Uitgelicht artikel

Omschakelen naar een adaptief omgevingsbeleid
Omarm de onzekerheid, stuur bij op ambities

                        Voor Haven-Stad in Amsterdam is adaptief omgevingsbeleid toegepast om een cyclisch besluitvormingsproces op te tuigen. Aan de hand van abstracte ambities – een duurzame, gezonde, goed bereikbare en hoogstedelijke wijk – is met een strategische ‘levende’ MER afgepeld welke hoofdkeuzes, randvoorwaarden en spelregels… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Provincies en de fysieke leefomgeving
Zoeken naar evenwicht met soms pijnlijke keuzes

Klimaatverandering, energiestransitie, economische groei en leefbaarheid, woningbouw en bereikbaarheid; het zijn de grootste, maar lang niet de enige thema’s in de fysieke leefomgeving. De complexiteit neemt toe en zonder voldoende draagvlak kan niets meer. Provincies moeten daarbij als middenbestuur zorgen voor afstemming en verbinding, soms stimuleren, soms een streep trekken. Hoe ze het ervan afbrengen,… Lees meer »

Uitgelicht artikel

De urgentie van een plan voor een klimaatbestendig Nederland
Een NOVI in samenhang

auteur Wil Borm/bormdekkers@casema.nl De schrijver is secretaris van Adviesgroep Borm & Huijgens, die adviseert op het terrein van integraal waterbeheer. Opmaat voor de NOVI Binnenkort presenteert het kabinet de concept-NOVI, waarin de hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefruimte worden vastgelegd. ROm biedt ruimte aan vakgenoten om het debat te voeden… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Herontwikkeling Het Kwadrant, Maarssenbroek: een levendige campus voor meer sociale huur

De regio Utrecht kampt met een van de langste wachttijden voor sociale huur. De herontwikkeling van het bedrijventerrein Planetenbaan in Maarssenbroek, gemeente Stichtse Vecht, kan een oplossing bieden. Een groen en eigentijds woongebied is de visie die nieuw leven in dit gebied moet blazen. Om dit te bereiken, wordt als het a­an ontwikkelaar ‘We Do… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Te weinig samenhang mobiliteits- en planologisch beleid
Klimaatbeleid en mobiliteit in de G4

auteurs Ekki Kreutzberger, Kate Unsworth, Rob Konings/e.d.kreutzberger@tudelft.nl Verandering in mobiliteitsgedrag levert voor de G4 een forse bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. De vier grote steden hebben voor CO2 uiteenlopende ambities om die doelen te realiseren en kiezen voor vergelijkbare maatregelen. Toch is het zeer onzeker of ze die ambities kunnen waarmaken. Het ontbreekt aan inzicht in… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Co Verdaas: ‘Breek het infrastructuurfonds open’

Auteur Jan Jager Stadszaken.nl Tot 2031 is voor ruim €89 miljard rijksgeld toebedeeld aan infrastructuurprojecten. Het geld gaat in hoofdzaak naar het wegwerken van knelpunten in de landelijke hoofdinfrastructuur. Voor binnenstedelijke openbaar vervoer is amper budget. Volgens Co Verdaas is het ‘niet zo slim’ om zo ver vooruit (tot 2031) zo veel middelen vast te leggen… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Utrecht, Overvecht
Gevarieerder woonmilieu dankzij samenwerking corporatie en ontwikkelaar

Auteur Marcel Bayer Mengen, versnellen en kwaliteit toevoegen; dat zien woningcorporatie Mitros, ontwikkelaar BPD en de Gemeente Utrecht als de driedubbele opgave in een karakteristiek, maar gedateerd deel van de Utrechtse naoorlogse stadswijk Overvecht. Met een stadsbrede overeenkomst tussen de corporatie en de ontwikkelaar wordt dat mogelijk. Dit artikel verscheen eerder in de speciale ROm-… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Vijf vragen aan: Jop Fackeldey
‘De RES is ook een ruimtelijke energiestrategie’

Nu het Klimaatakkoord er nagenoeg ligt, moet de energiestransitie vooral z’n beslag krijgen in Regionale energiestrategieën (RES). In die RES wordt bepaald waar welke duurzame alternatieve energiebronnen voor het aardgas in de fysieke leefomgeving zullen worden aangeboord en hoe de fasering daarvan gaat plaatsvinden. Ruimtelijke inpassing, draagvlak en inpassing zijn cruciale voorwaarden. Het kabinet moet… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Maakbaarheidsgeloof

Grootse opgaven versterken het geloof in maakbaarheid, techniek en innovatie. Dat zien we bij het klimaatbeleid en de energietransitie. Dertig jaar geleden was dat ook zo, met de ‘grote nota’s’ van VROM. Er is sindsdien veel groots tot stand gebracht, maar wat is er over van de erfenis van VROM. Wat had de M aan… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Bouwt u voor starters of voor doorstromers? Lees dit voor u begint

Verhuisgedrag van ouderen kun je beïnvloeden. Niet alleen met een aantrekkelijk woonproduct, maar vooral door een juiste locatie in de eigen sociale omgeving van de doelgroep, stellen hoogleraar Peter Boelhouwer en ABF-directeur Berry Blijie. Ze reageren op onderzoek van Gert Jan Hagen, die met een data-analyse aantoont dat sturen op doorstroming een grote verhuisketen op… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Heiloo en Wierden geven vorm aan participatie rond omgevingsvisie
Landschap verbindt!

Veel gemeenten zijn op zoek naar een zinvolle manier om hun burgers bij het opstellen van de omgevingsvisie te betrekken. In Heiloo en Wierden maakten boeren en omwonenden gezamenlijk een toetsingskader voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op basis van breedgedragen landschapskwaliteiten. Naast input voor de omgevingsvisie zorgden de bewonersbijeenkomsten voor meer wederzijds begrip tussen de gebruikers… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Komen er NOVI-wijken of wordt het NOVI-spread?

De huidige woningbouwopgave is groter dan de Vinex-opgave destijds. Geen tijd om de woningmarkt ruimtelijk of wat betreft infrastructuur en OV-voorzieningen te knevelen, stellen Hans Reijnen van Gregor Heemskerk van Twynstra Gudde. Ze baseren zich daarbij op het parlementair onderzoek Huizenprijzen (2013). ‘Een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde woningbouwopgave.’ Door: Hans Reijnen en… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Data-analyse wijst uit: nu al te veel eengezinswoningen

Doorstroming werkt, blijkt uit onderzoek dat Springco Urban Analytics uitvoerde in opdracht van de provincie Utrecht. De opbrengst: tot drie verhuisbewegingen per doorstromer en vele vrijkomende huizen voor jonge gezinnen. Daarom moet je geen eengezinshuizen bouwen maar appartementen, en ouderen met een eengezinshuis voorrang geven om daarin te wonen. Dit nieuwsartikel is gebaseerd op het… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Het geheim van integrale gebiedsontwikkeling

Kjell-Erik Bugge en Margot Sloot/k.e.bugge@saxion.nl Kjell-Erik Bugge is lector Ontwikkeling Werklocaties aan de hogeschool Saxion, Margot Sloot is adviseur gebiedsontwikkeling bij Arcadis, margot.sloot@arcadis.com Een cultuurverandering naar effectief vraaggericht werken De toekomstige gebiedsontwikkelaar weet participatie en integraliteit effectief te combineren bij strategische keuzes voor de fysieke leefomgeving. Dat klinkt fraai, maar hoe doe je dat dan… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Herontwikkeling FNV-hoofdkantoor Middelland: Afwegen, fixeren, bouwen

In 100 dagen lukte het om de besluitvorming te forceren rond de herbestemming van het FNV-hoofdkantoor in Woerden. Voor die prestatie riep een vakjury het project uit tot winnaar van de 100 Dagen Challenge van de Provincie Utrecht om nieuwe, lopende of vastgelopen woningbouwplannen van een impuls te voorzien met als doel concreet zich te… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Back to the future met Ruimte voor de Rivier

auteurs Anne-Geer de Groot, Arie-Jan Arbouw, Annika Hesselink (allen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) Omgevingsveiligheid in de geest van de Omgevingswet Het programma Ruimte voor de Rivier is klaar en houdt op te bestaan. Een moment voor reflectie, in de geest van de Omgevingswet. Want het programma heeft zich gepresenteerd als een mogelijk inspirerend voorbeeld… Lees meer »

Uitgelicht artikel

De kracht van een goed verhaal

Auteurs Huub Hooiveld, Gerard Hendrix/ planvanhuub@gmail.com, gerardhendrix@hx.nl  Opmaat voor de NOVI Begin 2019 presenteert het kabinet de concept-NOVI, waarin de hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefruimte zijn vastgelegd. ROm biedt ruimte aan vakgenoten om het debat te voeden met hún visie over waar het naartoe moet en wat daarvoor nodig… Lees meer »

Uitgelicht artikel

10 ontwerpvisies voor de 5 grote steden in 2040

Na 9 maanden onderzoek doen, ontwerpen aan en discussiëren over nieuwe manieren van stad maken, zijn vandaag de uitkomsten van de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ gepresenteerd. Gedurende 2018 is door ontwerpteams, gemeenten en een groot netwerk aan betrokken experts gewerkt aan integrale ontwerpen voor vijf testlocaties van 1×1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Adaptieve planning voor een zelfontvouwend landschap

auteurs Ward Rauws, Christian Zuidema, Gert de Roo/w.s.rauws@rug.nl Opmaat voor de NOVI Begin volgend jaar presenteert het kabinet de concept-NOVI, waarin de hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefruimte worden vastgelegd. ROm biedt ruimte aan vakgenoten om het debat te voeden met hún visie over waar het naartoe moet en wat… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Brede samenwerking voor aanpak vakantieparken

Tussen de zes- en negenduizend mensen hebben voor langere of korte tijd hun vaste woon- en verblijfplaats op een vakantiepark, gelegen in een van de elf gemeenten op de Veluwe. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van het kennisinstituut Platform31 dat samen met de elf gemeenten de permanente bewoning in kaart heeft gebracht. Het onderzoek… Lees meer »