Tag-archief: rom 9 2018

Werken aan een waardevol landschap
Met boerenverstand de grote transities aanpakken

auteur: Jaco Boer Het open veenweidelandschap van het Groene Hart staat onder druk door bodemdaling, verstedelijking en de noodzaak van een duurzame energietransitie. De agrariërs vervullen hier een sleutelrol met de vraag hoe zij als ‘hoeders’ van dit landschap hierop kunnen inspelen en er toch nog een boterham aan kunnen verdienen. In Midden-Delfland en Groot-Wilnis-Vinkeveen… Lees meer »

Omgevingswet: een dubbele veranderingsopgave voor ‘bodem’ en ‘water’
Leerprocessen voor proactieve en verbindende rolopvatting

auteurs Mike Duijn en Henk Puylaert (H2Ruimte)/ duijn@essb.eur.nl en henkpuylaert@h2ruimte.nl Wederzijdse verwachtingen uitspreken is cruciaal als startpunt voor ‘goede omgangsvormen’ Steek tijd, middelen en energie in een bredere beschikbaarheid van bestaande kennisbronnen Voor een goed geïntegreerde positie en een pro-actievere rol in planprocessen in de geest van de Omgevingswet, staan de sectoren bodem en water… Lees meer »

Naar een concrete Nationale Omgevingsvisie
Perspectiefgebieden

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) kan sterk aan kracht winnen door opgaven voor samenhangende gebieden uit te werken en uitvoeringsgericht te maken. Naar analogie van de sleutelprojecten in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra, kiest het kabinet er dan ook voor om de opgaven in perspectiefgebieden concreet te maken (Minister BZK 2018). Dat biedt… Lees meer »

Energietransitie – kiezen voor stadswarmte of ‘all-electric’
Stijgende kosten voor verwarming in het gasloze tijdperk

De komende jaren neemt Nederland afscheid van verwarmen met aardgas. De transitie heeft tot gevolg dat Nederlanders meer geld kwijt zullen zijn aan de verwarming van hun woning. Nu al is er veel te doen over de prijs van stadswarmte, een van de alternatieven voor gas, terwijl voor het belangrijkste alternatief, all-electric, hoge investeringen moeten… Lees meer »

Veel doelen SVIR gehaald

Meer banen binnen bereik door sterkere groei stedelijke regio’s De Monitor Infrastructuur en Ruimte 2018 (MIR) laat zien dat veel van de economische en  mobiliteitsdoelen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vrijwel zijn gehaald. De ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ is bij gemeenten steeds meer ingeburgerd geraakt. Er is nu meer bevolkingsgroei op multimodaal (auto + openbaar… Lees meer »