Holwerd aan Zee zet de Friese ‘Wende’ in gang

De dijk doorbreken, een open vaarverbinding met de Waddenzee creëren en die vervolgens economisch én ecologisch benutten. Het project Holwerd aan Zee is nog niet eens gerealiseerd, maar heeft inmiddels al een ‘Wende’ in Noordoost-Friesland in gang gezet. ‘We draaien het fenomeen van krimp om.’ Door Edward Doelman. Dit stuk verscheen eerder in het themanummer… Lees meer »

Meervoudig ruimtegebruik bij inpassing zonneparken

Overheid en initiatiefnemers botsen bij de uitwerking van de RES’en keihard op de ruimtelijke beperkingen. Zo levert de realisatie van zonneparken inmiddels net zoveel weerstand op als de plaatsing van windmolens. Al staat zon op land volgens de ‘zonneladder’ op de laatste plaats, in menige gemeente liggen er vergunningaanvragen. LAOS Landschapsarchitecten is een van de… Lees meer »

Flinke ruimtelijke opgaven in Haarlem en Zandvoort vragen om grote capaciteitsuitbreiding

De gemeenten Haarlem en Zandvoort staan voor niet misse ruimtelijke uitdagingen: de binnenstedelijke bouw van duizenden woningen, klimaatadaptatie, de energietransitie en werken met de Omgevingswet. Voor succesvolle uitvoer is een sterke ambtelijk organisatie nodig, maar juist daar knelt het: Haarlem en Zandvoort hebben een groot personeelstekort in het fysiek domein. Haarlem en Zandvoort hebben uiteenlopende… Lees meer »

Groeistad Almere: hotspot voor woonexperimenten

Vijf jaar ervaring met innovatieve woningbouw vormt voor het Woningbouwatelier Almere (WBA) reden genoeg om stil te staan bij de lessen. Het atelier vestigde zich niet toevallig in Almere: een stad met ongekende groei die al langer de basis is van vernieuwing in de woningbouw. De ambities was juist om wat er in de stad… Lees meer »

De Omtzigt-doctrine brengt woningbouw in gevaar

De nasleep van de toeslagenaffaire kan grote gevolgen hebben voor besluitvorming over ruimtelijke plannen en investeringen. Zeker met de Omgevingswet in aantocht die participatie verplicht stelt en de recente uitspraak van de hoogste bestuursrechter die de mogelijkheden voor rechtsgang verruimt. Het allesoverheersende politieke sentiment van dit moment lijkt: de door een overheidsbeslissing benadeelde individuele burger… Lees meer »

Stapsgewijze invoering nieuw digitaal stelsel omgevingsplannen: ‘Voor het eerst hebben we gekeken of de auto ook reed’

Voor het eerst konden stedenbouwkundige en ruimtelijke ordeningsbureaus afgelopen najaar oefenen met het maken van omgevingsplannen op basis van de officiële plansoftware. Die is nog steeds niet helemaal klaar, toch kregen de marktpartijen – die driekwart van de omgevingsplannen maken – veel inzicht in waar het nog aan schort. Te veel om het nieuwe stelsel… Lees meer »

Hoe Flevoland wél windmolens kan bouwen

Waar elders in het land felle discussies spelen rond de plaatsing van nieuwe hoge windmolens zitten de plannen voor de windparken Groen en Blauw in oostelijk Flevoland inmiddels in de uitvoeringsfase. De tegenstand is nagenoeg overwonnen, de landschappelijke inpassing wordt er beter op, burgers zijn nauw bij de uitvoering betrokken en kunnen ook participeren. Over… Lees meer »

Rad van de Leefomgeving voor een lokale duurzaamheidsagenda

De NOVI staat een brede, integrale benadering van duurzaamheid voor. Maar bij gebiedsontwikkeling is daarvan nog nauwelijks sprake. Een uniforme aanpak, compleet met een eenduidig begrippenkader en vaste set van indicatoren, ontbreekt. Provincies en gemeenten zouden er goed aan doen om op korte termijn gezamenlijk met een dergelijke handreiking te komen wil de aanpak NOVI… Lees meer »

Uitdaagrecht is de Eredivisie van burgerparticipatie

Meer en meer komen ze opzetten: bewoners die taken van gemeenten, provincies of waterschappen overnemen omdat zij vinden dat ‘beter’, ‘anders’ of ‘met meer maatschappelijk draagvlak’ te kunnen doen. Zij maken gebruik van het uitdaagrecht. Ook bij thema’s als milieu, energie en openbare ruimte komt dit participatie-instrument steeds vaker voor. Bovendien gaat dit recht wettelijk… Lees meer »