Uitgelicht artikel

Stefano Boeri
‘De stad is de oplossing voor klimaatverandering’

Auteur Kasper Baggerman Torens met groene gevels winnen flink aan populariteit. In Eindhoven verrijst de Trudo Toren, Utrecht krijgt Wonderwoods. Het zijn verticale bossen naar voorbeeld van het Bosco Verticale in Milaan. Geestelijke vader van het verticale bos is de Italiaanse architect Stefano Boeri. Herbebossing in de stad kan een belangrijke bijdrage leveren aan de… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Zoektocht naar de werkelijke betekenis van wollige termen
‘Ja, mits’ als brug tussen conflicterende belangen

Roel Sillevis SmittRoel Sillevis Smitt is adviseur omgevingsrecht/Omgevingswet bij AT Osborne (Legal Services). ‘We moeten integraal werken’ en ‘We willen van een houding van ‘nee, tenzij’ naar een houding van ‘ja, mits’. Hoort of ziet u deze uitspraken ook geregeld in een overlegruimte, bij de koffieautomaat of in beleidsstukken, als het over de Omgevingswet gaat?… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Nederland Europees kampioen publieke oplaadpunten
De stille opmars van de laadpalen

We horen het graag: Nederland is Europees koploper met het aantal publieke laadpalen voor elektrisch vervoer. Positieve kanten van de groeispurt die de elektrische auto de laatste jaren meemaakt, zijn bekend: schonere en stillere straten, verbetering van de luchtkwaliteit en van de leefkwaliteit in het algemeen. Maar om al deze elektrische voertuigen van stroom te… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Geen woorden maar daden met de Omgevingswet

Auteurs Sarah Ros, Jan Rotmans Sarah Ros is bestuursadviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet, Jan Rotmans is hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam De Omgevingswet is erop gericht om de oeroude kloof tussen beleid en uitvoering te verkleinen. Met de stikstof en PFAS blijkt maar eens hoe groot die kloof nog is. Overheden moeten duidelijke… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Met de gebiedscoöperatie naar een gedragen streefbeeld
Lessen uit het Buijtenland

auteurs Jenny May en Co Verdaas Jenny May is projectmanager bij VINU en was van eind 2016 tot begin 2019 onafhankelijk projectleider in het Buijtenland van Rhoon. Co Verdaas is dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland en deeltijdhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU/Delft. Hij was van 2015-2018 kwartiermaker in het Buijtenland van Rhoon vanuit bureau Over Morgen. Met… Lees meer »

Uitgelicht artikel

De grootste opgave ligt bij de particuliere vooroorlogse woningen
Op zoek naar het ‘gaslek’ van Nederland

Auteur Marcel Bayer in samenwerking met Gert Jan Hagen en Cyril Crutzen (Springco) Gemeenten werken hard aan de visie en aanpak van de energietransitie, meestal samen met buurgemeenten in het kader van de Regionale Energiestrategie (RES). Een complexe opgave, waar veel belangen en partijen een rol bij spelen. Warmte heeft de hoogste prioriteit, vanwege de… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Complexer wordende ontwikkelingsopgaven vragen om systeemaanpak
Denken en werken vanuit een hoger doel

Auteur Charlotte Verloop In een vroegtijdig stadium grip krijgen op de verschillende opgaven in een gebied kan vertraging in het proces voorkomen en leidt direct tot een kwaliteitsslag in de fysieke leefruimte. Dat is de essentie van systems engineering, waar ze in Rotterdam bij het Vroesenpark en in het Oude Noorden Noord momenteel ervaring mee… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Een zee vol plannen

Auteurs Robbert Coops en Bas Eenhoorn     Robert Coops is sociaal geograaf, communicatieadviseur en lobbyist, Bas Eenhoorn is geograaf, politicus en bestuurder De Waddenzee is nationaal en internationaal bedekt met afspraken, fijnmazige bestuurlijke arrangementen, sectorale, regionale en lokale beleidskaders die een ware bestuurlijke en bestuursrechtelijke stapeling vormen boven nationale en vooral Europese richtlijnen en nota’s. Ook… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Beginselgericht in plaats van normgericht

auteurs Fred Kistenkas, Albert de Graaf, Maarten Willemen / fred.kistenkas@wur.nl Fred Kistenkas is senior onderzoeker bij Wageningen University en Wageningen Environmental Research. Albert de Graaf is beleidsadviseur bij Provincie Flevoland, Maarten Willemen bij PEFC Nederland. Regels kunnen niet alles regelen. Beginselen blijken dat wel te kunnen, zo leert ons het bosbeleid. Het bosrecht kan als… Lees meer »

Uitgelicht artikel

‘Alleen samen houden we het centrum van Bodegraven up-to-date’

Auteur Jan Jager Het toekomstperspectief voor de fysieke detailhandel is ronduit grillig. Dat heeft grote gevolgen voor de centra van onze dorpen en steden, die vaak als monofunctioneel winkelgebied zijn ingericht. Herbestemmen en herschikken lijkt het devies. Maar hoe doe je dat met meer dan honderd eigenaren? Elkaar beter leren kennen lijkt een goed begin.… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Wat bedoelen we nou eigenlijk met vage terminologie als ‘integraal werken’ en ‘integrale besluitvorming’?
‘Het gaat om de manier van werken, niet zozeer om de uitkomst’

auteur Roel Sillevis Smitt Roel Sillevis Smitt is adviseur omgevingsrecht/Omgevingswet bij AT Osborne (Legal Services). ‘We moeten integraal werken’ en ‘We willen van een houding van ‘nee, tenzij’ naar een houding van ‘ja, mits’’. Hoort of ziet u deze uitspraken ook geregeld in een overlegruimte, bij de koffieautomaat of in beleidsstukken, als het over de… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Minister Kajsa Ollongren:
‘We denken wel degelijk na over slimme financiering van gebiedsontwikkeling’

Auteur: Marcel Bayer De ontwerp-NOVI is een veelomvattende visie geworden met veel en hoge ambities, juist in een tijd dat er heel veel verandert: het klimaat, de energievoorziening, de economie. De overheid wil heel veel ballen in de lucht houden: duurzaamheid, circulariteit, leefkwaliteit, concurrentiepositie, biodiversiteit, sociaal inclusief. Dat heeft het risico dat we onvoldoende snel… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Werken met ‘dikke’ en ‘dunne’ regio’s

auteur Kees Terlouw/k.terlouw@uu.nl Kees Terlouw is universitair docent en onderzoeker sociale geografie en planning aan de Universiteit Utrecht. Nederland moet verduurzamen, maar hoe moet dat gebeuren? In deze ‘populistische’ tijden zien velen veranderingen als een bedreiging en wordt het rekening houden met bestaande nationale en regionale identiteiten steeds belangrijker. Wat is de relatie tussen regio’s,… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Spanning tussen geest en letter van de Omgevingswet

auteurs Sarah Ros, Jan Rotmans Sarah Ros is bestuursadviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet, Jan Rotmans is hoogleraar Transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Levendige en leefbare dorpskernen maken we met elkaar Voor de gemeente Beesel zijn leefbaarheid en levendigheid van de kernen Beesel, Offenbeek en Reuver van groot belang. Echter, de aantrekkelijkheid van de centra… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Zes hindernissen op de weg naar een nieuw mobiel netwerk
Help, 5G komt eraan!

AUTEUR YVONNE VENDRIG-DE PUNDER Yvonne Vendrig-de Punder is arts Maatschappij en Gezondheid bij GGD Rotterdam-Rijnmond en werkt tevens als zelfstandig journalist. Een kleine technologische revolutie wordt het genoemd, het nieuwe mobiele netwerk 5G. Het belooft sneller en betrouwbaarder te zijn dan het huidige 4G, met bovendien een veel grotere capaciteit. Dat is niet alleen fijn… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Hitte in kleine kernen

auteurs Teun Terpstra, Marcel Tonkes, Cor Jacobs | t.terpstra@hkv.nl Teun Terpstra werkt bij advies- en onderzoeksbureau HKV – Lijn in water, Marcel Tonkes is beleidsontwikkelaar bij de Provincie Overijssel, Cor Jacobs werkt bij Wageningen Environmental Research We weten uit onderzoek in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat de oppervlaktetemperatuur in steden overdag 10… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Schoonheid van het landschap vraagt om verantwoordelijkheid
De mythe van tijdelijke zonneparken

auteur Frank Stroeken Frank Stroeken is Ateliermeester AtelierOverijssel Zonneparken zijn een noodzakelijkheid, maar ze vormen ook een ontwikkeling die veel landschappelijke schoonheid op het spel zet. Zeker als we in ogenschouw nemen dat de huidige aantallen verveelvoudigen in de komende jaren. Aterliermeester Frank Stroeken gelooft niet zo in de gedachte van tijdelijkheid. Die leidt tot… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Terechte uitgangspunten, verrassende keuzes
Bemoedigende voortzetting van onze ruimtelijke ordeningstraditie

Auteur Cees-Jan PenDr. Cees-Jan Pen is lector De Ondernemende Regio bij Fontys Hogescholen. Het concept van de nationale omgevingsvisie – een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving – is een inspirerende, maar ook agenderende verrassing over waar en hoe ruimte voor wonen en werken moet worden gevonden. Niet de economie en het vestigingsklimaat zijn leidend, maar… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Een degelijke visie met de juiste prioriteiten en uitgangspunten
Duurzaam, weinig sociaal en niet concreet

Auteur Jos van Heest Jos van Heest is adviseur ruimtelijke economie en duurzaamheid & energie bij Bureau BUITEN. De concept-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt perspectief voor een duurzame en inclusieve economie met duidelijk prioriteiten en kaders. De uitwerking in concreet beleid moet nog plaatsvinden en daarbij rijst de vraag of de rijksoverheid niet te veel afwentelt… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Een ruimtelijk-economische beoordeling van de NOVI
Weinig bruikbare handvaten voor beleid

Auteurs René Buck, Marcel Michon René Buck en Marcel Michon zijn respectievelijk directeur en managing partner bij Buck Consultants International. De langverwachte ontwerp-NOVI schetst een duurzaam langetermijnperspectief voor onze leefomgeving. Voor het eerst sinds jaren is er een integrale visie op de ruimtelijke ordening van Nederland. En dat werd ook tijd, want duurzaamheids-, bereikbaarheids-, verstedelijkings-… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Verrassend brede NOVI: economie ingekaderd door duurzaamheid en leefkwaliteit

De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) spreekt zich onomwonden uit tegen ongebreidelde groei van wind op land en zonnevelden, houdt de deur van Schiphol op Zee op een kier en zet groots in op leefkwaliteit en duurzaamheid. Daarom komt er een verstedelijkingsstrategie met de nadruk op compact en functiemenging. De ontwerp-NOVI is vooral een oproep tot méér… Lees meer »

Uitgelicht artikel

‘Ruimte voor 15.000 nieuwe woningen in Amsterdam Nieuw-West’

Bestaat er een alternatief voor inbreiden op plekken die eigenlijk bestemd zijn voor economisch gebruik? ROm vestigt de blik op de uitstrekte wederopbouwwijken die onze steden rijk zijn. Daar is in principe nog ruimte om te bouwen. Maar hoe doe je dat met respect voor stedenbouwkundige kwaliteiten, en hoe krijg je draagvlak bij zittende bewoners… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Gebiedsgerichte en kwaliteitsgerichte invalshoeken bij benutten gebruiksruimte bieden meer kansen
Balanceren tussen benutten en beschermen

Auteur Loesanne van der Geest Loesanne van der Geest is werkzaam bij Mees Ruimte & Milieu en betrokken bij het LivingLab Omgevingswet Zuid-Holland Het beleidsconcept ‘gebruiksruimte’ speelt in de toelichting bij het Besluit kwaliteit leefomgeving een centrale rol. De wetgever lijkt te beogen dat bestuurders bewuster gaan sturen op een optimale verdeling van de gebruiksruimte,… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Archeologie in bouwprojecten is prima te managen
De ontwikkelkracht van erfgoed

AUTEURS JOLANDA BOS EN BOUDEWIJN GOUDSWAARD/J.BOS@THE-MISSINGLINK.NL Jolanda Bos en Boudewijn Goudswaard zijn beiden erfgoedadviseur bij The Missing Link. Zij is gespecialiseerd in risicobeheersing en de waarde van erfgoed, en in de wijze waarop erfgoed te gebruiken is voor imago en identiteit in (ruimtelijke) ontwikkelingen. Hij is senior archeoloog en geeft trainingen op het gebied van… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Verwar volle terrassen niet met sociale cohesie

Jos Gadet, hoofdplanoloog bij Gemeente Amsterdam, publiceerde op 8 mei een column in ROm met als hoofdboodschap dat het ‘gentrificationproces’ onterecht door kranten wordt bestempeld als oorzaak van afnemende sociale cohesie in buurten. Een heel erg slechte column is het niet, maar over de inhoud en de argumentatie kun je wel een mening hebben. Op… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Aardgasvrij of energieneutraal en wie is waarvoor aan zet?
Slim starten met de energietransitie

Auteur Bart van Geleuken Bart van Geleuken (Beleid op Maat) werkt als zelfstandig adviseur duurzaamheid en energie voor gemeenten Afscheid nemen van aardgas voor de verwarming van onze gebouwen draagt bij aan een energie- en CO2-neutrale toekomst. Toch zijn het heel verschillende doelen. Dat maakt de energietransitie extra complex. Er doemen vragen op, die tot… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Binnensteden in suburbane gebieden

De ontwikkeling van nieuwe suburbane woon-werk-winkelcentra vermindert de druk op de centrale stad. Bovendien versterken we daarmee het multifunctionele karakter van onze suburbs. Ze worden  stedenbouwkundig diverser, krijgen meer kwaliteit als levendige en aantrekkelijke enclaves om te winkelen en te recreëren. Voor de ruimtelijke ordening van de 21ste eeuw is de ontwikkeling van nieuwe centra… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Toekomstscenario’s in Overijssel leiden tot gespreksstof
Confrontatie met de wereld van 2050

auteur Frank Stroeken Frank Stroeken is Ateliermeester bij AtelierOverijssel en werkt daarnaast bij Wing. Ruimtelijke ordening is droomhandel. Polderen noemen we het ook wel. Vanuit ruimtelijke ordening faciliteren we veranderingen, geïnitieerd door diverse partijen die werken vanuit ongelijksoortige doelen. Ondernemers, waterschappen, natuurorganisaties, boeren, wegbeheerders en woningcoöperaties bouwen allemaal aan de toekomst van Overijssel. Echter, elk… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Brabantse binnensteden onder de loep

                  Middelgrote centra staan voor de enorme uitdaging compacter, vitaler en duurzamer te worden. In de praktijk betekent dit dat het centrum en zeker het winkelbestand minimaal 10-20 procent en maximaal 30-40 procent kleiner wordt. De voornaamste opgaven zijn om minder goedlopende aanloopstraten te transformeren, het kerncentrum… Lees meer »

Uitgelicht artikel

Meld u nu aan voor de Beste Openbare Ruimte Award 2019!

Voor het 15e jaar op rij organiseert Stedelijk Interieur de Award Beste Openbare Ruimte, de ‘missverkiezing’ voor de openbare ruimte. Een deskundige jury kiest tijdens het Landelijk Congres Openbare Ruimte (LCOR) op 20 juni in Rotterdam, samen met het publiek, de mooiste, robuuste en best functionerende openbare ruimte van Nederland. Meld uw openbare ruimte nu… Lees meer »