische- en gebiedsplannen opgesteld. Meest in het oog springende maatregel is wel het verbeteren van de waterveiligheid. De IJssel stroomt bij Zutphen namelijk door een flessenhals. Bij hoogwater levert dit problemen op. Het Rijk heeft hiervoor een oplossing bedacht: een dijkverlegging bij Cortenoever (Brummen) en een dijkverlegging bij De Voorsterklei (Voorst). En op lange termijn een hoogwatergeul om De Hoven. Dit is vastgesteld in de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB). Daarop heeft de regio (de gemeenten Brummen, Voorst, Zutphen, als ook de provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en het Rijk) de Intergemeentelijke Structuurvisie IJsselsprong (IGSV) opgesteld. Daarin wordt Breed Water in de Tichelbeeksewaard bij Zutphen voorgesteld, dijkverlegging bij Cortenoever op de korte termijn en de dijkverlegging bij De Voorsterklei op lange termijn.

Totaalplan

De Rijksbezuinigingen voor natuur en de demografische ontwikkelingen leidden tot een grote verandering in de groene en de rode opgave. Er was veel minder geld voor natuur en de 3.000 woningen zouden er voorlopig niet komen. Dit heeft geleid tot een herijking van het programma IJsselsprong. Minder kwantiteit, meer kwaliteit, meer focus ook. Deze herijking heeft eind 2013 zijn beslag gekregen in de Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong voor specifiek het middengebied IJsselsprong. De visie geeft het gewenste ruimtelijk beeld op

Uit de ruim vijftig bestaande projecten zijn uiteindelijk acht sleutelprojecten gekozen

hoofdlijnen weer, zodat het kan dienen als streefbeeld voor toekomstige plannen. Intussen is de Provincie Gelderland samen met de Gelderse steden en regio’s op basis van het in 2012 vastgestelde programma Stad en Regio bezig om maatschappelijke urgente opgaven op te pakken en lokale, regionale en provinciale ambities te realiseren. Zo hebben de provincie en de Gemeente Zutphen een stadscontract afgesloten met daarin het programma Rivier in de Stad, een Zutphens sleutelproject. In dit programma wordt de ligging van de IJssel in de stad als inspiratie gebruikt voor het verbinden van ontwikkelingen aan de west- en de oostoever. Als onderdeel van dit programma heeft Witteveen+Bos eind 2012 opdracht gekregen om een gebiedsplan op te stellen.

Groslijst

‘De eerste opgave was om de rode draad en samenhang in de diverse bestaande plannen en projecten te vinden’, vertelt Dirk Janssen (Witteveen + Bos). ‘Dat vormt de basis voor de keuze van projecten die op korte termijn zijn uit te voeren. Het resultaat van de analyse was een groslijst van circa vijftig projecten die in meer of mindere mate een bijdrage leveren aan de benoemde ambities voor het gebiedsplan en doelstellingen uit het stadscontract.’ Maar deze lijst bleek al snel onwerkbaar om te komen tot een uitvoeringsprogramma voor de korte termijn. Een verdere trechtering was noodzakelijk aan de hand van diverse analyses.

Zo konden prioriteiten worden bepaald en projecten geselecteerd die een grote bijdrage leveren aan de benoemde ambities. Dirk Janssen: ‘In een matrix is de groslijst met projecten afgezet tegen de aangescherpte ambities en doelstellingen. Voorbeelden van deze ambities zijn: “verbeteren van de ruimtelijke samenhang door integrale aanpak” en “De IJssel als verbindende schakel”. Door de groslijst te sorteren op de mate van bijdrage van projecten aan de ambities en doelstellingen ontstond al snel een DNA van het gebied.’

‘Het aardige van de matrix die Dirk heeft gemaakt, is dat je toch heel goed in beeld kreeg waar welke projecten nou goed voor waren en welke projecten er vanwege het belang van de stad bovenuit staken’, stelt Arjan Groen vast, programma-adviseur van de gemeente voor het opstellen van het gebiedsplan. Hij noemt nog de twee andere grote projecten naast de IJsselsprong, waar Zutphen de afgelopen jaren mee bezig is. De herontwikkeling van bedrijventerrein De Mars, aan de noordkant van de stad, en de Binnenstadsvisie. ‘De Mars heeft een eigen dynamiek met een aparte projectorganisatie. En voor de Binnenstadsvisie werkten we samen met veel belanghebbende partijen. Voor die projecten zijn de achterliggende doelen en ambities beschreven. En ze hebben beide ook invloed op elkaar en op de IJsselsprong. We kunnen met de matrix sneller schiften en de plannen kiezen die voor de identiteit van een gebied het belangrijkst waren.’

Quintus Memora

Het volledige artikel is te lezen in ROm 6, juni 2014

Neem een abonnement op ROm
of bestel het nummmer (t.w.v. € 24,00) via info@romagazine.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *