Tag-archief: Robin Aerts

Is de aanleg hoogspanningsleiding bouwvergunningplichtig?

Er is de afgelopen 14 maanden veel te doen geweest rond de omgevingsvergunning (activiteit bouwen) voor hoogspanningsleidingen. Eerder signaleerden wij de uitspraken van de rechtbank Oost-Brabant en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de vraag of voor de aanleg van hoogspanningsleidingen een afzonderlijke omgevingsvergunning nodig is. Ook bespraken wij het ontwerpbesluit tot… Lees meer »

Vvgb, wanneer moet je er wat mee?

De Afdeling heeft op 6 april jl. een interessante en voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan over de verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) als bedoeld in artikel 2.27 Wabo. Hieruit volgt kortgezegd dat wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor het in strijd met een bestemmingsplan gebruiken van gronden als bedoeld in artikel 2.1, eerste… Lees meer »

Op naar de Ladder 2.0!

Op 23 november jl. heeft de Minister van IenM de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken rond de voorgenomen aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6, tweede lid, Bro). Knelpunten in de praktijk vragen om een oplossing terwijl tegelijkertijd de doeltreffendheid van de Ladder wel behouden moet worden. Vooruitlopend op de integratie… Lees meer »

Windturbines en gezondheidsklachten als gevolg van laagfrequent geluid: RvS doet richtinggevende uitspraak!

De bouw van windturbines blijft de gemoederen bezig houden. Een van de onderwerpen die daarbij speelt betreft laagfrequent geluid. Laagfrequent geluid bevindt zich in het grensgebied tussen normaal hoorbaar en onhoorbaar geluid in de laagste frequenties (beneden de 100 Herz). In diverse procedures wordt gesteld dat laagfrequent geluid, veroorzaakt door windturbines, leidt tot gezondheidsklachten (… Lees meer »

Wijziging Besluit omgevingsrecht per 1 november a.s.

Op 1 november a.s. treedt het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking. Het besluit is gericht op het wegnemen van een aantal knelpunten binnen het omgevingsrecht. Twee wijzigingen springen in het oog. Het betreft het verruimen van de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen in het achtererfgebied en de wijzigingen met betrekking tot het tijdelijk afwijken… Lees meer »

Stedelijke herverkaveling: naar een hogere versnelling!

Waar het gaat om gebiedsontwikkeling staat het onderwerp stedelijke herverkaveling de laatste tijd volop in de spotlights. Recentelijk hebben met betrekking tot dit onderwerp twee belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Het betreft het verschijnen van het rapport ‘Grenzen Verschuiven’ en het aannemen van de ‘motie De Vries’… > http://bloggebiedsontwikkeling.nl/

Externe veiligheid bij windturbines

In het tijdschrift Milieu & Recht is een artikel verschenen van Robin Aerts, getiteld ‘Windturbines en externe veiligheid; Safety first!’. In dit artikel schetst Robin op toegankelijke wijze het juridisch kader rond externe veiligheid bij windturbines. De afgelopen tijd hebben de juridische aspecten rond windenergie op warme belangstelling mogen rekenen. Een onderwerp dat tot nog… Lees meer »